Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

A Film Mindenkinek Egyesület LEADER projektjének finanszírozása kiegészítéséről
tulajdonközösség létesítő szerződés elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester 2024. évi (01-05. hó) munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
az Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
a mezőőri beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi kulturális projektjeiről szóló beszámolója elfogadásáról
a Martonvásári Városi Könyvtár nyári zárva tartásáról
a Martonvásári Városi Könyvtár - MVK NKft. SZMSZ-ének mellékletét képező - ügyrendjének elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó beszámolójáról
a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról és a 1251/1 hrsz.-ú ingatlant érintő településfejlesztési megállapodás elfogadásáról
parkolóépítéshez kapcsolódó településfejlesztési megállapodás megkötéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
Martonvásár 2023. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a házi gyermekorvosi ellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lengyelországi Wielka Lipnica településsel való együttműködési szándékról
a "Bölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2023. évi végrehajtásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
A Martonvásári Fúvószenei Egyesület LEADER projektjének finanszírozásáról
megállapodás megkötéséről jóvátételi program lebonyolítása körében
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének IV. módosításáról
az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámolók elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében megkötött településfejlesztési megállapodás módosítás elutasításáról
a Martonvásár, 0180/5 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratának elfogadása
Velencei Szakorvosi Rendelőintézet elnevezésű új költségvetési szerv közös alapítására vonatkozó megállapodás elfogadása
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társaság Áht. szerinti megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatának tudomásul vételéről.
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
gyermekek védelméről
az M7 autópálya fejlesztése miatt szükséges településrendezési eszközök módosításáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
az „Embertársainkért” Alapítvány 2023. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2023. évi működéséről
az önkormányzat 2023. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére nyújtott 2023. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
A Martonvásárért Alapítvány LEADER projektjének finanszírozásáról
a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2023. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
egyes bérleti szerződések módosításainak elfogadásáról
a 093/12 és 093/56 kivett saját használatú utak megosztásáról
a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról
a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció elfogadásáról
a 2021.-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció végrehajtásáról szóló elszámolás elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
Kevenet-Internet Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítás elfogadásáról
a gárdonyi rendőrkapitány kinevezésének véleményezéséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
vagyonnyilatkozatok leadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2024. évi támogatásáról
a Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület támogatásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről
az önkormányzat kezelésében levő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról, módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a civil szervezetekkel való 2023. évi együttműködésről szóló beszámolója elfogadásáról
közművelődési megállapodások megkötéséről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft – MartonKult Iroda 2024. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadásáról
az önkormányzati közgyűjtemények 2023. évi beszámolójának és 2024. évi munkatervének elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntés meghozataláról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról