Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

110/2020. (5. 26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármesterének

110/2020. (V.26.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

 

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

 

Martonvásár Város Önkormányzata részéről a Central Container Kft-vel (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.) kötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2020. szeptember 1. napi hatállyal elfogadom és a szerződést 2021. augusztus 31. napjáig meghosszabbítom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.07.15.

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                         Dr. Szabó Tibor

                                                                                                           polgármester

 

 

110/2020. (V.26.) határozat melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

5. számú módosítása

 

mely létrejött egyrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a

 

Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2462 Martonvásár, Gólyahír utca 4, adószám: 10338715-2-07, számlaszám: 10700093-68428554-51100005, mint szolgáltató, képviseli: Balikó Adrienn (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

1.Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján, az Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2016.(III.29.) határozata értelmében 2016. április 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést kötöttek Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék (EWC kód: 20 03 04) folyamatos begyűjtésére és elszállítására (a továbbiakban: Szerződés).

2.Felek a Szerződést 2020. szeptember 1. napi hatállyal, egybehangzó közös akarattal az alábbiak szerint módosítják az Önkormányzat …../2020. (V.26.) számú - 20/2015. (V.2.) számú 2020. szeptember 1. napjától hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak alapján meghozott - határozata figyelembe vételével.

3.A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2021. augusztus 31. napjáig jogosult, illetve kötelezett.”

4.A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 1. mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. melléklete szerint tartalommal módosítják és hatályában fenntartják.

5.A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 3. mellékletét jelen szerződésmódosítás 2. melléklete szerint tartalommal módosítják és hatályában fenntartják.

6.Jelen módosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.

7.Felek Szerződést - jelen módosításban foglaltak átvezetésével - egységes szerkezetbe foglalják és aláírják.

8.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást és értelmezést követően írják alá.

 

Martonvásár, ………………………….                                                        

 

                                             Önkormányzat                                  Közszolgáltató   

 

 

1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 5. számú módosításához:

 

„1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez:

 

  1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást ellátó közszolgáltató: Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.)

 

  1. Közszolgáltatási szerződés időtartama: 2016. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig.”

 

 

 

2. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 5. számú módosításához:

 

„3. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez:

 

1.      A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatási díja:

1.1.   Alapdíj:                                                                                               1.290..-Ft/ m3

1.2.   Ürítési díj:                                                                                               800.-Ft/m3

1.3.   mindösszesen:                                                                                       2.090. Ft/m3

2.      A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”