Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

109/2020. (5. 26.) önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

109/2020. (V.26.) határozata

önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

  1. a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlanból 66,87 négyzetméter alapterületű helyiség együttest és az előtte található 25 négyzetméternyi közterületi fedetlen teraszt - az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján – a Für Elise Kft. (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5., cg. 07 09 030437) részére határozatlan időre, havi 120.000,- Ft + 0 % ÁFA bérleti díjért, valamint a benne foglalt rezsiköltségek Bérlő általi megfizetése mellett, a jelen határozat melléklete szerinti bérleti szerződésben foglaltak szerint bérbe adom,
  2. jelen határozatban foglaltak szerint kell megkötni a bérleti szerződést.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1.) pont: azonnal

2.) pont: 2020.05.15.

 

Martonvásár, 2020. május 26.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                             polgármester

 

 

109/2020. (IV.28.) határozat melléklete:

 

 

Bérleti szerződés

amely létrejött

egyrészről:

Megnevezés:                           Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselője neve:                   Dr. Szabó Tibor polgármester

Székhely:                                2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:                               15727433-2-07

Pénzforgalmi jelzőszám:                     11736082-15727433-00000000

Kapcsolattartó:                                   Horváth Bálint alpolgármester 20/941 8256

a továbbiakban: mint Bérbeadó/Önkormányzat,

 

másrészről:

Név:                                        Für Elise Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselője neve:                   Dr. Újhelyi-Lengyel Katalin ügyvezető

Kapcsolattartók:                                  Gyugyi Péter (+36307551148)

Székhely:                                2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5.

Cégjegyzékszám:                                07-09-030437

Számlaszám:                           10403174-50526857-68561006

Adószám:                               27089970-2-07

a továbbiakban: mint Bérlő/Kft.

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időben, az alábbiakban foglaltak szerint.

 

1.                  Preambulum:

Felek rögzítik, hogy a Martonvásár, 1077/6 helyrajzi szám alatt található korlátozottan forgalomképes ingatlan, Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában van. Az ingatlanban a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház működik, mely intézmény (a továbbiakban: Intézmény) vagyonára speciális szabályok vonatkoznak. Az önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében az épület üzemletetési feladatokat az önkormányzati tulajdonú Martongazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § -ában alapján a Bérbeadó jogosult jelen bérleti szerződés megkötésére és a bérleti díj beszedésére, amennyiben a bérbeadás az intézmény alaptevékenységét nem akadályozza és nem sérti.

 

2.                  A Szerződés tárgya:

2.1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2. szám alatti épületben található

·         42,37 m2 alapterületű helyiséget az előtte kialakított 25 m2 alapterületű közterületi, fedetlen teraszt,

·         a hozzá tartozó 13 m2 vizesblokkot,

·         a 11,50 m2 alapterületű irodahelyiséget

(az épület belsejében található helyiségeket meghatározó alaprajz jelen szerződés mellékletét képezi, a továbbiakban az alaprajzon feltüntetett helyiségek és a közterületi terasz együttesen: bérlemény).

2.2. Bérbeadó a jogviszony tárgyát képező helyiségeket a Bérlő által ismert állapotban, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon adja át Bérlőnek, aki a helyiséget kizárólag kávézó, cukrászda működtetése céljára hasznosítja. A tevékenységhez esetlegesen szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzéséről a Bérlő maga gondoskodik, az engedélyek hiánya miatt a Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. Bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérlő a bérleményt az abban folyatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon kialakítsa, átalakítsa, felszerelje, ill. berendezze. Bérlő kijelenti, hogy az esetleges munkákat saját költségére végzi el, bérleti díjba számításra nem jogosult és a szerződés megszűnésekor még meg nem térült beruházásai összegére nem tart igényt, azt Bérbeadóval szemben nem érvényesíti, erről kifejezetten lemond.

2.4. A Bérlő nem jogosult albérletbe adni a bérleményt vagy továbbadni annak bérleti jogát.

 

3.                  A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés 2020. június 01. napján lép hatályba, s azt a felek határozatlan időre kötik meg.

 

4.                  Fizetési feltételek:

4.1. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő birtokbavételekor Bérbeadó részére a bérleti szerződés megszűnésekor fennálló esetleges tartozások, karbantartási munkák elvégzésére biztosítékként három havi bérleti díjat fizet. A Bérlő a bérbe vett ingatlanrész után előre, minden hó 10. napjáig köteles átutalással a Bérbeadó számlája alapján bérleti díjat fizetni az alábbiak szerint:

-          a birtokbavételtől a 2.3. pontban jelzett átalakítási munkálatok elvégzése érdekében a tényleges működés megkezdéséig, de legkésőbb 2020. június 30-ig nem terheli bérleti díj fizetési kötelezettség a Bérlőt, majd ezt követően

-                     a tevékenység tényleg megkezdésétől kezdve - melynek pontos időpontját a tevékenység megkezdését megelőző 15 napon belül a Bérlő köteles írásban belejelenteni a Bérbeadó felé - a Bérlő számla ellenében, egyösszegben, átutalással köteles megfizetni a bérleti díjat a Bérbeadó részére.

4.2. A havi bérleti díj összege: 120.000,-Ft + 0% Áfa, azaz százhúszezer forint + nulla százalék Áfa.

4.3. A Bérbeadó a Bérlő részére gondoskodik a helyiség áram ellátásáról, víz és csatorna használatáról (ún rezsiköltség). A rezsiköltséget a bérleti díj nem tartalmazza, melyet az alábbiak szerint köteles megfizetni a Bérlő az épület üzemeltetője, a Martongazda Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.) által kiállított külön számla ellenében:

a)      áramszolgáltatás: külön almérő és az épület villamos energia szerződése szerinti egységárak alapján,

b)      víz- és csatornaszolgáltatás: 4.000,- Ft/ hónap (átalány).

A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményben temperáló fűtést biztosít a téli hónapokban akkor is, ha egyébként a bérleményben nincs nyitva vagy a benne zajló tevékenység szünetel. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt állagsérelem következik be az ingatlanban, illetőleg annak bármely közmű rendszerében, úgy köteles a Bérbeadó részére az ezzel okozott kárt megtéríteni.

A rezsiköltségek viselése és megfizetése - a 4.1. pontban foglaltaktól eltérőn – a birtokbaadás napjától terheli a Bérlőt.

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén Bérlő késedelmi kamatot is téríteni köteles Bérbeadó részére. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Ez a kamat a számítás alapja az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat a fizetés esedékességétől jár.

 

5.                  Egyéb rendelkezések:

-            A Felek kijelentik, hogy külön jegyzőkönyv felvétele mellett a jelen szerződés aláírásának napján adják birtokba a bérleményt, melyben külön rögzítik az áramszolgáltatás almérőjének óraállását.

-            A Bérlő napi nyitvatartási ideje a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltakhoz igazodik.

-            Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során a kávézók, cukrászdák működésére vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Bérbeadó és az Intézmény által előírt módon jár el, elfogadja és betartja az Intézmény belső rendjének és szabályzatainak rá érvényes előírásait, garantálja, hogy működésével nem zavarja meg az épületben zajló egyéb tevékenységet.

-            Bérbeadó köteles a Bérlő számára a kávézó, cukrászda zavartalan használatát biztosítani a kávézó nyitvatartási ideje alatt.

-            A Bérlő a szerződés tárgyát képező bérleményt, a 2.1. pontban felsorolt területeket tisztán tartja, azt legalább napi rendszerességgel takarítja, a szolgáltatói tevékenységet kulturáltan és a rá vonatkozó higiéniai és egyéb hatósági előírások betartásával végzi.

-            A Bérlő maga gondoskodik a tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni.

-            A bérlemény karbantartási feladatairól a Bérlő gondoskodik, ennek költségei a Bérlőt terhelik.

-            Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény használatával kapcsolatos tűzrendészeti és egyéb előírások, szabályok maradéktalan betartására. Bérlő az ingatlanrészt jogosult saját vagyonbiztonságának megfelelő módon zárni, és arra biztosítást kötni. Bérbeadó Bérlő tevékenységéért és a bérleményben tárolt ingóságaiért felelősséget nem vállal.

-            Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel érintett ingatlanrészt rendeltetésszerűen használja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben Bérlő az ingatlanban megállapíthatóan kárt okoz, Bérbeadó kártérítési igénnyel léphet fel.

-            A Bérlő jogán a helyiséget Bérlő személyek (pl. alkalmazottak, vendégek, stb.) magatartásáért, tevékenységéért a Bérlő a Bérbeadó felé teljes körű felelősséggel tartozik. 

-            A Bérlő az általa használt ingatlanrészt nem jogosult harmadik személynek bármilyen más jogcímen további használatba adni.

-            Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor az ingatlanrészt kitakarított állapotban, tisztasági festést követően köteles Bérbeadónak visszaadni.

-            A jelen pontban foglalt bármely Bérlői kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely rendkívüli felmondás alapját képezheti.

 

6.                  A szerződés megszűntetése:

6.1. A szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül 60 napos felmondási idővel felmondani. A felmondás csak írásban érvényes.

6.2. Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél olyan szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, amely a másik félre súlyos joghátránnyal jár. Ilyennek minősül különösen a bérleti díj fizetésének elmulasztása, a nem rendeltetésszerű használat, illetve az ingatlanrész rendeltetésszerű használatának akadályozása.

6.3. A bérleti jogviszony megszűnésének napjától a Bérlő sem elhelyezési, sem kártérítési igényt nem érvényesíthet.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Ör. rendelkezései az irányadók.

 

Jelen szerződés négy (4) egymással megegyező példányban készült, amelyet szerződő felek, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Mellékletek: alaprajz (külön csatolva)

 

Martonvásár, 2020. …………………….

 

 

……………………………………                        ……………………………………

          Dr. Szabó Tibor polgármester                        Dr. Újhelyi-Lengyel Katalin ügyvezető

              Bérbeadó képviseletében                                                        Bérlő képviseletében

 

 

Jogi ellenjegyzés: 2020. ……………………..

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 2020. ………………..


 

· Treka92 - 2020. május 26. 00:00 Nyomtatás