Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

100/2020. (5. 14.) a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

100/2020. (V.14) határozata

a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó

tervezési szerződés módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 1. az Önkormányzat és a Völgyzugoly Műhely Kft. között a „Martonvásár településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő módosítására” vonatkozóan 2020.01.15. napján létrejött, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 302/2019. (XII.17.) határozatával elfogadott tervezési szerződést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom,
 2. az 1. pont szerinti szerződésmódosításból fakadó mindösszesen 1.100.000,- Ft + 27 % ÁFA többletköltség fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.05.30.

 

Martonvásár, 2020. május 14.

 

                                                                                                                     

 

Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                        polgármester


 

100/2020. (V.14.) határozat melléklete:

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

 

Megrendelő:

Neve / cégneve:                                                  Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye:                                                           2462 Martonvásár, Budai u. 13.

Adószáma:                                                          15727433-2-07

Bankszámlaszáma:                                          11736082-15727433-00000000

Képviselője (tisztsége):                                      Dr. Szabó Tibor polgármester

Elérhetősége:                                                       +36-22/460-004

                                                                              

a továbbiakban, mint Megrendelő

 

Tervező:

Neve/cégneve:                                                                   Völgyzugoly Műhely Kft.

Fióktelep:                                                             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15 II/5.

Adószáma:                                                          13634333-2-43

Cégjegyzékszáma:                                            01-09-341347

Bankszámlaszáma:                                          11703006-29906053

Képviselője:                                                        Ferik Tünde ügyvezető igazgató

Elérhetősége:                                                       +36-20-913-8575

a továbbiakban, mint Tervező

 

az alulírott napon és helyen  az alábbi megállapodást kötik.

 

Előzmények: Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. január 15. napján tervezési szerződés – továbbiakban Szerződés -jött létre Martonvásár településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő módosítására.

 

1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. pontját az alábbi 10.,11.,12. pontokkal egészítik ki:

„1. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

Martonvásár településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő módosítása az alább részletezett tervezési feladatok vonatkozásában.

Tervezési feladatok:

 1. Gazdasági terület kijelölése az Orgona utcában (1248 hrsz)
 2. Budai úttól délre elhelyezkedő tömbfeltárás újragondolása
 3. Különleges beépítésre nem szánt terület – vadaspark kijelölése a vasúttól északra (0212 hrsz).”

 

2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért

4.100.000,- Ft,           azaz       Négymillió-egyszázezer forint tervezési díj,

1.107.000,- Ft,           azaz       Egymillió-egyszázhétezer forint ÁFA (27%),

összesen:  

5.207.000,- Ft,           azaz       Ötmillió-kettőszázhétezer forint illeti meg.

 

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.”

3. Felek a Szerződés 1. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítják:

 1. sz. melléklet - pénzügyi ütemezés

 

Munkarész

Tervezési díj

Tervezési idő

I. Munkaközi tervdokumentáció

Megalapozó vizsgálat

 

 

2.200.000,- + ÁFA

 

 

 

 

 

 

10 hét

 

 

 

4 hét

 

Településszerkezeti terv módosítása

Helyi építési szabályzat módosítása

 

 

I/A Munkaközi tervdokumentáció kiegészítése

 

 

II. Egyeztetési eljárás

1.500.000,- + ÁFA

 

Partnerségi egyeztetés

 

Véleményezési anyag készítése

2 hét

Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek átvezetése

2 hét

Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés

2 hét

III. Jóváhagyás

 

 

Jóváhagyás előkészítése

Jóváhagyott tervdokumentáció

400.000,- + ÁFA

2 hét

 

4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítják:

 

„2. sz. melléklet - TArtalmi részletezés és határidők

 

I. Munkaközi tervdokumentáció

 

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

 

2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

 

Településszerkezeti terv módosítása a változással érintett területre

M=1:10.000 méretarányban vagy a megértéshez szükséges mélységben

 

Településszerkezeti leírás módosítása

 

3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA

 

         Jóváhagyandó munkarészek:

 

 1. Szabályozási tervlap módosítása a változással érintett területre

M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységben

 1. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, valamint a településfejlesztési dokumentumok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai alapján

 

         Alátámasztó szakági munkarészek

 

 1. Településrendezési javaslat
 2. Változással érintett területek
 3. Tájrendezési javaslat
 4. Zöldfelületi rendszer fejlesztése
 5. Közlekedési javaslat
 6. Közművesítési és hírközlési javaslat
 7. Környezeti hatások

 

Határidő: az adatszolgáltatástól, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm.rend

szerinti előzetes levelek beérkezésétől számított 10 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott példány munkaközi anyag

az önkormányzat véleményezése céljából

 

I./A. Munkaközi tervdokumentáció kiegészítése

 

Határidő: az adatszolgáltatástól számított 4 hét

Dokumentálás: 1 elektronikus példány munkaközi anyag

az önkormányzat véleményezése céljából

 

II. Egyeztetési eljárás

 

1.            Partnerségi egyeztetés lefolytatása

 

2.            Véleményezési anyag készítése

 

Határidő: az önkormányzat véleményezését követő 2 hét

Dokumentálás: 1 elektronikus példány + az államigazgatási

egyeztetési eljáráshoz szükséges formátumú példány

 

3.            Egyeztetés

Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: lakossági fórum, partnerek, eltérő véleményező államigazgatási szervek, Állami Főépítész

 

 

4.            Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés

Önkormányzati egyeztetés lezárása

Véglegesített tervdokumentáció összeállítása az Állami Főépítész végső szakmai véleményezésre megküldendő dokumentáció előkészítése

 

Határidő: a véleményezési szakasz lezárását követő 2 hét

Dokumentálás: 1 elektronikus példány

 

III. Jóváhagyás

 

1. Jóváhagyás előkészítése

Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció

 

2. Jóváhagyott tervdokumentáció

Jóváhagyást követő véglegesítés

 

Határidő: a képviselő-testület jóváhagyását követő 2 hét

Dokumentálás: 2 nyomtatott + 1 elektronikus példány + az államigazgatási

egyeztetési eljáráshoz szükséges formátumú példány”

 

5. Felek megállapodnak, hogy Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Martonvásár, 2020. május  ……                                                Martonvásár, 2020. május  …..   

 

 

 

 

                    …………………………………….                              …………………………………….

                                       Megrendelő                                                                        Tervező