Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

69/2020. (4. 16.) a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471.3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről szóló 188/2019. (IX.3.) ha

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármesterének

69/2020. (IV.16.) határozata

a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471,3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről szóló

188/2019. (IX.3.) határozat módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471,3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről szóló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 188/2019. (IX.3.) határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítom:

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi előszerződést a jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal, majd a jelen határozat 4. melléklete szerinti tartalommal a végleges adásvételi szerződést is megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.04.30.

 

 


 

 

 

 

69/2020. (IV.16.) határozat melléklete:

 

A 188/2019. (IX.3.) KT határozat 4. melléklete:

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester, székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószám:15727433-2-07, önkormányzati törzsszám: 727431, statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),

másrészről az

Revrik Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 07-09-025233, KSH számjele: 24980504-5610-113-07, adószáma: 24980504-2-07, képviseli: Dr. Lengyel Attila ügyvezető, 2462 Martonvásár, Széchenyi István u.52.), mint Vevő között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1,)  Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a

  • Martonvásár, Emlékezés tere 1070/2 hrsz-ú összesen 1051 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” melynek mindösszesen 471 m2 telekalakítással létrejövő részét vásárolja  meg a vevő

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő- testületének 107/2019. (V.14.) számú határozata alapján a fenti ingatlan értékesítésére zárt, kötöttvevős pályázatot írt ki, mely pályázat nyertese a fenti vevő.

2.) A fentiek értelmében az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a martonvásári 1070/2 hrsz. alatt felvett, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, összesen 1051 négyzetméter alapterületű ingatlanból a telekalakítással jelen adásvételi szerződés melléklete szerint létrejövő 471,3 m2 alapterületű ingatlanrészt, a pályázatban megjelölt 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint vételárért.

A vevő az adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az eladó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736082-15727433-00000000 számú számlájára utalja egyösszegben a vételárat.

A vevő által a pályázat benyújtásakor az eladó letéti számlájára befizetett 100.000.- Ft biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azaz az azzal csökkenetett vételárrészt kell a vevőnek átutalni.

Az Eladó a vételár átutalását a kezéhez történő teljesítésnek fogadja el.

 

3.) A szerződő felek ingatlanai az alábbiak szerint alakulnak a Székesfehérvári Járási Hivatal Földhivatali  Osztálya által záradékolt vázrajz szerint:

     - Martonvásár Város tulajdonát képezi a martonvásári  1070/1. hrsz-ú 1809 m2 területű  kivett

       könyvtár, óvodamúzeum és gazdasági épület , udvar megnevezésű ingatlan és

      a martonvásári 1070/2. hrsz-ú , 1051 m2 területű  kivett  lakóház, udvar, gazdasági épület- ebből ad

      el 471 m2 területet a vevőnek. A  megmaradó terület összevonásával kialakított  martonvásári

      1070/1 hrsz-ú 2389 m2 területű kivett könyvtár, óvodamúzeum, gazdasági épület és udvar marad az

      eladó tulajdona.

      A vevő tulajdonát képezi a martonvásári 1071. hrsz-ú 1812 m2 területű kivett hotel és sörfőzde,

      udvar megjelölésű ingatlan, melyhez hozzámérték a megvásárolt 471 m2-t- így a vevő tulajdona lesz a

      martonvásári 1071 . hrsz-ú 2283 m2 területű  kivett hotel és sörfőzde, lakóház, udvar ingatlan.

Az Eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a vevő 1/1 arányú tulajdonjogának ingatlan- nyilvántartási átvezetéséhez a megvásárolt 471 m2 területre , vétel jogcímén.

A felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják a fent megjelölt telekalakítás átvezetéséhez, telekalakítás  jogcímén.

4.) A szerződő felek önálló jogi személyiségű magyarországi helyi önkormányzat, illetve bejegyzett magyar gazdasági társaság, átlátható szervezet. Szerződéskötési és ingatlanszerzési joguk/képességük nem esik korlátozás alá. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítése esetén. Az Eladó az adásvételi előszerződés aláírását követően annak megküldésével – a 2011.évi CXCVI. tv. 14.§.(5) bekezdése alapján  beszerezte az elővásárlásra jogosult Magyar Államot képviselő MNV Zrt.- a jognyilatkozatát.

5.) A vevő vállalja, hogy az ingatlant érintő telekalakítás és az átvezetéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárás mindennemű költségét viseli.

 

6.) A jelen szerződésből fakadó mindennemű költséget a vevő visel.(ügyvédi munkadíj és illeték)

7.) Az eladó szavatol az ingatlan per-, teher-és igénymentességéért.

8.) Az Eladó az adásvételi szerződés megkötésnek napján adja a Vevő birtokába az ingatlant.

9.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

10.) A szerződő felek az adásvételi szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárásban való képviselettel meghatalmazzák Horváthné dr. Porvay Judit (székhelye:2462 Martonvásár, Ady Endre u.3.) ügyvédet. Az ügyvéd a meghatalmazást és megbízást elfogadja. A szerződő felek a jelen szerződést tényvázlatnak is elfogadják

11.) A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződést készítő ügyvéd valódi ügyleti akaratuknak megfelelően készítette el az okiratot és tájékoztatta őket a szerződéssel összefüggő adó-és illeték jogszabályokról.

12.) A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben szereplő valamennyi adatot külön is ellenőrizték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződést készítő ügyvéd személyi okmányaikról fénymásolatot készítsen és személyi adataikat- ügyfél azonosítás céljából kezelje

13.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ellenjegyző ügyvéd, a szerződő felek tekintetében a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti ügyfél átvilágítási kötelezettségének eleget tesz. Ebben a körben előadják, hogy az ügylet során a saját maguk nevében és javára járnak el.

A jelen okirat három oldalon és tíz eredeti példányban készült, melyet a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az azt készítő ügyvéd előtt, saját kezűleg írták alá.

Martonvásár, 2020. …...

 

             Martonvásár Város Önkormányzata                                Revrik Szolgáltató Kft.

    (képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester)                 (képviseli: Dr. Lengyel Attila ügyvezető,)

                                      eladó                                                                           vevő”