Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

107/2020. (5. 26.) a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

107/2020. (V.26.) határozata

a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

a) Martonvásár Város Önkormányzata és a Revrik Szolgáltató Kft. (Cg. 07-09-025233) között 2017.06.19. napján létrejött és 2019.10.30. napján módosított, MV-57/2017. nyilvántartási számú településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom, azzal, hogy aIV. 29.) z 1. pontban megjelölt összeg nem minősül a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete szerinti támogatásnak, tekintettel a saját tulajdonú területen való beruházásra.

 

b) az a) pont szerinti Megállapodás módosítás végrehajtásához nincs szükség többlet anyagi fedezetre,

 

c) a jelen határozatban foglaltak szerinti megállapodás módosításával kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               2020.06.30.

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                                      Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                        polgármester

 

 

 

107/2020. (V.26.) határozat melléklete:

 

„Ikt.szám: …………-……/2020.                                              Szerződés szám: ……………..……..

 

„TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

2. számú módosítása

 

mely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről a  Revrik Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 52.

cg.száma:Cg. 07-09-025233

adószáma: 24980504-2-07

statisztikai számjele: 24980504-5610-113-07

képviseli: Lengyel Attila, ügyvezető

a továbbiakban: Kft.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

ELŐZMÉNYEK: Az Önkormányzat és a Kft. 2017.06.19. napján településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Martonvásár idegenforgalmi fejlesztése, Martonvásár város főterének, az Emlékezés terének a mai társadalom elvárásainak megfelelő módon és minőségben történő fejlesztése, a helyi lakosság prioritását élvező attrakciók megjelenítése érdekében. A Megállapodás módosítása vált szükségessé a célok megvalósításának, kivitelezésének, befejezésének érdekében a jelen módosítás szerint:

 

1) A Megállapodás I/3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat vállalja, hogy …

„a tulajdonában álló Martonvásár, 1069/1 hrsz-ú ingatlanon Kft. által kiépített utat végleges használatba vételi engedély birtokában átveszi és a közforgalom számára megnyitott magánútként üzemelteti és fenntartja, a 2.1., illetőleg 2.2. pont szerinti ingatlanok gépjárművel történő közvetlen megközelíthetősége (áruforgalom bonyolítása), tervezett módon történő hasznosíthatósága, valamint a 1069/1 helyrajzi számú ingatlanon kialakuló játszótér, és a Martonvásár, 1069/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan megközelíthetősége érdekében is, melynek kialakításához a Megállapodás I/2.4. pontjával összhangban bruttó 1.300.000 Ft összegű támogatással hozzájárul.”

 

2) A Megállapodás II/2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek jelen megállapodást az I/1. pont tekintetében határozatlan időre, egyebekben pedig 2020. december 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.”

 

3) Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás módosításhoz szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás módosítás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2020. (V.26.) határozatával jóváhagyta.

 

4) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás módosításban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni. Jelen megállapodás módosítás 4 eredeti példányban, 2 oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják, és az az aláírás napján lép hatályba, a benne foglaltakat pedig 2020.04.01. napjától kell alkalmazni.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2020. ………………hó ……. nap

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                                    Lengyel Attila

                            polgármester                                                          ügyvezető

                    Önkormányzat részéről                                                Kft. részéről

 

 

Jogi ellenjegyző: 2020. ………………….                           ………………………………

                                                                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2020. ………………..                        …………………………...

                                                                                        Bíró László, gazdasági igazgató”

 

 


 

· Treka92 - 2020. május 26. 00:00 Nyomtatás