Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

49/2020. (2. 28.) a "Martonvásár - Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben: Martonvásár, Jókai utca (Bocskai u. - Damjanich u. közötti burkolatfelújítása)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredmé

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Dr. Gyulay Gyula – igen, Tóth András Miklósné – igen, Horváth Bálint– igen, Kuna Ferenc – igen, Varga Ferenc – igen, Gucsek István – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

49/2020. (II.28.) határozata

a "Martonvásár – Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben: Martonvásár, Jókai utca (Bocskai u. – Damjanich u. közötti burkolatfelújítása)" tárgyú

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a "Martonvásár – Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben" c. közbeszerzési eljárás eredményeként „a Martonvásár, Jókai utca (Bocskai u. – Damjanich u. közötti burkolatfelújítása) tárgyú építési munka kivitelezése vonatkozásában 2019.12.20. napján a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 3. pontjában foglaltakkal összhangban az előterjesztésben részletezettek szerinti pótmunkák és azok árának figyelembe vételével a szerződés 9.2. pontját, a szerződéses ár tekintetében az alábbiak szerint módosítja:

„9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Vállalkozó által elvégzendő munkáért járó vállalkozási díj összege nettó 66.383.687,- Ft + 17.923.596,- Ft ÁFA = 84.307.283,- Ft, azaz nyolcvannégymillió-háromszázhétezer-kettőszáznyolcvanhárom forint.”

 

  1. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt szerződésmódosítás pénzügyi fedezetét, azaz nettó 10.396.176,- Ft + 2.806.968,- Ft ÁFA összeget Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében fejlesztési és beruházási tartalékai terhére biztosítja.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződésmódosítást aláírja.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésmódosításhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat végezze el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1.,2.,3. pont – polgármester, 4. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont - azonnal

                                                                       3. pont – 2020.03.15.

                                                                       4. pont – Kbt. és Közbeszerzési szabályzat szerint