Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

87/2020. (4. 28.) a Martonvásár, 1116 hrsz-ú állami vagyon önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

87/2020. (IV.28.) határozata

a Martonvásár, 1116 hrsz-ú állami vagyon

önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről

 

1) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kezdeményezem az öröklés útján a Magyar Állam tulajdonába került Martonvásár 1116 hrsz. alatt nyilvántartott, 1096 m2 alapterületű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan egészének Martonvásár Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adását.

 

b) a tulajdonba adásra vonatkozó 1.) pont szerinti igényének céljaként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének

ba) elsősorban a 4. pontjában (egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások), valamint

bb) másodsorban az 1. pontjában (településfejlesztés, településrendezés;)

meghatározott feladatok ellátását jelölöm meg az azzal kapcsolatos feladatainak biztosítása érdekében – az ingatlanon jelenleg meglévő rossz állapotú épület esetleges elbontása mellett - kívánja az önkormányzat tulajdonba venni.

 

c) kijelentem, hogy Martonvásár Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő mindennemű költség megfizetését, megtérítését.

 

d) megállapítom, hogy az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

 

e) a Martonvásár, 1116 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során, jogszabályi felhatalmazás alapján, az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárok, és valamennyi nyilatkozat megtételére, illetőleg az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodás aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.

 

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester