Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

119/2020. (5. 28.) a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

119/2020. (V.28.) határozata

a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek

megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 1. - figyelemmel Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által 2016. december 14. napján kötött és 2019. július 29-én módosított vagyonkezelési szerződésben foglaltakra -, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (2462 Martonvásár, Deák F. u. 1., Martonvásár, 650/3/C hrsz.) köznevelési intézmény épülete tetőszerkezetének felújítási munkálatai vonatkozásában felmerülő költségeket a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, mint Vagyonkezelő és Martonvásár Város Önkormányzata, mint Tulajdonos a jelen határozat melléklete szerinti megállapodásban foglaltak szerint közösen fedezik,
 2. az 1. pontban foglalt megállapodás és a tetőfelújítási munkálatok kivitelezése érdekében kötendő vállalkozási szerződés aláírására legfeljebb bruttó 12.000.000,- Ft összeghatárig jogosult vagyok,
 3. a jelen határozatban, valamint a mellékletében foglaltak Önkormányzatunkra eső pénzügyi fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítom.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                        polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:                  1.) pont: azonnal

2.) pont: 2020.06.05.

3.) pont: szerződés szerint

 

Martonvásár, 2020. május 28.

 

 

                                                                                  Dr. Szabó Tibor

                                                                                   polgármester


 

119/2020. (V.28.) határozat melléklete:

 

Költségmegosztási megállapodás

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: Dr. Szabó Tibor

adószám: 15727433-2-07

számlaszám: 11736082-15727433

(a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

székhely:2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.

adószám:15835073-2-07

képviseli: Szilágyiné Németh Sarolta

számlaszám:10029008-00336822-00000000

(a továbbiakban: Tankerület)

a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott napon a következő feltételekkel:

 

 1. Előzmények
 1. Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által 2016. december 14. napján kötött - és 2020. július 29-én módosított – vagyonkezelési szerződés alapján a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (2462 Martonvásár, Deák F. u. 1. 650/3/c hrsz.) köznevelési intézmény épülete a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került 2017. január 1-i hatállyal.

 

 1. A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola műszaki állapotát a Felek egy viharkár okán megtekintették, melynek során megállapították, hogy a biztonságos működés érdekében teljes tetőfelújításra van szükség, melynek értéke az előzetes költségkalkulációk alapján megközelítőleg bruttó 10-12 millió forint. A vagyonkezelési szerződés 26-31. pontjaira figyelemmel a Felek jelen Megállapodást kívánják megkötni.

 

 1. A megállapodás tárgya
 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújításának költségeit közösen viselik úgy, hogy abból a Dunaújvárosi Tankerületi Központra eső rész a teljes költségek 50%-a, de legfeljebb bruttó 6 millió forint.
 2. Az ajánlatkérésre és a kivitelezővel történő szerződéskötésre az Önkormányzat jogosult, a Tankerülettel való előzetes egyeztetést követően. Jelen megállapodás a kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
 3. Az Tankerület a II/1. pontban vállalt fizetési kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a Kivitelező a szerződéses összeg 50 %-áról külön számlát állít ki közvetlenül a Tankerület részére.

A számla kifizetésének megtörténtéről a Tankerület írásban köteles értesíteni az Önkormányzatot.

 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés szerződéses összege 50 %-ának megfizetéséről a Tankerületet írásban értesíti.

 

 1. A megállapodás hatálya

Felek a megállapodást határozott időre, a tetőfelújítási munkák idejére kötik. A munkálatok várhatóan 2020. nyarán kezdődnek és legkésőbb 2020. szeptember 1-ig befejeződnek. Az Önkormányzat részéről Dr. Szabó Tibor polgármester a megállapodás aláírására Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere 119/2020. (V.28.) számú határozata alapján megfelelő felhatalmazással rendelkezik. A Tankerület kijelenti, hogy a Klebelsberg Központtól a megállapodás aláírására kellő felhatalmazással rendelkezik.

 

 1. A megállapodás megszűnése, módosítása
 1. A megállapodás megszűnik a tetőfelújítási munkálatok befejezését követően, amennyiben pénzügyi kötelezettségét valamennyi fél teljesítette.
 2. Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, kiegészíthetik.

 

 1. Kapcsolattartók

Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:

Név: Dr. Bögi Viktória (Martonvásári Polgármesteri Hivatal, osztályvezető)

Levélcím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

E-mail, telefon: dr.bogi.viktoria@martonvasar.hu , 06 70 630 8723

 

Kapcsolattartó a Tankerület részéről:

Név: Szilágyiné Németh Sarolta

Levélcím: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.

E-mail, telefon: sarolta.nemeth@kk.gov.hu, 25/795-213

 

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen megállapodás 4 egymással egyező eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Tankerületet illet.

 

Martonvásár, 2020.                                                Dunaújváros, 2020. 

 

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

képviseli:

Dr. Szabó Tibor

polgármester

………………………………………..

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

képviseli:

Szilágyiné Németh Sarolta

tankerületi igazgató

 

pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Martonvásár, 2020. ……………. „….”.

……………………………………………

Önkormányzat

gazdasági vezető

 

pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Dunaújváros, 2020. ………….. „….”.

……………………………………………

Tankerületi Központ

Kalamán Ferencé

gazdasági vezető

 

Ellenjegyzem:

Kelt: Martonvásár, 2020. ……………. „….”.

…………………………………….

jegyző

 

Ellenjegyzem:

Kelt: Dunaújváros, 2020. …………. „….”.

………………………………………..

jogi ellenjegyző