Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

58/2020. (3. 31.) Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott döntések megerősítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

58/2020. (III. 31.) határozata

Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott döntések megerősítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jelen határozattal megerősítem Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: KT)

 • 52/2020. (III. 17.) határozatában;
 • 53/2020. (III. 17.) határozatában;
 • 54/2020. (III. 17.) határozatában;
 • 55/2020. (III. 17.) határozatában;
 • 56/2020. (III. 17.) határozatában

foglalt döntéseket, azaz:

 1. a KT 52/2020. (III.17.) határozatát a Martonvásári Beethoven Általános Iskola átszervezéséről, mely szerint a KT – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva – egyetért a Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2., továbbiakban: Iskola) tervezett átszervezésével, mely szerint Kajászó településen az alsó tagozat a 2020/2021. tanévben újrainduljon az Iskola telephelyeként.

 

 1. a KT 53/2020. (III. 17.) határozatát a Dr. Jellinek és Társa Bt. új telephelyének bejegyzéséhez való hozzájárulásról, mely szerint a KT hozzájárul, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 1078 hrsz-ú ingatlant, a 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti címen a Dr. Jellinek és Társa Bt. (cg. 07 06 007099) határozatlan ideig – de legfeljebb martonvásári gyermekorvosi alapellátási tevékenységének idején – ingyenesen telephelyként használhatja, azt az illetékes hatóságok, cégbíróság előtt telephelyként bejelentheti.

 

 1. a KT 54/2020. (III. 17.) határozatát a BERCZI-DENT Kft. új fióktelepének bejegyzéséhez való hozzájárulásról, mely szerint a KT hozzájárul, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 1078 hrsz-ú ingatlant, a 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti címen a BERCZI-DENT Kft. (cg. 04 09 014407) határozatlan ideig – de legfeljebb martonvásári fogorvosi alapellátási tevékenységének idején – ingyenesen fióktelepként használhatja, azt az illetékes hatóságok, cégbíróság előtt fióktelepként bejelentheti.

 

 

 

 

 1. a KT 55/2020. (III. 17.) határozatát a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz önerő biztosításáról, mely szerint a KT a „Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz” többlet-önerő biztosításáról szóló 147/2018. (VIII. 28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt „Országos Tornaterem Felújítási Program” c. felhívás II. pályázati kategóriájában nyertes pályázata – a Martonvásári Beethoven Általános Iskola (Martonvásár, 650/3 hrsz.) tornatermének felújítási munkái – megvalósításához rendelkezésre álló, a Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletében tervezett 17.068.000 Ft önerő előirányzatot 4.442.855 Ft-tal, a fejlesztési tartalék terhére kiegészíti.

2.)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében az 1-2. pontban foglaltak teljesítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye és a kapcsolódó dokumentumokat, megállapodást aláírja.”

 1. a KT 56/2020. (III.17.) határozatát egyes kifizetések felfüggesztéséről, mely szerint a KT
 • a Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletben elfogadott alábbi támogatások kifizetését azonnali hatállyal felfüggeszti:
 1. társadalmi szervezetek és sportegyesületek pályázati támogatása,
 2. szociális keretből pályázat útján igényelhető települési támogatások: az ösztöndíj- és táboroztatási pályázatok támogatása.

–        a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján, a Humán Bizottság - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2.2.1. alpontjában, valamint 2.8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - a civil szervezetek támogatására történő 2020. évi pályázati kiírásról tárgyú 16/2020. (II.24.) határozatával kiírt pályázata elbírálását, valamint a 2020. évi pályázat útján igényelhető települési támogatásra irányuló pályázatok kiírását a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan időre felfüggeszti.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal