Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

115/2020. (5. 26.) a Brunszvik Teréz Óvodában a Házirend módosításának jóváhagyására

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

115/2020. (V.26.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvodában a Házirend módosításának jóváhagyására

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként, az Önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik Teréz Óvoda Házirendjének „A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok” részében történő alábbi kiegészítését – a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – jóváhagyom:

 

„e.) A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok:

Tanév kezdésekor minden óvodás gyermekről orvosi igazolást kérünk. A gyermek távolmaradását a szülőknek be kell jelenteni.

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete alapján)

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. A pedagógus megítélése szerint, ha a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolni. A szülő köteles a hiányzás idejét, okát bejelenteni személyesen, telefonon vagy email-ben.

Ha a gyermek óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell, és a mulasztást igazoltnak kell tekinteni:

-          ha a szülő előzetesen bejelentette, hogy gyermekét nem viszi óvodába, és kitölti előre, az óvoda által rendelkezésére bocsájtott igazolást. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi iskolai szünetek napjait (őszi, téli, tavaszi), (nyári zárvatartás) a szülő szabadon igazolhatja. Ezen felül, nevelési évenként maximum 20 napot (kivéve védelembe vétel esetén)

-          ha a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja (orvosi igazolás)

-          ha a szülő nyilatkozatban jelzi, nem igényel felügyeletet (nevelés nélküli munkanapon)

-          ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

-          A járványhelyzetre tekintettel 2020. március 16.- 2020. augusztus 31. közötti időszakban, ha a gyermek nem jár óvodába, azt a szülő szabadon igazolhatja, az igazolt időtartam nem számít bele a szülő által egyébként a nevelési évben rendelkezésre álló igazolható napok számába.”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester