Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati sportfeladatok ellátására
kormányzati támogatás felhasználásáról
a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése vizsgálásra
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése 1223/3 hrsz-ú ingatlan árverésére
esetleges brikett üzem működtetésről
Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatásokról
lejár: 1970. január 01. 01:00
83/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
86/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
61/2010. (4. 22.) *
*
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról
a képviselő-testület SzMSz.-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2017. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójáról
az önkormányzat Pályázati Szabályzatának felülvizsgálatáról
az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról
a Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési Programjának meghatározásáról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
további szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervéről
a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos helyettesítésről
a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról
az „ Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra
az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Többlet-önerő biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz
a Martonvásár, külterület 025/27 hrsz-ú (új helyrajzi száma: 1796) ingatlan belterületbe vonásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához
a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a polgármester 2018. évi szabadságáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az önkormányzat gazdasági programjáról
alpolgármester megválasztásáról
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásáról
alpolgármester megválasztásáról
a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről és a 2016-2020. közötti időszak belső ellenőrzési stratégiai tervéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
Szent László Völgye Segítő Szolgálat elhelyezésének biztosításáról
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
a Forum Martini Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek megállapításáról
sporttelep hasznosítási, fejlesztési koncepciójáról
iskola alapító okiratának módosításáról
KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra benyújtandó pályázat önrészének meghatározásáról
lejár: 2022. december 30. 23:00
8/2012. (1. 24.) tartozás átvállalásáról
tartozás átvállalásáról
Martongazda Kft. 2012. évi üzleti tervéről
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
„Martonvásár” név és címer használatának engedélyezéséről
honlap szerkesztő bizottsági tagjainak kijelöléséről
a Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és tájékoztatásról
önkormányzati szakfeladatok meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatáról
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
általános iskola alapító okiratának módosításáról
Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
önkormányzati díjak adományozása
a Városi és Iskolai Könyvtár továbbképzési tervéről
lejár: 2022. december 30. 23:00
21/2011. (2. 15.) törvényességi felhívás
törvényességi felhívás
„MARTONBRIKETT” Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról