Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

95/2020. (5. 12.) a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármesterének

95/2020. (V. 12.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

 

  1. Az Önkormányzat - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. – Áht. 88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva - az általa alapított Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervet 2020. június 30. napi hatállyal az Áht. 11. § (1) bekezdés alapján jogutód nélkül megszünteti.
  2. Az 1.) pontban foglaltak alapján a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntető okiratát jelen határozat 1. melléklete szerint fogadom el.
  3. Felkérem a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2.) pont szerinti megszüntető irat 8 napon belül történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé, törzskönyv bejegyzés céljából.
  4. Egyidejűleg, 2020.06.30. napjával jóváhagyom a Martonvásári Polgármesteri Hivatal és a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár gazdálkodási megállapodásának megszűnését.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont - folyamatos

 

Martonvásár, 2020. május 12.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                          polgármester

 

 

95/2020. (V. 12.) határozat 1. melléklete:

 

Okirat száma:

Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1.                  A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1.1.       A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár

1.2.       A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

1.3.       A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 793292

1.4.       A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 1573298-2-07

2.             A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1.       A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2020. június 30.

2.2.       A költségvetési szerv megszüntetéséről rendelkező jogszabály: -

2.3.       A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv

2.3.1. megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzata

2.3.2. székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

2.4.       A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés

2.5.       A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A közfeladat más módon, más szervezeti formában az erőforrások összevonásával és a kapcsolódó feladatok integrálásával hatékonyabban ellátható.

2.6.       A jogutód költségvetési szerv                                                                                               

 

megnevezése

székhelye

1

...

...

2

...

...

3

...

...

 

2.7.       A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: Martonvásár Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása” kötelező önkormányzati feladat ellátására – ezen belül kiemelten a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) szerinti nyilvános könyvtári ellátás (Kult. tv. 64. § (1) bek.), közművelődési feladatellátás (Kult. tv. 76. §) és önként vállalt feladatként muzeális intézmény működtetése céljából az Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport és ifjúsági ügyeket, mint kötelező önkormányzati feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján már eddig is ellátó, az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló MartonSport Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) 2020. július 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést kötött. A feladatok ellátása során alkalmazott személyi állomány részbeni egyezősége és együttműködése, valamint a mindkét feladatellátást is szolgáló eszközök összerendezése és a feladatellátás színtereinek egyezősége indokolta a feladatok egyazon szervezetbe való csoportosítását, melynek révén a rendelkezésre álló erőforrások intenzívebben kihasználhatók és hasznosíthatók, átfogóbb és átgondoltabb kulturális, művelődési és ifjúsági feladatellátást lehetővé téve. Ez alapján Martonvásár város hivatkozott jogszabály szerinti közfeladatait a jövőben is ellátja, csak nem önálló, integrált költségvetési szerv által, hanem kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján, a vonatkozó jogszabályokban előírt szakági szabályok és közművelődési rendeletében foglaltak betartása mellett, melyre a Kult. tv. is lehetőséget biztosít.

3.             A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1.       A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1.      A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár a megszűnés napjáig meghatározott feladatokhoz Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az intézmény részére meghatározott források mértékéig vállalhat kötelezettséget.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2020. június 30.

3.2.       A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.)

3.3.       Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések:

Nem költségvetési szervhez kerülő feladatok, jogok és kötelezettségek: A megszűnő költségvetési szerv által ellátott kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátást az önkormányzat és a kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján átvevő szervezet neve: MartonSport Nonprofit Kft., székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. (a továbbiakban: Kft.)

Az intézménynél alkalmazásban álló közalkalmazottak és munkavállalók a Martonvásár Város Önkormányzata és a Kft. között 2020. július 1. napjával hatályba lépő közszolgáltatási szerződés alapján a Kft-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a alapján (az alapító döntése alapján a munkáltató egésze az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra), közalkalmazotti jogviszonyuk egyidejű megszűntetése mellett, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai szerint. Az intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízása 2020.06.30-ával megszűnik.

A megszűnő intézmény polgári jogi szerződései esetében a Ptk. 6:208-211. §-ai alapján kell a szerződések átruházásáról gondoskodni az intézmény, a feladat-ellátást átvevő Kft. és a szerződésben maradó harmadik fél közötti megállapodás útján, az intézmény szerződésből való kilépése, a feladat-ellátást átvevő belépése és a szerződés tartalmának változatlanul hagyása mellett.

A megszűnő intézményt érintő pályázatokban az intézmény helyére az alapító önkormányzat lép, az egyéb pályázati feladatokról a Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés rendelkezik.

Kelt: Martonvásár, 2020. ………

P.H.

Dr. Szabó Tibor

polgármester

· Treka92 - 2020. május 12. 00:00 Nyomtatás