Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

lejárt: 1970. január 01. 01:00
175/2020. (7. 9.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
179/2020. (7. 9.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
182/2020. (7. 21.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a "Martonvásár közigazgatási területén az 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése" tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről
a Martonvásár, belterület 1243/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
186/2020. (8. 6.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok egyesüléséről
a „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
Varga Ferenc Dániel természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról
Dr. Kovács Szilvia természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatai 2019. évi ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt 2019. évi feladatai ellátásához felhasznált pénzeszközökről
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, valamint az önkormányzati energiafelhasználás 2019. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójában kimutatott eredmény felhasználásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martongazda Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról
a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a 125/2018 (VI.19.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről az egészségház bővítése és átalakítása kapcsán
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
205/2020. (9. 1.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
Az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési
Az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
A MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
A helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadásáról
A Martonvásár, belterület 677 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
Egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás üzemeltetéséről
Határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
Megállapodás megkötéséről fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
220/2020. (9. 15.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
A „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére vállalkozási szerződés keretében” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
223/2020. (9. 29.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
bizottsági tagságról való lemondás elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadási szándékéról és az átvevő társaságban történő részvételről, és a beolvadás tervezett időpontjáról
gazdasági társaságok egyesülési folyamatában a könyvvizsgáló személyéről
a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadásról
a gazdasági társaságok egyesülését megalapozó egyesülési terv elfogadásáról
a gazdasági társaságok egyesülésének folyamatában elkészült vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetének elfogadásáról
a gazdasági társaságok egyesüléséről szóló egyesülési szerződés elfogadásáról
a gazdasági társaságok egyesülése során létrejövő jogutód társaságban történő tagkénti részvételről
a gazdasági társaságok egyesülése során a jogutód társaság nevének a megváltoztatásáról
az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekről, pótbefizetési kötelezettségről, önkormányzati feladatok ellátásáról
felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló választásáról
a gazdasági társaságok egyesülése során a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát elfogadásáról
2021. évi finanszírozási és keretszerződések, valamint önkormányzati rendelettervezetek véleményezéséről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolójáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. II. féléves üzleti tervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata gazdasági programjának elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú ingatlanrészének értékesítéséről szóló határozat visszavonásáról
a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Budai út 27.) ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálatáról
a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról
a martonvásári 3163/2, 3163/3, 3163/4 (telekalakítást követően: 3163/6, 3163/7, 3163/8) hrsz-ú ingatlanok egy részének átvételéről, ajándékozásáról
pályázatokhoz kapcsolódó szabálytalansági döntések tudomásul vételéről
új tagok csatlakozása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
az egészségügyi alapellátás 2019. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
258/2020. (9. 29.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
263/2020. (10. 13.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
266/2020. (11. 3.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat benyújtásáról
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
„Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról
az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatásáról
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes intézkedések második üteméről
a kialakuló Martonvásár, 220/1 hrsz. (korábbi hrsz.: 220) alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámoló jóváhagyásáról