Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

62/2020. (3. 31.) a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

62/2020. (III.31.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy - Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humán Bizottságának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2.4. pontjában biztosított átruházott hatáskörét a veszélyhelyzetre tekintettel annak fennálltáig visszavonva

a)      a határozat melléklete szerint elfogadom az önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézmény 2019. évi tevékenységéről készült könyvtári beszámolót,

b)      a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézmény 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló a) pontban foglaltakon túli részeit a Humán Bizottság soron következő üléséig átdolgozásra visszaadom az intézményvezető részére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár Könyvtári intézmény- egységének 2019. évi beszámolója

 

 Martonvásár

 

Pfiffer Zsuzsanna

 

2020. március 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló az Könyvtár 2019. évi tevékenységéről

 

  1. Vezetői összefoglaló

 

A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár, mint anyaintézmény keretében elkülönített költségvetéssel működő települési Könyvtár fő feladata 2019 évben a könyvtári szolgáltatások színvonalas nyújtása volt, oly módon, hogy azokhoz az igénybe vevők minél szélesebb köre férjen hozzá.

A könyvtári alapszolgáltatások színvonalának emelése érdekében több mint 500 új dokumentumot vásároltunk, mely az olvasói igényeknek megfelelően főként a gyermek- és szépirodalmi gyűjteményi egységet gyarapította. Könyvtárunk periodika kínálata széles olvasói igényt elégít ki.

A 6000 dokumentumot meghaladó kölcsönzés mellett a nagyszámú internethasználat komoly munkát jelent az olvasószolgálat munkatársai részére. Ez utóbbi különösen népszerű lett a tárgyévben a Könyvtárban működő a Digitális Jólét Program Pontnak köszönhetően, mivel a program keretében több korszerű számítástechnikai eszközhöz jutottunk hozzá.

2019-ben jelentős feladatot jelentett a Könyvtár új helyre történő költöztetése, mely sikeresen megvalósult. A költözés egyik célja, hogy új épület az általános iskola és az óvoda közelében legyen sikeresen hatott a könyvtár működésére, az elképzeléseknek megfelelően jelentősen növelte a gyermekek, a családok és a pedagógusok körében a könyvtárhasználatát.

Könyvtárunk az év során több rendezvényt is szervezett, elsősorban a digitális kompetencia fejlesztés tárgykörében.

Komoly kihívást jelentett az EFOP 4.1.8 -16 számú „A könyvtári intézményrendszer tanulást fejlesztő infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében létrehozandó könyvtári oktatóterem kialakítása, melynek kialakítása az év során a módosított pályázati ütemtervnek megfelelően valósult meg.      

 

  1. Szervezeti kérdések:

 

 

 

 

2018. évi tény

2019. évi terv

2019. évi tény

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)

összlétszám (fő)

1

1

(0,5+0,3) 2 fő

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)

0

0

0

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

0,5

Középfokú szakk.

(kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Egyéb felsőfokú

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

0,5

Egyéb alkalmazott

Egyéb alkalmazott felsőfokú

összesen

0

0

1

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0,3

Egyéb alkalmazott középfokú

összesen

0

0

1

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0,3

Mindösszesen egyéb alkalmazott

összesen

0

0

1

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0,3

Összes létszám (fő):

1

1

2

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

1

1

0

             
 

 

 

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.

 

2019-ben a Könyvtárat működtető anyaintézmény neve a jogszabályi változás miatt Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ elnevezésről Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtárra változott. A korábbi könyvtáros elhunyta miatt az év első felében a könyvtáros munkakör feladatai belső helyettesítéssel kerültek ellátásra. Az év második felével két fő látja el a könyvtári feladatokat megbízási szerződés keretében, melyből egy fő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.

Az alapdokumentumokban az intézménynév megváltozásának átvezetésén kívül a tárgyévben változás nem történt.

  1. Szakmai működés:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a könyvtárban

 

Mutatók

2018. évi tény

2019. évi terv

2019. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)

27

27

27

0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)

3

3

3

0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)

8

8

8

0

Nyári zárvatartási idő

Munkanapok száma:

10

10

10

0

Téli zárvatartási idő

Munkanapok száma:

10

10

10

0

Nyitvatartási napok egy átlagos héten

5

5

5

0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:

243

243

197

-19%

 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

 

Mutatók

2018. évi tény

2019. évi terv

2019. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)

 

 

 

 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)

 

 

 

 

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)

 

 

 

 

Nyári zárva tartási idő

Munkanapok száma (összesítve):

 

 

 

 

Téli zárva tartási idő

Munkanapok száma (összesítve):