Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

pályázat benyújtásáról közszolgálati tisztviselőket érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a polgármester 2018. évi szabadságáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
iskolatej program folytatásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról
A jegyzőkönyvvezető személyéről
az MTA Agrártudományi Kutatóközpontját érintő együttműködési megállapodás módosításáról
a Martonvásár, 176 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés módosításáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok műszaki-állapotfelmérésének támogatása vonatkozásában
csatorna beruházáshoz kapcsolódó burkolat-helyreállítási munkák (Szent László lakópark utcáinak csatornaépítéssel összefüggő, a pályázatban nem szereplő útépítési munkák) elvégzéséről
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
a mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatásáról
Pályázat benyújtásáról a ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervéről
a polgármester 2018. évi célfeladatairól
az önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének kibővítéséről
a polgármester 2017. évi szabadságáról
a polgármester 2016. évi célfeladatairól
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ visszatérítendő támogatás iránti kérelme a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához
a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatáról
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelme alapján támogatási összeg felhasználásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a Képviselő-testület 2017. évi Munkatervéről
a 2017. évi önkormányzati ünnepség- és rendezvényterv jóváhagyásáról
fejlesztési hitel felvételének halasztására
az Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. 3029 helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére támogatás nyújtása működésének átmeneti fenntartása céljából
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához
a martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények állami vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezeléséi szerződés megkötéséről Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
a Martonvásár 1070/2 hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő értékesítésnek szándéknyilatkozatáról
szabványos közvilágítás biztosításáról
a Martonvásár, 1715/1 (telekosztást követően várhatóan 1715/14) hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, valamint bérleti szerződés megkötéséről
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve, a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (23-04659-1-004-00­05, 22-02015-1-001-00-12, 22-04659-1-001-00-02, 22-21005-1-001-00-00, 22-15198-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
óvodai működést érintő ingatlanhasználati megállapodás megkötéséről
a Tó-CooP Zrt.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáról
egyes vagyontárgyak térítésmentes átadásáról, haszonkölcsönbe adásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a jövőben az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő 9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrésznek értékesítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló javaslatáról
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
sportcsarnok kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés módosításáról
a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
az önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a „Szép porta” pályázat 2016. évi meghirdetéséről
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatás visszafizetési határidejének módosításáról
a polgármester 2016. évi szabadságáról
a polgármester 2016. évi célfeladatairól
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2016. évi rendezvénytervéről
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról
lejárt: 2016. augusztus 14. 23:00
108/2011. (6. 28.) óvodavezető megbízásáról
óvodavezető megbízásáról
a „Szép porta” pályázat 2015. évi meghirdetéséről
Martonvásár, Szent László út 3 számú 471 hrsz-ú társasházi ingatlan és a Fehérvári út 450/1 hrsz (volt tűzoltószertár) ingatlan értékesítéséről és az ahhoz kapcsolódó pályázat kiírásáról
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
a ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról és kiegészítéséről
támogatás megítélése Tordas község részére az Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi kerékpárúthoz
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a helyi adórendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről
A Martongazda Nonprofit Kft. villamosenergia-beszerzéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány beszámolójának és a támogatási maradványösszeg megtartásának elfogadásáról
az Országos Mentőszolgálattal a Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti ingatlan tekintetében kötött helyiséghasználati szerződés módosítása tárgyában
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 20/2015 (VII.2.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
a Martonvásár, Szent László út 3. számú 471 hrsz-ú társasházi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat ismételt kiírására, és a Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
a családsegítő és gyermekvédelmi rendszer 2016. január 1. napján életbe lépő változásaival összefüggésben a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok további ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. járműbeszerzésének jóváhagyásáról
a köztisztasággal, a hulladékgazdálkodással és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos Kormányhivatali javaslattétel megtárgyalásáról és a vonatkozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
a kóbor állatok befogásával, illetve az állati eredetű melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos önkormányzati rendeletek és kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések felülvizsgálatáról
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
lejárt: 2015. szeptember 30. 00:00
134/2015. (6. 30.)
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
közterület-felügyelet létrehozásáról