Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

60/2020. (3. 31.) a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

60/2020. (III.31.) határozata

a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok

jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom, hogy a Mezőkölpényi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) - a részére 2018. évben nyújtott 900 ezer forint támogatás még fel nem használt és el nem számolt 487.199,- Ft összegéről - 2020. december 31. napjáig nyújtsa be beszámolóját, a támogatási szerződés e határozat melléklete szerint módosításával.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 2020.12.31.

 

60/2020. (III.31.) határozat 1. melléklete:

Szerződés száma: …………./2020.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Mezőkölpényi Református Egyházközség

Mezőkölpény 74, 547143 Románia

Képviseli: Imreh Jenő lelkipásztor

 (a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

Mezőkölpény, Fő u. 74, 547143, Románia

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Koncz László Ferenc, lelkipásztor

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma

és számlavezető pénzintézetének neve:

PAROHIA REFORMATA CULPIU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. GH. DOJA, NR.1-3, TG. MURES, MURES

IBAN: RO95 RNCB 0188 0349 6105 0001

SWIFT: RNCB ROBU

Adóigazgatási azonosító száma:

4838558

Telefon száma:

0040 748 418771

E-mail címe:

lacigabi32@freemail.hu

 

 

Előzmények: A Támogató 155/2018. (VIII.28.) határozatában 900.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Mezőkölpényi Református Egyházközség javára a mezőkölpényi és szabédi ingatlanok jogi helyzetének rendezésére és az azokhoz kapcsolódó adminisztratív költségekre. A felek erre vonatkozóan 2018. szeptember 14. napján Támogatási szerződést kötöttek.

A támogatási szerződés 5.5. pontja előírja a támogatott részére, hogy 2018. december 31. napjáig köteles szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni. Az időközben bekövetkezett személyi változások miatt a támogatott a határidő letelte után részleges beszámolót juttatott el részünkre. A Támogatott 2019. június 12-én kelt kérelme alapján 487.199,- Ft összeg még nem került felhasználásra. Ezt a tényt 2019. december 19-én e-mailben küldött levelében is megerősítette. Kérte, hogy ezen összeg elszámolási határideje 2020. december 31. napa legyen.

 

Fentiek alapján a Felek a 2018. szeptember 14. napján kötött 4995-2/2018 nyilvántartási számú támogatási szerződést a következők szerint módosítják.

 

1. Támogatási szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

 “A beszámoló benyújtási határideje: 2020. december 31.”

 

2. A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

3. Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2020. ……………………………….. „……..”.

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző

 

 

 

Melléklet:

  1. Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 60/2020. (III.31.) számú határozat