Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati sportfeladatok ellátására
kormányzati támogatás felhasználásáról
a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése vizsgálásra
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése 1223/3 hrsz-ú ingatlan árverésére
esetleges brikett üzem működtetésről
Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatásokról
lejár: 1970. január 01. 01:00
83/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
86/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
61/2010. (4. 22.) *
*
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról
a képviselő-testület SzMSz.-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2017. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójáról
az önkormányzat Pályázati Szabályzatának felülvizsgálatáról
az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról
a Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési Programjának meghatározásáról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
további szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervéről
a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos helyettesítésről
a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról
az „ Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra
az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Többlet-önerő biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz
a Martonvásár, külterület 025/27 hrsz-ú (új helyrajzi száma: 1796) ingatlan belterületbe vonásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához
együttműködési megállapodás megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán
Hozzájárulás a MartonSport Nonprofit Kft. által megpályázandó OVI-SPORT pálya kialakításához
Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról a "Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon" c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolójáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2018. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
183/2018. (11. 27.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet III. módosításának előkészítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal a közbeszerzésekkel összefüggő javaslattételének megtárgyalásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásól
a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességéről, valamint egyes hatáskör-átruházásokról
a 2018. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIII. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
"Martongazda Nonprofit Kft. - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről" tárgyú vizsgálathoz készült intézkedési tervek jóváhagyásáról (társasági)
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a 2018. évi Magyar Népdal Napja megvalósításához kapcsolódó, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról szóló 154/2018. (VIII.28.) határozat módosításáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményvezetőjének helyettesítéséről
a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a polgármester 2018. évi szabadságáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
iskolatej program folytatásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról
közmeghallgatás tartásáról
az önkormányzat gazdasági programjáról
alpolgármester megválasztásáról
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásáról
alpolgármester megválasztásáról
Martonvásár város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről és a 2016-2020. közötti időszak belső ellenőrzési stratégiai tervéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
Szent László Völgye Segítő Szolgálat elhelyezésének biztosításáról
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról