Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

94/2020. (5. 12.) a kulturális feladatellátás átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármesterének

  94/2020. (V. 12.) határozata

a kulturális feladatellátás átszervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

  1. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kulturális feladatainak ellátását, ezen belül kiemelten a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben kötelezően előírt feladatai közül a könyvtári és közművelődési feladatellátást átszervezem.
  2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1. napjától, az 1.) pont szerinti átszervezéssel érintett közművelődési, könyvtári, az Óvodamúzeum fenntartásával kapcsolatos muzeális feladatait, továbbá az ezen feladatokat kiszolgáló infrastruktúra működtetését, rendezvényszervezési, turisztikai, egyes városmarketing és kommunikációs feladatait – a jelenleg a feladatokat ellátó, önkormányzati fenntartású Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézmény megszűntetése mellett - az önkormányzat által alapított, 100 %-os tulajdonában álló MartonSport Nonprofit Kft. keretein belül, közszolgáltatási szerződés megkötése mellett kívánja biztosítani a jelenlegi infrastruktúra biztosítása és az intézmény személyi állományának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a szerinti átadás-átvétele mellett.
  3. Felkérem a jegyzőt, a Kft. ügyvezetőjét és az átszervezéssel érintett intézményvezetőt, hogy az 1.) és 2.) pontban foglaltak alapján az átszervezés meghozatalához szükséges további feladatokat készítsék elő, ennek keretében
  1. a feladatellátás új formában történő működtetésének támogatási és finanszírozási oldalát tekintsék át, kiemelt figyelemmel a normatív támogatás és pályázati források igénybevételére és a folyamatban (fenntartási és megvalósítási időszakban) lévő pályázatokra, ehhez kapcsolódóan a Kft nyújtsa be üzleti terve módosítását, a folyamatban lévő (megvalósítási és fenntartási szakaszban) pályázatokhoz kapcsolódóan a szükséges változás-bejelentéseket tegyék meg, végezzék el az intézmény hatályos szerződéseinek felülvizsgálatát és a szerződésbe belépő Kft. miatti módosításokat tegyék meg,
  2. a feladatellátáshoz szükséges vagyon működtetésre vonatkozó megállapodást készítsék elő,
  3. ütemezzék és készítsék elő a jogutódlással kapcsolatos munkaügyi lépéseket (Kjt. 25/A. §-a szerinti jogutódlás és tájékoztatás mellett a Kjt. szerinti jutalmazási rendszer, felmentési és végkielégítési szabályok alkalmazásával az átvett dolgozók esetében),
  4. vegyék számba és teljesítsék az átszervezéssel együtt járó bejelentési és nyilvántartásba-vételi kötelezettségeket (kiemelten: a nyilvános könyvtárak jegyzéke, muzeális intézmény működési engedélyének módosítása),
  5. vizsgálják felül az intézmény hatályos szerződéseit és szükség szerint készítsék elő azokat megszűntetésre, illetőleg módosításra,
  6. szükség szerint készítsék elő a Kft. egyéb szabályzatainak felülvizsgálatát a feladat-ellátás biztosítása érdekében.

 


 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, MartonSport NPKft ügyvezetője, BBK igazgatója

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.07.01.

 

Martonvásár, 2020. május 12.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                             polgármester