Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

122/2020. (6. 12.) ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

122/2020. (VI. 12.) határozata

ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a határozat melléklete szerinti szerződést.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: gazdasági igazgató

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. július 1.

 

Martonvásár, 2020. június 12.

 

           

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester


 

122/2020. (VI. 12.) határozat melléklete

 

AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: Dr. Szabó Tibor

adószám: 15727433-2-07

számlaszám: 11736082-15727433

(a továbbiakban: Ajándékozó)

 

másrészről a

Martonvásári Fúvószenei Egyesület

székhely:2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószám: 18497063-1-07

képviseli: Bártol Zsófia, elnök

számlaszám: 10403174-50526566-5389100

(a továbbiakban: Megajándékozott)

a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott napon a következő feltételekkel:

 

1. Ajándékozó a megajándékozottnak ajándékozza a kizárólagos tulajdonát képező, LENOVO B50-80 típusú laptopot (Model Name: 80EW), amely a leltárban 13-1287-Ü leltári számon szerepel, és amelynek nyilvántartási értéke 0.

2. Megajándékozott az ajándékot elfogadja.

3. Megajándékozott az 1. pontban szereplő vagyontárgyat 2020. július 1-jétől veheti át.

4. Megajándékozott az 1. pontban rögzített vagyontárggyal kapcsolatos költségeket, kötelezettségeket a 3. pontban foglalt időponttól kezdődően viseli.

5. Szerződő Felek az ajándék forgalmi értékét 0 Ft, azaz nulla forintban állapítják meg.

6. Szerződő felek szerződéskötési és ügyletkötési képessége nincs korlátozva.

7. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

 

Martonvásár, 2020. …………………….

 

 

……………………………………                        ……………………………………

          Dr. Szabó Tibor polgármester                                                  Bártol Zsófia, elnök

              Ajándékozó képviseletében                                    Megajándékozott képviseletében

 

 

Jogi ellenjegyzés: 2020. ……………………..

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 2020. ………………..