Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

83/2020. (4. 28.) beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

83/2020. (IV. 28.) határozata

beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről, valamint a települési támogatások rendszeréről szóló 2019. évi beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetőjének 2019. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

2020. április 28.

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

83/2020 (IV.28.) határozat 1. melléklete:

 

A) A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,

ellátások teljesítéséről szóló 2019. évi beszámoló:

 

 

1. A jegyző, mint gyámhatóság által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a törvényben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés (2016. január 1. napjától – ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek) igénybevételére,

 - évente két alkalommal (tárgyév augusztus, illetve november hónapjában), természetbeni támogatásra Erzsébet-utalvány formájában, mely fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel. Az alapösszegű támogatás 2019. évben alkalmanként 6.000.- Ft volt. Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek tekintetében, akiknél a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet is fennállt, 6500.- Ft emelt összegű támogatás került kifizetésre. Az alapösszegű és emelt összegű támogatás összegét – a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően – a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A jogosultság megállapítása jövedelemhatárhoz - az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 135%-hoz, egyedülálló szülők esetében 145%-hoz - kötött, továbbá a család vagyoni helyzetét is vizsgálni szükséges. A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt – tartásra köteles – hozzátartozó havonta a nyugdíjminimum legkisebb összege 22 %-ának megfelelő mértékű pénzbeli ellátást kap, ha nyugellátásban, vagy a jogszabályban felsorolt egyéb járandóságban részesül. Pénzbeli ellátás a 2019. évben nem került megállapításra, illetve folyósításra, tekintettel arra, hogy a családba fogadó gyámok vonatkozásában nem állt fenn a tartási kötelezettség.

 

A hátrányos helyzetű családok száma a 2018. évhez képest csökkenő tendenciát mutat. A 2018. évben 15 család részére került megállapításra a hátrányos helyzet, mely 33 gyermeket jelent, a 2019. évben a családok száma lecsökkent nyolcra, a gyermekek száma pedig 16 főre.

A 2019. évben a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedésével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma jelentős mértékben lecsökkent, melyet az alábbiakban található számadatok is alátámasztanak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (2019. december 31. adatok szerint):

 

 • támogatásra jogosultak száma 2019-ben: 22 fő (2018-ban: 47 fő)
 • családok száma 2019- ben: 13 (2018- ban: 22)
 • kiskorú gyermekek száma 2019- ben: 22 fő (2018- ban: 47 fő)
 • ebből 0-5 év közötti 2019- ben: 5 fő (2018- ban: 9 fő)
 • ebből 6-18 év közötti 2019- ben: 17 fő (2018- ban: 38 fő)
 • nagykorú gyermek saját jogán 2019- ben: nincs nagykorú jogosult (2018- ban: nem volt nagykorú jogosult)

 

 

b) Gyermekétkeztetés

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést vállalkozási szerződés keretében továbbra is a HPM Plus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja a Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére, az étkeztető saját maga által biztosított főzőkonyha igénybevételével.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen étkeztek az óvodában, az iskolában pedig 50%-os kedvezményben részesültek.

 

c) Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. §-a alapján 2016. évtől kormányzati döntés eredményeképpen lehetőség nyílt a szünidei gyermekétkeztetésre (napi egyszeri déli meleg főétkezés), mely a gyermekek által ingyenesen vehető igénybe. A központi költségvetés azoknak a gyermekeknek az esetében finanszírozza meg teljes egészében a szünidei gyermekétkeztetést, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A „csupán” rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az önkormányzat saját döntésétől függően, saját költségvetés terhére biztosíthatná ezt.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes képviselőit minden esetben írásban tájékoztattuk a gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről. A tájékoztató levélben feltüntetésre került a szünet időtartama, amely időszakra a szünidei gyermekétkeztetést biztosítottuk, valamint a főzőhely pontos címe és étel átvételének időintervalluma. Az étkeztető helyben fogyasztást biztosítani nem tud, ezért az igénylők  az ételt az elvitelre alkalmas tárolóedényben vihetik el. Ezzel egyidejűleg tájékoztattuk szintén írásban a család- és gyermekjóléti szolgálatot arról, hogy mely törvényes képviselők részére került megküldésre a tájékoztatás. Az igényléshez szükséges nyilatkozatokat a törvényes képviselők többsége nem juttatta vissza a meghatározott időpontig, annak ellenére sem, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat családgondozói az értelmezésben és kitöltésben segítséget nyújtanak. A szünidei étkezést igénylők száma a korábbi évekhez hasonlóan nagyon alacsony.

 

Szünidei gyermekétkeztetést igénybevevők 2019. évi számadatai:

Tavaszi szünetben: 2 gyermek

Nyári szünetben: 10 gyermek,

Őszi szünetben: 6 gyermek,

Téli szünetben: 5 gyermek.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti formája a központi költségvetésből 100%-ban kerül finanszírozásra.

 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése alapján  hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

A Gyvt. 67/A. § (2) bekezdése alapján halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Hátrányos helyzet megállapítása:

 • családok száma: 8
 • kiskorú gyermekek száma: 22 fő

Halmozottan hátrányos helyzet megállapitása:

 • családok száma: 0 fő
 • kiskorú gyermekek száma: 0 fő

 

B) Humán Bizottság (átruházott) hatáskörében pályázati úton adható,

 települési támogatások köre

(egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok):

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló többszörösen módosított 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) évente két alkalommal lehetőséget biztosít pályázat útján a szociálisan rászoruló jól tanuló diákok/hallgatók, művészetekben és sportban jól teljesítő tanulók részére, valamint gyermekek táboroztatására történő pályázat kiírására.

 

Pályázat útján igényelhető települési támogatások számadatai:

 • I. félév:
 • Általános és középiskolás pályázók száma: 20 fő
 • Főiskolai hallgató: 1 fő
 • Művészeti iskolás pályázó: 3 fő
 • Sportegyesületben sportoló pályázó: 3 fő
 • 14 év alatti gyermekek táboroztatására pályázó: 19 fő
 • A kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt táboroztatására pályázó: 15 fő
 • II. félév:
 • Általános és középiskolás pályázók száma: 32 fő
 • Főiskolai hallgató: 1 fő
 • Művészeti iskolás pályázó 7 fő.
 • Sportegyesületben sportoló pályázó: 1 fő

 

2019. I. félévében a táboroztatások költségeire, a szociálisan rászoruló, jól tanuló, valamint művészetekben és sportban jól teljesítő diákok részére kifizetett támogatási összeg mindösszesen 2.705.280,- Ft.

2019. II. félévében a szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- és középiskolai tanulók, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók részére, valamint az alapfokú művészeti oktatásban tanulók és a szociálisan rászoruló sportolók részére kifizetett támogatási összeg mindösszesen 1.885.000,- Ft.

 

2019. I-II. félévében pályázat útján igényelhető támogatások címén mindösszesen 4.590.780,- Ft összegű támogatás került kifizetésre a diákok részére.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_KT_20200428_gyermekv%C3%A9delmi%20besz%C3%A1mol%C3%B3%202019_csal%C3%A1dseg%C3%ADt%C5%91.pdf