Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

44/2020. (2. 25.) a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

44/2020. (II.25.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jelen határozatával visszavonja a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okitatának módosításáról szóló 300/2019. (XII.17.) határozatát és ezzel egyidejűleg a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása tárgyában a társaság tevékenységi körének módosításáról, valamint a társaság könyvvizsgálójának személyéről és megbízásának módosított kezdő napjáról az alábbi döntéseket hozza:

 

1. A Képviselő-testület a társaság könyvvizsgálójára tett javaslatot Borsosné Pál Ildikó személyében elfogadja és a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 17. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 „17. Állandó könyvvizsgáló

 

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.

Cégjegyzékszáma: 20-09-074690

Kamarai nyilvántartási száma: 000970

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Borsosné Pál Ildikó

Engedélyszáma (igazolványszám): 000630

Anyja neve: Miklós Brigitta

Lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Jankahegy 7.

Megbízás kezdő időpontja: 2020. március 1.

Megbízás lejárta: 2025. június 30.”

 

2. A Képviselő-testület a MartonSport Nonprofit Kft Alapító Okiratának 6.2.1. pontját az alábbiakkal kiegészíti:

„(6.2.1. Közhasznú tevékenységek:)

                                                                   8559’08            M.n.s. egyéb oktatás

                                                                   8560’08            Oktatást kiegészítő tevékenység

                                                                   9101’08            Könyvtári, levéltári tevékenység              

                                                                   9102’08            Múzeumi tevékenység”

 

3. A Képviselő-testület a MartonSport Nonprofit Kft Alapító Okiratának 6.2.2. pontját az alábbiakkal kiegészíti:

„(6. 2.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek:)

                                                                   5621’08            Rendezvényi étkeztetés

                                                                   5629’08            Egyéb vendéglátás

                                                                   6810’08            Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

                                                                   7021’08            PR, kommunikáció

                                                                   7022’08            Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

                                                                   8299’08            M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”

 

II.

A Képviselő-testület a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratát - az I. pontban foglaltalt módosítások figyelembevételével - a határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratban foglalt tartalommal jóváhagyja.

 

 

III.

1.                A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

2.                A Képviselő-testület felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2019 decemberében a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságánál indult változásbejegyzési eljárás iránti kérelmet – jogi képviselő útján – visszavonja és a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához az új változásbejegyzési kérelmet – jogi képviselő útján – nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: I-II. pont – folyamatos, III. 1. pont – azonnal, II.2. pont 2020.03.15.