Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

118/2020. (5. 26.) vagyoni értékű (csatorna rákötési jog) átruházásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

118/2020. (V.26.) határozata

vagyoni értékű (csatorna rákötési jog) átruházásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének 13/2020. (II.4.) határozatában foglaltakkal összhangban – a 68/2020. (IV. 16.) határozat visszavonása mellett – úgy határozok, hogy

 

a) Önkormányzatunk tulajdonában és a Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetésében lévő szennyvízcsatorna hálózatot érintő, Önkormányzatunkat megillető 40 db csatornarákötési jogot elad Önkormányzatunk Tordas Község Önkormányzatának 12.000.000,- Ft vételáron a határozat melléklete szerinti adásvételi szerződésben foglaltak szerint,

b) a jelen határozatban foglaltak szerinti adásvételi szerződés aláírásának tényéről a 13/2020. (II.4.) határozatban érintett további önkormányzatokat, azaz Gyúró Község és Ráckeresztúr Község Önkormányzatát értesítem,

c) az a) pont szerinti adásvételi szerződés aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               2020.06.30.

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

118/2020. (V.26.) határozat melléklete:

 

„ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

vagyoni értékű (rákötési) jog átruházásáról

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester, székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószám:15727433-2-07, önkormányzati törzsszám: 727431, statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07), mint Eladó (továbbiakban: Eladó),

másrészről

Tordas Község Önkormányzata (székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87., Adószáma: 15363097-2-07, törzskönyvi azonosítószám (PIR): 363091, képviseletében: Juhász Csaba polgármester), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:

 

1.) Felek kijelentik, hogy köztük, valamint Ráckeresztúr Község Önkormányzata és Gyúró Község Önkormányzata között 2020. …………………. napján négyoldalú „Megállapodás” jött létre a Martonvásári kistérségben a KEHOP -2.2.1-12-2015-00021 számú projekt keretében megvalósult, a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése kapcsán felmerült elszámolási, költségviselési és további fejlesztési feladatok tárgyában (a továbbiakban: Megállapodás).

 

A megállapodás alapján az alábbi települési bekötési lehetőségek vannak:

 

Martonvásár és térsége szennyvíztisztító kapacitás lehetőségei

     
 

Részesedés %

m3/nap

lakosegyenérték fő

Bekötésszám db

Még be nem kötött

Új bekötési lehetőség

Gyúró

9,8

9,8

93

31

76

107

Martonvásár

49,35

49,35

470

157

482

639

Tordas

15,29

15,29

146

49

28

77

Ráckeresztúr

25,56

25,56

243

81

335

416

 

100

100

952

317

921

1238

 

2.) A jelen szerződésben érintett Feleket az 1. pontban jelzett Megállapodás IV/2. pontjában foglaltak szerinti mennyiségű, azaz az Eladó vonatkozásában 639 darab, Vevőt pedig 77 darab lakóegységre vonatkozó rákötési jog (ún. kvóta, a továbbiakban: kvóta) illeti meg.

 

3.) A Felek a Megállapodás IV/3. pontjában foglaltakra figyelemmel jelen adásvételi szerződésben kívánják rendezni Martonvásár Város Önkormányzata és Tordas Község Önkormányzata közötti kvóta adásvételt.

 

4.) A Felek a Megállapodás IV/3. pontjával összhangban az Eladó saját kvóta növekmény terhére elad, a Vevő pedig megvesz 40 darab kvótát 300.000,- Ft/kvóta vételáron, azaz mindösszesen 12.000.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió forint vételárért.

A Vevő az adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az Eladó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736082-15727433-00000000 számú számlájára köteles utalni a vételárat. Az Eladó a vételár átutalását a kezéhez történő teljesítésnek fogadja el.

 

5.) Felek rögzítik, hogy az adásvételt követően a jelen adásvételi szerződésben érintett Önkormányzatok részére a kvóták növekményéből származó kapacitás bővítési lehetőség az alábbiak szerint alakul:

 

 

Martonvásár és térsége szennyvíztisztító kapacitás lehetőségei

 

 Tulajdoni  Részesedés %

 Változás előtt bekötésszám

db

Változás utáni bekötésszám

db

Martonvásár

49,35

639

599

Tordas

15,29

77

117

 

Eladó kijelenti, hogy a jelen adásvételi szerződést a 2019.12.31-i tényleges rákötések állapotának tudomásulvételével köti meg.

 

6.) Mind az Eladó, mind a Vevő vállalja, hogy a Megállapodásban érintett Ráckeresztúr Község Önkormányzatát és Gyúró Község Önkormányzatát jelen adásvételi szerződésről, annak megküldésével, értesítik az aláírástól számított 15 napon belül.

 

7.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

8.) A felek rögzítik, hogy mind az Eladó, mind a Vevő önálló jogalanyisággal rendelkező magyarországi önkormányzat, így szerződéskötési képességük és készségük jelen adásvétel vonatkozásában korlátozás alatt nem áll.

 

9.) A szerződő felek jogvita esetére kikötik a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

10.) A jelen okirat kettő oldalon és 6 eredeti példányban készült, melyet a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az azt készítő ügyvéd előtt, saját kezűleg írták alá.

 

 

Martonvásár, 2020. ………..……..

 

 

 

                                                                           Martonvásár Város Önkormányzata

                                                                     (képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester)

                                                                                            Eladó

                                           

 

Martonvásár, 2020. ………….……..

 

 

       Tordas Község Önkormányzata

                                                                        (képviseli: Juhász Csaba polgármester)

                                                                                            Vevő”