Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Fejér Megyei Kormányhivatal „a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozó” javaslatának megtárgyalásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazására tett észrevételekről
a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
a „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról
a Martonvásár, 1378 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „C típusú sportpark kivitelezéséhez” kapcsolódó vállalkozási szerződésről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Horváth Bálint alpolgármester 2019. évi célfeladatairól
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
az önkormányzati tisztségviselők cafetéria juttatásáról
a polgármester 2019. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Rendőrőrs eszközbeszerzésének támogatására
a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVI. számú módosításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről
a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel Martonvásár Város közigazgatási területén házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a BERCZI DENT Kft.-vel az egyetlen körzetnek minősülő, Martonvásár Város közigazgatási területén fogorvosi ellátást érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a Fodor-MED és Társai Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 2. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
iskolatej program folytatásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a 2019. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával kapcsolatos Martonvásár, 1236/1 hrsz-ú ingatlant érintő használati megállapodás megszüntetéséről
Martonvásár, 1222/1 és 1223/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a Képviselő-testület 2020. évi Munkatervéről
közmeghallgatás tartásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba történő tag delegálásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról és a tag helyettesítési rendjéről
a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról
a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról szóló 116/2019. (V.14.) határozat módosításáról
Farkas Erzsébet távozó képviselő köszöntése
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
a polgármester érintettségéről
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
Horváth Bálint alpolgármester megválasztásáról
Gucsek István alpolgármester megválasztásáról
eseti szavazatszámláló bizottság választásáról
az SzMSz felülvizsgálata tárgyában
az alakuló ülés napirendi pontjairól
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgárának saját halottá nyilvánításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolójáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal "a helyi adókról" szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a gyermekorvos, a fogorvos, és védőnői feladat-ellátási helyek változásához kapcsolódó döntésekről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
a Martonvásár, 1222/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog megszüntetéséről
a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471.3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről