Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2020. (4. 28.) beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

82/2020. (IV.28.) határozata

beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei  2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények és gazdasági társaságok 2019. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót a határozat 1-3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

82/2020. (IV.28.) határozat 1. melléklete:

 

 

 

Belső ellenőrzési nyilvántartás[1]

2019. év

Az ellenőrzés azonosítója

 

(Megbízólevél száma)

Az ellenőrzött szervezeti egység

megnevezése

Ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja

Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és szakértő neve

Vizsgált időszak

Intézkedési terv készítésének szükségessége

igen/nem

1/2019.

Martonvásár Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája.

 

Vagyonvédelem területén a leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése.

 

2019.05.23. – 2019.05.28.

 

 

 

Dr. Batka Brigitta belső ellenőr

 

(Belső ellenőri regisztrációs szám:

5113657)

2018. év

nem

2/2019.

 

Martonvásári Polgármesteri Hivatal, Martonvásár Város Önkormányzat.

 

Az EU és hazai támogatások, pályázati források felhasználásának ellenőrzése.

 

2019.09.19.– 2019.09.30.

 

2018-2019. év

igen

 

 

 

 

Nyilatkozat belső ellenőrzési nyilvántartáshoz:

Alulírott Dr. Batka Brigitta belső ellenőr nyilatkozom, hogy a belső ellenőrzési nyilvántartás a 2019. évben elvégzett belső ellenőrzési feladatokat tartalmazza.

 

 

Készítette:                                                    

 

 

 

 

Dr. Batka Brigitta

Belső ellenőr

(Regisztrációs szám: 5113657)

 

 


82/2020. (IV.28.) határozat 2. melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények és gazdasági társaságok

 

2019. évi ellenőrzési jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:                                                               

 

 

                                   Miklósné Pető Rita                                                

                                   Aljegyző                                                              

 

Martonvásár, 2020. február 15.

 

 

Összeállította:                                                                      

 

 

                                   Dr. Batka Brigitta                                                              

                                   Belső ellenőrzési vezető                                                              

 

Martonvásár, 2020. február 15.

 

Vezetői összefoglaló

 

1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása

 

  1. A belső ellenőrzés fogalma, célja

 

A Bkr. 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

 

  1. Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok, előírások

 

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységét.

 

  1. Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex

 

A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőr a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységét az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végezte 2019. évben.

 

  1. A belső ellenőrzés feladata

 

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjtött és értékelt, elemzéseket készített, ajánlásokat tett és tanácsokat adott a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatta 2019. évben.

 

A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység lefedte az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságok teljes belső ellenőrzési tevékenységét.

 

2. Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának általános ismertetése

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzést elvégezte a Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál 2019. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.

 

Az éves ellenőrzési jelentés tartalma a Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével került összeállításra.

 

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

c) az intézkedési tervek megvalósítása.

 

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetőjének a tárgyévet követő év február 15-ig.

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása                                                           5.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése             5.

I/2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők              6.

I/3. 2019. évi tanácsadási tevékenység bemutatása                                                         7.

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalapok alapján     7.

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok                 7.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése                                        7.

 

III. Intézkedési tervek megvalósítása                                                                                         10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

 

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

 

a.) A 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

 

Tárgy

Cél