Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

121/2020. (6. 12.) MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

121/2020. (VI. 12.) határozata

MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 

1. a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Tóth Balázsnak a díjazását 2020. július 1-jétől havi bruttó 500 000 Ft-ban állapítom meg.

 

2. az ügyvezető munkaszerződését 2020. július 1-jétől az 1. pontban foglaltaknak megfelelően jelen határozat 1. melléklete szerint módosítom, annak aláírására felhatalmazással rendelkezem.

 

3. felkérem az ügyvezetőt, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő az üzleti terv módosítását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1-2.pont: polgármester, 2-3. pont: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1-2. pont: 2020. július 1. 3. pont: 2020. június 30.

 

 

Martonvásár, 2020. június 12.

 

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester


 

121/2020. (VI. 12.) határozat melléklete

 

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

vezető állású munkavállaló részére

 

 

amely létrejött

 

egyrészről a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-024940, adószám: 24901084-2-07, képviseli: a társaság tagja felhatalmazása alapján: Dr. Szabó Tibor, polgármester), mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),

 

másrészről Tóth Balázs Károly (szül: Dunaújváros, 1972.11.08, anyja neve: Bödök Márta, adóazonosító szám: 8386621427, TAJ szám: 031086079) 2462 Martonvásár, Tátra u. 11. szám alatti lakos, mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló)

 

között az alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel:

 

A MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tagja és alapító tagja, Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2015. (II.10.) számú határozatával úgy döntött, hogy az ügyvezetői feladatok ellátásával munkaviszony keretében Tóth Balázst bízza meg 2015. február 1. napjától határozatlan időtartamra.

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – eljárva Martonvásár Város Polgármestere …./2020. (VI. ….) határozatában döntött az ügyvezető díjazásának módosításáról, amelynek megfelelően a 2015. február 1-jétől felek között, vezető állású munkavállaló részére szóló munkaszerződés (a továbbiakban: Munkaszerződés) 6.1. pontja 2020. július 1-jétől az alábbiak szerint módosul:

 

„6.1. A Munkavállaló személyi alapbére - a munkaszerződés 5.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel - havonta bruttó 500.000.- Ft azaz ötszázezer forint.”

 

A Munkaszerződés további rendelkezései nem módosulnak.

 

 

Alulírott Szerződő Felek kijelentjük, hogy a munkaszerződés módosítást elolvastuk, közösen értelmeztük és azt, mint szerződéses akaratunkkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtuk alá.

 

 

 

Martonvásár, 2020. június „…”.

 

 

 

 

    …………………………………                                    ………………………………….

         Kft tagja képviseletében                                                                

               Dr. Szabó Tibor                                                              Tóth Balázs

                   munkáltató                                                                 munkavállaló