Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

96/2020. (5. 12.) közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport Nonprofit Kft-vel az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményei) feladatok ellátására

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármesterének

96/2020. (V. 12.) határozata

közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel

az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) feladatok ellátására

 

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

 

1.) Az Önkormányzat - feladat- és hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott és önként vállalt kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) feladatok ellátásának érdekében - a határozat 1. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló MartonSport Nonprofit Kft-vel (cégj.: 07 09 024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 24901084-2-07, képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető).

2.) A polgármester az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötheti, illetőleg annak hatálya alatt, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az önkormányzat mindenkori jóváhagyott tárgyévi költségvetése alapján - a tárgyévi eseti finanszírozási szerződéseket aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont – folyamatos

 

Martonvásár, 2020. május 12.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                             polgármester

 

96/2020. (V. 12.) határozat 1. melléklete:

Szerződés szám:………..

Iktató szám: ……………..

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

 

 

amely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07) képviseletében Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másrészről a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 24901084-2-07, Cg.: 07-09-024940, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-66539696), képviseletében Tóth Balázs ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

 

 1. ELŐZMÉNYEK

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontjában („kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;”), valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) 64. § (1) bekezdéseiben, valamint 76. § (1)-(6) bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint rögzített kötelező feladatok (a továbbiakban: közszolgáltatási kötelezettség) ellátásáról részben jelen szerződésben (a továbbiakban: szerződés) gondoskodik. E közszolgáltatási feladat nem minősül általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak.

 

 1. FELEK NYILATKOZATAI

 

 1. Közszolgáltató a szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
 1. Közszolgáltató a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett, az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló közhasznú, nonprofit gazdasági társaság, önálló jogi személy, ügyletkötési képessége korlátozva nincs;
 2. a Közszolgáltatónak a szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek;
 3. a szerződés Közszolgáltató általi aláírása és az abban foglalt jogok Közszolgáltató általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Közszolgáltató általi teljesítése nincs ellentétben (illetve vállalja, hogy azt a szerződés hatályosulásáig rendezi) a Közszolgáltató alapító okiratával, a Közszolgáltató működésére vonatkozó jogszabályokkal és semmilyen, a Közszolgáltató tekintetében kötelező érvényű megállapodással úgy, hogy az veszélyeztetné a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését;
 4. a Közszolgáltató rendelkezik, illetve beszerez minden olyan, jogszabály által előírt engedélyt, amely a közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges (így különösen az óvodatörténeti gyűjtemény működési engedélyének módosítását, a könyvtárt érintő módosítások nyilvános könyvtárak jegyzéken való átvezetését);
 5. a Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről;
 6. Közszolgáltató ellen nincs folyamatban olyan bírósági vagy közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen elbírálás esetén veszélyeztetné a közszolgáltatási kötelezettség ellátását.

          2)      Önkormányzat a szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

 1. Önkormányzat belföldi önkormányzat, ügyletkötési képessége korlátozva nincs;
 2. az Önkormányzat szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek;
 3. a szerződés Önkormányzat általi aláírása és az abban foglalt jogok Önkormányzat általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Önkormányzat általi teljesítése nincs ellentétben az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával és az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályokkal úgy, hogy az veszélyeztetné a közszolgáltatás ellentételezésének teljesítését.

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a kulturális törvény 64. § (1) bekezdéseiben, 76. § (1)-(6) bekezdésében és 77. § (1) bekezdésében továbbá az Ör-ben meghatározott, alábbi kötelező és önként vállalt önkormányzati kulturális (közművelődési, közgyűjteményi és ezekhez szükséges egyéb kiegészítő) feladatok ellátására.

Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés és annak aláírása társasági és képviseleti cégszabályait, illetve tudomása szerint harmadik felekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti, továbbá megfelel a helyi közszolgáltatás ellátására való jogosultság jogszabályi feltételeinek, melyre tekintettel a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal az alábbi feladatok - jogszabályoknak, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak betartásával, magas színvonalon történő - ellátására.

 

 

III-1) KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

1. Közszolgáltató ellátja az Önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladatai körében a kulturális törvény 76. § (1) bekezdése szerinti helyi közművelődési tevékenység támogatásával együtt járó feladatokat a 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások Önkormányzat adottságaira figyelemmel történő megszervezésével, a lakossági képviselet bevonása mellett, a törvényben és az Ör-ben szabályozott feltételekkel, jelen szerződésben rögzítettek szerint, biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.

2. Közszolgáltató 1. pont szerinti feladatai körében az Ör. 5. §-ában rögzített, a kulturális törvény 76. § (3) bekezdés a), b), valamint e) pontja szerinti, alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

2.1. A Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása alapszolgáltatás körében különösen:

a) a helyben tevékenykedő egyesületek, szervezetek, alapítványok támogatását,

b) az iskolai képzést kiegészítő tevékenységek közül a nyelvi, a számítástechnikai és a képességfejlesztő formák, alkotótáborok szervezését,

c) a humán és közhasznú információs szolgáltatások és fórumok szervezését,

d) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeinek kulturált kiszolgálását.

2.2. A Kult. tv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás körében különösen:

a) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását és bemutatását, a város kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetését a lokálpatriotizmus erősítése és a szellemi vonzerő növelése érdekében, valamint a helyi kitüntetések ápolását,

b) a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételét, helytörténeti, településismertető kiadványok megjelentetését, kiállítások szervezését; a lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését,

c) a környezeti és városesztétikai kultúra fejlesztését,

d) családbarát egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat, különösen a nyilvános könyvtári ellátás és az Óvodamúzeum működéséhez kapcsolódó közművelődési feladatellátást,

e) a helyi hagyományokon alapuló nagyrendezvények szervezését, az ünnepek kultúrájának gondozását, különös tekintettel a Brunszvik-Beethoven-Dreher kultúrkörbe tartozó emlékek ápolását,

f) a hagyományos ünnepek közismertté tételét,

g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet, a közösségi művelődés színtereinek és infrastruktúrájának biztosítását, kapcsolódó szolgáltatások kiépítésének ösztönzését, a művészeti tevékenységek és a sport támogatását, idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős tevékenységek színterének biztosítását és a közművelődési helyszín biztosításával kapcsolatos szolgáltatási feladatokat

h) a gyermekek és a fiatalok közösségi, művelődési, művészeti érdeklődésének felkeltését és ezzel kapcsolatos igényeik kielégítését,

i) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más nemzetiségi kultúrák megismertetését, bemutatását, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,

j) kapcsolat építését a határon túli magyarság művelődési közösségeivel és a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,

k) az iskolarendszeren kívüli, az öntevékeny és önképző formák, az életminőséget és az életesélyt javító, tanulási, felnőttképzési lehetőségek megteremtését,

l) az időskorú lakosság művelődésének, közösségi életének támogatását

2.3. A Kult. tv. 76. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása alapszolgáltatás körében különösen:

a) az ismeretszerző, az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

b) együttműködés kialakítását a közművelődés és a helyi művészeti élet támogatóival.

3. A Közszolgáltató közművelődési feladatainak ellátását és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségét elsősorban az önkormányzat által biztosított és az Ör-ben megjelölt közösségi színterek fenntartásával, valamint integrált módon a kulturális törvény 77. § (5) bekezdés a) pontja szerinti formában, a 7. §-ban rögzített feltételek betartása mellett a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: BBK) működtetése útján biztosítja.

4. A Közszolgáltató a közművelődési feladatok ellátása során

4.1. együttműködik más, az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött jogi és természetes személlyel,

4.2. igényli, és lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését,

4.3. együttműködik

a) a településen működő közösségi színterekkel,

b) a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel,

c) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

d) az egyházakkal,

e) a városban működő köznevelési intézményekkel,

f) a Helyi Értéktár Bizottsággal,

g) azokkal az országos szervezetekkel, amelyek a város területén érdekeltek vagy érdekeltségekkel rendelkeznek,

h) más önkormányzatokkal és kulturális intézményekkel.

5. A Közszolgáltató a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja a település polgárait

a) elektronikus úton, kiemelten az önkormányzat és intézményei honlapján, továbbá egyéb közösségi média felületeken,

b) írott sajtó útján, elsősorban a Forum Martini önkormányzati lapban,

c) plakátokon, hirdetőtáblákon, műsorfüzetekben és szórólapokon. 

6. A Közszolgáltató a közművelődési feladatokat a részére működtetésre átadott, illetve tulajdonában lévő, az Ör. 10. §-ában meghatározott közösségi színtereken keresztül látja el.

7. Közszolgáltató

7.1. a BBK – az Önkormányzat közművelődési koncepciójára figyelemmel készült – éves munka- és szolgáltatási tervét, valamint a tárgyévi önkormányzati rendezvények, ünnepségek rendezvénytervét (a továbbiakban együtt: munkaterv) tárgyévet megelőző év utolsó rendes képviselő-testületi ülésére nyújtja be a kultúráért felelős önkormányzati bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és a Közszolgáltató Felügyelő Bizottságának véleményével együtt,

7.2. a feladatellátásban részt vevőkkel, kiemelten a civil szervezetekkel való együttműködésről és a szerződésben rögzített feladatok teljesítéséről a Képviselő-testület és bizottságai munkatervében meghatározottak szerint köteles beszámolni évente,

7.3. helyi közművelődési feladataihoz kapcsolódó felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, valamint az SZMSZ-ében meghatározott feladat- és hatáskörökben a Bizottság gyakorolja.

8. A Közszolgáltató közművelődési feladat-ellátását az Ör. 14. §-ában meghatározott, az Önkormányzat által biztosított, valamint saját forrásokból finanszírozza.

8.1. A közfeladat ellátását szolgáló vagyont e célból az Önkormányzat térítésmentesen Közszolgáltató használatába adja, melynek egyéb hasznosítása azonban nem veszélyeztetheti a jelen szerződésben foglalt közfeladatok ellátását.

8.2. Közszolgáltató köteles törekedni minden olyan többlet forrás (pályázatok, vállalkozói támogatás, szolgáltatási bevételek stb.) feltárására és igénylésére és maximalizálására, mely a közfeladat ellátás magasabb színvonalon történő végzését segíti elő.

8.3. A közművelődési feladat ellátásának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésének összeállítása során, a benyújtott munkatervek figyelembe vételével és jóváhagyásával biztosítja és tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint finanszírozza. A közművelődési feladatellátást biztosító szervezetrendszer finanszírozása az Ör. 15. §-ában foglaltak szerint történik, melynek során a BBK által ellátott feladatok finanszírozása elsőbbséget élvez. Az Önkormányzati ünnepségek, kiemelt rendezvények megrendezéséhez a Képviselő-testület által nyújtandó támogatás összegét az önkormányzat éves költségvetése önálló előirányzatként tartalmazza.

8.4. Szolgáltató a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről tárgyévet megelőző év november 15. napjáig nyújt be javaslatot az Önkormányzat felé szokásosan. 

9. A közművelődési megállapodás alapján Közszolgáltató köteles teljesíteni a kulturális törvény 78/I. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket, ellátja a kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási, jogszabályokban meghatározott és egyéb feladatokat.

.

10. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét, azok díját (a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások), illetve a közművelődési alapszolgáltatások igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közösségi színtér, intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza.

 

 

III-2. KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

2/A. VÁROSI KÖNYVTÁR MŰKÖDTETÉSE

1. Közszolgáltató ellátja a kulturális törvény 64. § (1) szerinti kötelező önkormányzati feladatként a települési nyilvános könyvtári ellátás biztosítását a Városi Könyvtár működtetésével, ennek körében:

1.1. biztosítja a városi nyilvános könyvtári ellátást a kulturális törvény 64. § (2a) bekezdése szerinti formában, a 54. § (1) bekezdés szerinti alapkövetelményeknek megfelelve, melyek:

 • mindenki által használható és – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – megközelíthető;
 • rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel;
 • rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, ötezer fő feletti településen működő települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, továbbá legalább havonta két hétvégi napon tart nyitva;
 • vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik;
 • könyvtári szakembert alkalmaz;
 • helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek;
 • statisztikai adatokat szolgáltat;
 • éves szakmai munkaterv alapján ellátja a törvény 55. § (1) és 65. § (2) bekezdéseiben felsorolt alap- és egyéb feladatokat, tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít;
 • részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében;
 • elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.

1.2. a könyvtár gyűjteményeit és szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok biztosítsák – a kulturális törvényben meghatározottak szerint - az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését,

1.2. feladata a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

1.3. folyamatosan végzi a könyvtári állomány feltárását, megőrzését, védelmét;

1.4. feltárva az igényeket és lehetőségeket, kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,

1.5. könyvtári szolgáltatásokat (reprográfiai és internet szolgáltatások) nyújt,

1.6. ellátja a könyvtár működtetésével kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, jogszabályokban meghatározott és egyéb feladatokat.

2. Közszolgáltató beszerzi a könyvtár működéséhez szükséges engedélyeket és biztosítja az abban foglaltak betartását.

3. Közszolgáltató

3.1. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

3.2. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és könyvtárpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, különösen a helyi általános iskolák nemzeti köznevelési törvény szerinti iskolakönyvtári feladatainak támogatásával,

3.3. a könyvtár látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal elősegíti a helyi kulturális élet élénkítését.

4. A könyvtár szolgáltatási díjait és nyitva tartását jelen szerződés 2. melléklete tartalmazza.

 

 

2/B. ÓVODATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MŰKÖDTETÉSE

1. Közszolgáltató ellátja a közgyűjteményi feladatok körében az Önkormányzat által önként vállalt feladatként meghatározott, az Önkormányzat tulajdonában álló Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény (a továbbiakban: gyűjtemény) működtetését. A gyűjtemény a kulturális törvény 48. § (1) bekezdése szerinti országos gyűjtőkörű, közérdekű muzeális gyűjteménynek minősül, mely a kulturális javak meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a múzeumi követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értéke alapján a miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősíti. Gyűjtőkörét az illetékes minisztérium által kiadott működési engedély határozza meg.

2. A fenntartó Önkormányzat meghatározza és jóváhagyja a gyűjtemény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait, ügyrendjét.

3. A Közszolgáltató működtetési feladatai körében biztosítja

3.1. a muzeális intézmény működési engedélyében meghatározott szakmai besorolása szerinti feladatai, valamint a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket,

3.2. a kulturális javakhoz kapcsolódó alaptevékenységeket a kulturális törvény, valamint az Önkormányzat döntései (helyi rendelet, szabályozás, koncepció) figyelembevételével, e körben különösen:

3.2.1. a kulturális javak egységesen kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, a kiállítások látogathatóságát a meghirdetett nyitvatartási időben biztosítja,

3.2.2. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, kutatószolgálatot és szakkönyvtárat működtet,

3.2.3. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

3.2.4. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,

3.2.5. a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal elősegíti a helyi gazdaság és turizmus élénkítését.

3.3. ellátja a muzeális intézmény működtetésével kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, jogszabályokban meghatározott és egyéb feladatokat.

4. Közszolgáltató vállalja, hogy

4.1. tervezett módon népszerűsíti a gyűjteményt a potenciális látogatók körében, valamint oktatási, nevelési, turisztikai és múzeumi szakmai körökben,

4.2. biztosítja a gyűjtemény működéséhez szükséges eszközöket, ennek körében felkutatja a pályázati lehetőségeket, előkészíti, koordinálja a pályázatok benyújtását, végrehajtja a kapcsolódó feladatokat,

4.3. a közgyűjteményi feladatok körében felkutatja, gondozza, népszerűsíti a Martonvásárhoz kapcsolódó kulturális, helytörténeti értékeket, melynek körében együttműködik a Helyi Értéktár Bizottsággal.

5. A gyűjtemény belépő díjait és nyitva tartását jelen szerződés 3. melléklete tartalmazza.

 

 

III-3. EGYÉB KULTURÁLIS ÉS KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

1. Közszolgáltató vállalja, hogy együttműködik Önkormányzattal Martonvásár város értékeinek népszerűsítésében, feltárásában és bemutatásában.

2. Közszolgáltató az 1. pont szerinti feladatok körében

2.1. rendezvényszervezési, egyéb szervezési, koordinációs,

2.2. turizmus fejlesztési, információs és koordinációs,

2.3. pályázati,

2.4. település marketing, továbbá kiadvány készítéssel,

2.5. kommunikációs, nyilvánossággal kapcsolatos, valamint

2.6. kapcsolt programok szervezésével járó

feladatokat lát el az Önkormányzattal egyeztetett módon.

3. Közszolgáltató a folyamatban lévő (fenntartási, illetve megvalósítási szakaszban lévő), 4. melléklet szerinti pályázatokban biztosítja

3.1. a fenntartási időszakra meghatározott, a BBK által ellátott feladatok megvalósulását mind szakmai és személyi, mind infrastrukturális eszközöket illetően,

3.2. a megszűnő intézmény helyébe lép, mint pályázó/konzorciumi partner, amennyiben az erre irányuló bejelentést a közreműködő szervezet jóváhagyja.

4. Az átadott intézmény által kötött, 5. melléklet szerinti hatályos polgári jogi szerződések esetében a Ptk. 6:208-211. §-ai alapján a megszűnő intézmény helyébe, a szerződések átruházásával, a feladat-ellátást átvevő Kft. és a szerződésben maradó harmadik fél közötti megállapodás útján, a Kft. lép.

 

 1. TÁRGYI FELTÉTELEK

 

A feladatellátáshoz szükséges vagyon átadásáról, az adott vagyonelemekről és azok állapotáról külön megállapodásban rendelkeznek a felek képviselői, a feladat átadás-átvételéhez kapcsolódóan.

 

IV-1. LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS

1. Az Önkormányzat a közfeladatok ellátása céljából Közszolgáltató használatába és kezelésébe adja az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Ör. 10. § (1) bekezdése szerint meghatározott, a kulturális törvény 78/H. § (1) bekezdése szerinti fogalomnak megfeleltethető, közművelődési feladatokat szolgáló intézményt, közösségi színtereket az Mötv. 108. §-a és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. A feladatellátás céljából átadott intézmény, illetve közösségi színtér működtetője a Közszolgáltató.

2. A jelen szerződés szerinti feladat-ellátást szolgáló létesítmények működtetése körében Közszolgáltató:

 • meghatározza az intézmény, közösségi színtér használati szabályait, működésének módját, valamint feladatait,
 • biztosítja a feladatok ellátásához és az intézmény, közösségi színtér fenntartásához szükséges, kulturális törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,
 • a vonatkozó jogszabályok, a helyi rendeletek, koncepciók alapján, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tulajdonosi döntéseknek megfelelően fenntartja és üzemelteti e szerződésben meghatározott létesítményeket, biztosítja azok rendjének fenntartását, szabályszerű és szakszerű működtetését,
 • e szerződésben rögzített helyszíneken, nyitvatartási időben a létesítményt igénybe venni kívánók rendelkezésére áll, teret és lehetőséget biztosít, különösen a helyi civil kezdeményezések számára, kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztályok számára;
 • a városban működő, az Önkormányzat által támogatott egyesületek, civil szervezetek és szerveződések számára – külön szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően – helyszínt biztosít;
 • működteti a létesítményekhez csatlakozó kiszolgáló egységeket (mellékhelyiség, büfé, stb.)
 • meghatározza a létesítmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, fenntartási, szabályozási feladatokat, végzi a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat (díjak beszedése, ingatlanhasználat irányítása, takarítás, hulladékszállítás, karbantartás, közüzemi díjak rendezése, zöldterület gondozás, stb.), melyet saját munkaszervezetével, illetőleg alvállalkozó bevonása útján biztosít,
 • meghatározza és a tulajdonossal történt egyeztetésnek megfelelően elvégezteti a szükséges felújítási, beruházási munkákat,
 • felkutatja, előkészíti, koordinálja és végrehajtja ezen létesítmények gazdaságos és hatékony működtetéséhez kapcsolódó pályázatokat,
 • tevékenységével érintett létesítményeket (azok helyiségeit, reklám felületeit) az Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó döntései és bérleti díjakat megállapító polgármesteri utasításban meghatározottak szerint legfeljebb 1 év időtartamra bérbe adhatja, az ebből származó bevételt jelen szerződésben meghatározott alaptevékenységére fordíthatja, továbbá javaslatot tesz a díjak megállapításához.

3. A feladattal érintett, üzemeltetésre átadott kulturális célú létesítmények:

3.1. BBK (Martonvásár, Emlékezés tere 2.),

3.2. Városi Könyvtár (Martonvásár, Szent László út 2.),

3.3. Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény (Martonvásár, Dózsa Gy. út 13.),

3.4. Ifjúsági és közösségi színtér – klubterem (Martonvásár, Deák F. u. 1.).

4. A 3. pont szerinti létesítmények nyitva tartását a szerződés 1. B. melléklete tartalmazza.

5. Közszolgáltató jelen szerződés szerinti feladatai körében, egyeztetés mellett, használhatja az önkormányzati tulajdonban, kezelésben lévő egyéb városi - feladata ellátására, kulturális célra alkalmas - létesítményeket, ezek különösen:

5.1. a Martonvásári Beethoven Általános Iskola tornatermét és udvarát (tanítási időn kívül)

5.2. Brunszvik Teréz Óvoda aulája és udvara (nevelési időn kívül)

5.3. Polgármesteri Hivatal udvara és tanácsterme

5.4. a város egyes, nagyobb rendezvények megtartására alkalmas közterületeit, kiemelten:

5.4.1. Emlékezés tere

5.4.2. Ifjúsági park

5.4.3. a Brunszvik-kertet,

5.5. valamint a Közszolgáltató kezelésében és üzemeltetésében lévő egyéb, a feladat ellátására alkalmas létesítményeket.

 

IV-2. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1. A Felek megállapodnak, hogy a közszolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételek: berendezési tárgyak, technikai eszközök biztosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. Az Önkormányzat a tulajdonában álló, a feladatellátáshoz szükséges eszközöket leltár szerint térítésmentesen adja a Közszolgáltató használatába a közfeladatok ellátása céljából.

 

 

 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - AZ ALKALMAZOTTAK FOGLALKOZTATÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

 

1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat döntése alapján a BBK, mint munkáltató egésze (valamennyi szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásai és feladat- és hatáskörei) a Közszolgáltató, mint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra. Közszolgáltató a BBK-ban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. §-a alapján az Mt. szerinti foglalkoztatási viszonyban veszi át jelen szerződés hatályosulásának időpontjával alkalmazásba a Kjt-ben meghatározott feltételek mellett, ezzel egyidejűleg az átadásra kerülő tevékenység keretében foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Erről a BBK, illetve az Önkormányzat, mint átadó és a Közszolgáltató, mint átvevő legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban tájékoztatják a közalkalmazottakat a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó, a Kjt. 25/B. §-ának rendelkezéseire figyelemmel tett ajánlat egyidejű átadásával, a Kjt. 25/A. § szerinti módon.

2. A közgyűjteményi és közművelődési feladatellátásban foglalkoztatottak létszámának meghatározásánál a Közszolgáltatónak figyelembe kell vennie a kulturális törvény hatálya alá tartozó intézmények jogszabályban előírt alapfeladataiból, az ezek teljesítéséhez szükséges feltételekből, valamint szervezeti és működési rendjéből adódó foglalkoztatási követelményeket.

3. Az intézményben alkalmazottként csak olyan személy foglalkoztatható, aki

a) büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

b) a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik.

4. Közszolgáltatónak biztosítania kell, e szerződés keretében foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzésben vehessenek részt.

 

 1. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK – A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLENTÉTELEZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS MÓDJA

 

 1. A Közszolgáltató az önkormányzati költségvetés tervezéséhez köteles tárgyévi üzleti tervéhez kapcsolódóan finanszírozási koncepciót készíteni, és azt Önkormányzat részére legkésőbb tárgyévet megelőző év november 5. napjáig átadni, amelyben prognosztizálja a felújítási, fenntartási, működési, fejlesztési, dologi és személyi fedezet mértékét a következő évre vonatkozó előzetes (várható) adatok alapján, feladatonkénti bontásban.  Közszolgáltató köteles a tervezetben olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a közszolgáltatási kötelezettség minél magasabb színvonalon vagy/és alacsonyabb költségszinten, illetve nagyobb hatékonysággal történő teljesítését.
 2. Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásáig a közszolgáltatási kötelezettség ellátásának folyamatos biztosítása érdekében Közszolgáltató az előző éves finanszírozási szerződésben meghatározott mértékű – átmeneti – finanszírozásra jogosult.
 3. Közszolgáltató kijelenti, hogy egyfelől a fenti feladatok ellátása során nem tervez és nem érvényesít magasabb árat és nem javasol magasabb díjat, mint ami az adott szolgáltatások esetében a ráfordítás mértékét is tekintve a piacon általában jellemző, másfelől törekszik az inflációkövető, de önköltség szintű ellenszolgáltatási mérték megállapítására.
 4. A Közszolgáltatónak törekednie kell a saját bevételek elérésére; amennyiben az nem, vagy csak korlátozottan érhető el, az Önkormányzat a bevételek és a szükséges ráfordítások különbözetét – mint kompenzációt – biztosítja.
 5. A finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
 6. Az önkormányzati finanszírozás esetében a költségek elismerésének feltétele, hogy igazolt kapcsolat legyen a közszolgáltatási kötelezettség ellátása során végzett tevékenységek és a ráfordítások között. Ezen kapcsolat igazolásának eszközei a pontos költségkalkuláció (elő-, illetve utókalkuláció), költségfelosztás és a bizonylatok.
 7. Amennyiben a Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységet, akkor a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre e szerződés keretében nem adható ellentételezés (önkormányzati finanszírozás).
 8. Ha a Közszolgáltató az 5) pontban meghatározott összeget meghaladó ellentételezésben részesül, a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő évre, és levonható az arra az évre fizetendő ellentételezés összegéből. A Közszolgáltató az ellentételezésről elkülönített elszámolást köteles vezetni.
 9. Az adott évi forrás összegét az 1) pont szerinti, az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott koncepció vagy üzleti terv alapján az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében, mint közfeladat ellátására átadott pénzeszközt tervezi, a Közszolgáltató finanszírozása az Önkormányzat mindenkori tárgyévre vonatkozó költségvetésében foglaltak alapján történik.
 1. Az Önkormányzat finanszírozási kötelezettségét a tervezhető, folyamatos finanszírozást igénylő feladatok vonatkozásában a tárgyévi költségvetési rendeletében jóváhagyott összegnek megfelelően, átadott pénzeszközként teljesíti, mely összeget havonta feladatarányosan, legkésőbb tárgyévben minden hó 5. napjáig átutalja a Közszolgáltató szerződésben meghatározott bankszámlaszámára.
 2. Az előre nem tervezhető költségek vonatkozásában az Önkormányzat és Közszolgáltató jelen szerződés keretében, e szerződésben meghatározott feladatokhoz illeszkedő módon adott feladat ellátásra külön finanszírozási szerződést köt, melyet az Önkormányzat részéről – rendelkezésre álló tartalék forrás esetén, az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően – a polgármester hagy jóvá, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. Az eseti finanszírozási szerződés minimális tartalma: jelen keretszerződésre való hivatkozás, kapcsolódó közszolgáltatás megnevezése, a feladat meghatározása (mennyiségi, minőségi paraméterek), az önkormányzati finanszírozás mértéke és ütemezése, a kifizetés módja és feltételei, egyéb elvárt kötelezettségek, jogok. Az Önkormányzat az eseti szerződés szerint az adott közfeladat ellátásának ellenértékét a szerződés megkötését követő 15 napon belül átutalja a Közszolgáltató megadott számlaszámára. A folyamatos működés érdekében lehetőség van előleg igénybevételére. Az előleget az önkormányzat kérelemre folyósítja.
 3. A finanszírozás alapjául szolgáló egyes feladatok között a jóváhagyott költségek - a felek közös egyetértésével, az Önkormányzat részéről a polgármester előzetes jóváhagyása mellett és utólagos tájékoztatási kötelezettséggel - átcsoportosíthatók.
 4. Átmeneti rendelkezésként jelen szerződés hatályba lépésének évében szükséges, finanszírozással érintett esetleges feladatokra eseti szerződést kell kötni. Működési költségre – utólagos, tételes elszámolás terhe mellett – előleg adható.
 5. Folyamatos finanszírozást igénylő feladatok:
  • működési költségek (személyi és dologi kiadások),
  • rendszeres éves eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások,
  • egyéb előre tervezhető költségek
  • általános üzemeltetési költségek (energia, közüzem, őrzés, takarítás, karbantartás, egyéb rendszeres fenntartási feladatok, pályafenntartás egyéb rendszeres költségei),
  • eszközbeszerzés,
  • egyéb előre tervezhető költségek

f)       Eseti finanszírozást megengedő feladatok:

 • alkalmi, előre nem tervezhető eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások
 • eseti kampányok, kiadványok költségei
 • előre nem tervezhető pályázati önrész, előleg
 • előre nem tervezhető eszközbeszerzés, költségtérítés
 • előre nem tervezhető beruházás, felújítás költségei
 1. Közszolgáltató a finanszírozott feladatról, annak befejezésétől számított 45 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő február 15-éig elszámolást készít. A Közszolgáltató minden feladatra vonatkozóan és annak pénzügyi ütemezéséhez igazodóan ajánlatot, illetőleg igény szerint vállalkozói vagy megbízási szerződést készít.
 2. A Közszolgáltató köteles legalább félévente írásban beszámolni az Önkormányzat felé a szerződésben foglaltak megvalósulásáról, az ütemtervtől való eltérésről, annak okáról.
 3. Közszolgáltató legkésőbb tárgyévet követő április 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be Önkormányzat felé tárgyévben önkormányzati támogatással ellátott, statisztikai adatokkal alátámasztott szakmai feladatokról, a támogatás felhasználásáról. Az elszámolásnál be kell mutatnia a különféle tevékenységek számviteli elkülönítését, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségeket és bevételeket, valamint a költségek és bevételek megosztásának módszereit. A költségek és bevételek tevékenységekhez való hozzárende­lésénél vagy tevékenységek közötti megosztásánál alkalma­zott módszerek pontos meghatározása érdekében, a társaságok könyveiben elkülönítetten kell kimutatni a közfeladat ellátás egyes tevékenységeihez fűződő bevételeit és kiadásait, aminek alapján évente meg kell határoznia tevékenységekre vonatkozóan a fajlagos költségét.

 

 

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 1. A Közszolgáltatónak e szerződés keretében nyújtott támogatás közpénznek minősül, melyre vonatkozóan a közpénzek felhasználására, ellenőrzésére, a közzétételi kötelezettségre és az átláthatóság szabályaira vonatkozó jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell.
 2. A szerződés hatálya alatt, és a megszűnését követően is mindkét fél köteles titokként kezelni az általa megszerzett információkat, és azokat csak annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a szerződésben foglalt feladat megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik szerződő fél hozzájárult.
 3. A Közszolgáltató jogai:
 1. jogosult a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése mellett, a meglévő kapacitásainak kihasználásával – az alapító okiratával nem ellentétes módon – vállalkozási tevékenységet folytatni, amely nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
 1. A Közszolgáltató kötelezettségei:
 1. köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését;
 2. köteles minden olyan engedélyt megszerezni, amely jogszabály előírása alapján a közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges;
 3. köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a közszolgáltatási tevékenységet és az egyéb (vállalkozási) tevékenységet elkülönítetten kezelni;
 4. köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni;
 5. köteles törekedni a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél hatékonyabb kihasználására;
 6. köteles a közszolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tevékenységek finanszírozására vonatkozó európai uniós, illetve hazai pályázati lehetőségek naprakész figyelésére, a pályázati feltételeknek való megfelelés esetén a pályázatok benyújtására, és az így elnyert forrásokat a közszolgáltatási kötelezettség magasabb szakmai színvonalon történő ellátására fordítani;
 7. nem vállalhat kötelezettséget olyan tevékenység végzésére, illetve nem végezhet olyan vállalkozási tevékenységet, melynek bevételei nem nyújtanak fedezetet e tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségekre;
 8. köteles a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a megfelelő üzemeltetését és karbantartását biztosítani;
 9. a Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher, amely a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését veszélyezteti,
 10. a Közszolgáltató köteles a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati forrásokkal jogszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodni.
 1. Az Önkormányzat kötelezettségei:
 1. köteles a szerződésben a Közszolgáltató által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében Közszolgáltatóval együttműködni, így különösen minden olyan rendelkezésére álló információt a Közszolgáltatónak átadni, amely a kötelezettségek teljesítését elősegíti,
 2. köteles a szerződésben rögzítettek szerint Közszolgáltató tevékenységét finanszírozni,
 3. köteles a Közszolgáltató által benyújtott munka- és szolgáltatási tervet, költségvetést, üzleti tervet a benyújtást követő soros ülésén megtárgyalni és arról döntést hozni.
 1. A Felek kötelezettségei:
 1. kötelesek jelen közszolgáltatási keretszerződés hatálya alatt, valamint annak lejártától számított legalább tíz éven át megőrizni azokat az információkat, amelyek a nyújtott ellentételezés mértékét és megfizetésének, valamint felhasználásának módját igazolják.

 

 

 1. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
 1. Közszolgáltató jogosult arra, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe, ha ezáltal a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul vagy a költségei csökkennek.
 2. A Közszolgáltató és a közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal, valamint a közreműködők igénybevétele nem növelheti a Közszolgáltatónak fizetendő önkormányzati finanszírozást.
 3. A Közszolgáltató az Önkormányzat erre irányuló kérelme esetén, annak kézhezvételét követő 5 napon belül köteles tájékoztatni az Önkormányzatot – a közüzemi szolgáltatók kivételével – a közreműködők köréről, feladataik terjedelméről és velük kötött szerződésben foglalt feltételekről.
 4. A Közszolgáltató a közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

 

 

 1. EGYEZTETÉS, ELLENŐRZÉS
 1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek kapcsán
 1. kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására kell hozniuk azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák vagy befolyásolják;
 2. kölcsönösen, illetve külön-külön is meg kell tenniük azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.
  1. Önkormányzat kapcsolattartója:

Horváth Bálint alpolgármester,

tel.: +36-20/941-8256, e-mail: horvath.balint@martonvasar.hu

Közszolgáltató kapcsolattartója:

Tóth Balázs ügyvezető,

tel: +36-20/488-5200, e-mail: martonsport@martonvasar.hu

 1. A Felek a szerződéssel összefüggő minden értesítést, közlést írásban kötelesek megtenni.
 2. Az Önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a Közszolgáltató jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel – ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is – együttműködni, számukra minden szükséges információt és tájékoztatást megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a közszolgáltatási tevékenységére és a gazdálkodására vonatkozó minden adatot szolgáltatni.

 

 

 1. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA
 1. Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy minden évben szükség szerint kötelesek – az esetleges jogszabályi és egyéb változásokra tekintettel – a szerződés tartalmának felülvizsgálatára és aktualizálására.
 2. Jelen szerződés 2020. július 1. napján lép hatályba.
 3. A szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni. Amennyiben a Felek adataiban változás következik be, az adatváltozást írásban kötelesek egymás felé bejelenteni, mely körülmény önmagában nem vonja maga után a szerződés módosításának szükségszerűségét.
 4. Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor előre nem látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a szerződés ezen rendelkezésére az a Fél, aki az adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan maga idézte elő.

 

 

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS
 1. A Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak megszüntetni.
 2. A szerződés bármely fél egyoldalú nyilatkozatával 3 hónapos felmondási idővel, a Felek közötti elszámolást követően szüntethető meg.
 3. Az Önkormányzat a szerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Közszolgáltatóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:
 1. Közszolgáltató az önkormányzati finanszírozást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel;
 2. Közszolgáltató a szerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti és mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 15 napon belül nem orvosolja;
 3. Közszolgáltató kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen, illetve harmadik személy nyújt be ilyen kérelmet és a Közszolgáltató az Önkormányzat számára kielégítő módon 15 napon belül nem igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték.
  1. A Közszolgáltatót nem illeti meg a rendkívüli felmondás joga.
  2. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel kísérlik meg eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Felek alávetik magukat a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere …../2020. (…….) határozatával fogadta el.
 2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2020. ………………

 

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

MartonSport Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………

 

1. melléklet:

A.) A közművelődési alapszolgáltatások igénybevételi lehetőségeinek időtartama, rendszeressége,

 

 

A közműve