Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

174/2023. (9. 26.) a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. szám alatti ingatlan (650/2 hrsz.) használatba adásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

174/2023. (IX.26.) határozata

a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. szám alatti ingatlan (650/2 hrsz.) használatba adásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti használati megállapodást a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. szám alatti 650/2 helyrajzi számú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan, melyet a Brunszvik Teréz Óvoda, mint köznevelési feladatokat ellátó intézmény részére e feladatai ellátásához biztosít.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjét az 1. pontban foglalt megállapodás és a végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 10.

174/2023. (IX.26.) határozat melléklete:

 

Ingatlan használati szerződés

 

amely egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószám: 15362931-1-07; képviseli: polgármester) a továbbiakban: Használatba adó,

 

másrészről

Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.; törzsszáma: 639701; adószáma: 16701793-2-07) képviseli: Stefkovits Ferencné, intézményvezető, a továbbiakban: Használatba vevő

 

-          felek együttesen: Szerződő felek - között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

 

 1. Szerződő Felek kölcsönösen rögzítik, hogy az ingatlannyilvántartás szerint Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a 2462 Martonvásár, 650/2 helyrajzi számú, kivett óvoda megnevezésű, természetben a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. szám alatti, 8284 m2 térmértékű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Az Ingatlan jelen szerződés aláírásának napján per-, teher- és igénymentes.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Használatba vevő a Használatba adó által közfeladata ellátására alapított költségvetési szerv. Rögzítik továbbá, hogy Használatba adó Használatba vevő részére közfeladata ellátása érdekében adta ingyenesen, határozatlan időtartamra használatba a Használatba vevő Alapító Okiratában meghatározott, jelen szerződés 1. pontjában körülírt Ingatlant, melyben Használatba vevő jelenleg is Alapító Okiratában meghatározott közfeladatát látja el, a folyamatos használatra tekintettel az ingatlan birtokba adásának külön dokumentálása nem szükséges. Használatba vevő jelen szerződés aláírásakor is a szerződés tárgyát képező Ingatlant kizárólagosan használja.

 

 1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésének célja az 1. pontban körülírt Ingatlan használatával kapcsolatos jogok és kötelezettségek rögzítése. Egyezően jelentik ki, hogy jelen Ingatlan használati szerződés alapján az 1. pontban körülírt Ingatlanra használati jog bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba nem kérik.

 

 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan tulajdonjogához kötődő jogok, kötelezettségek és költségek a Használatba adót terhelik, az intézmény működtetésével kapcsolatos jogok, kötelezettségek és költségek a Használatba vevőt terhelik. Az Ingatlan felújításával, korszerűsítésével, valamint átalakításával feladatokat Használatba adó látja el.

 

 1. Használatba adó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek és tűzoltó készülékeinek állandó üzemképes állapotáról, az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztető vagy rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó hibák elhárításáról, a korszerűsítési és átalakítási feladatok elvégzéséről, beruházások megvalósításáról.

            I. E pont alkalmazásában karbantartási feladatok különösen:

                                                                      a.)      az ingatlanok állagának és rendeltetésszerű használhatósága biztosítása érdekében szükséges megelőző javítási munkák elvégzése;

                                                                     b.)      hibaelhárítás, amely az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztető, vagy azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok eseti jellegű megszüntetését, illetve az épületen végzendő egyéb javítási munkák észleléstől számított 6 hónapon belüli megszüntetését foglalja magában;

                                                                      c.)      hatósági kötelezésen alapuló feladatok ellátása.

II. E pont alkalmazásában Felújítási feladatok különösen:

a.)    az ingatlan egészére, illetve egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló általános javítási (építési-szerelési) munkák végzése, amely az eredeti műszaki állapotot eredményezi, illetve az üzembiztonságot növeli;

b.)    az ingatlan teljes műszaki állapotára vonatkozó külső-belső felújítási munka elvégzése, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához elengedhetetlenül szükséges

III. E pont alkalmazásában korszerűsítési feladatok különösen:

a.)    a központi fűtő-és melegvíz szolgáltató berendezésnek az átalakítása, vagy kicserélése;

b.)    az egyedi gáz-, vagy elektromos fűtő-, melegvíz-szolgáltató berendezések felszerelése;

c.)    az épület használhatóságát, biztonságát növelő egyéb építési-, szerelési munkák elvégzése.

IV. E pont alkalmazásában átalakítási feladatok különösen:

a.)    a meglévő épület, épületrész rendeltetésének, használati módjának, alaprajzi elrendezésének vagy a külső formai megjelenésének változtatása érdekében végzett – az épület térfogatát nem növelő – építési munka, így különösen: az épület műszaki megosztása, alapterületének alaprajzi megosztása.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 5. pont szerinti feladatok vonatkozásban a Használatba adó Használatba vevővel a kivitelezési folyamatban folyamatosan egyeztetni köteles, Használatba vevő pedig köteles a Használatba adó által elvégzendő feladatok elvégzését elősegíteni, a feladat elvégzéséhez szükséges munkaszervezési és egyéb az üzemeltetéssel kapcsolatos intézkedéseket megtenni. Szerződő felek rögzítik, hogy Használatba adó az 5. pontban foglalt feladatai ellátásához a mindenkor hatályos jogszabályok és érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződések alapján bevonhatja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Használatba vevő pályázat útján olyan pénzeszközhöz jut, melyet az általa használt Ingatlanra fordíthat, annak felhasználásához a Használatba adó előzetes tulajdonosi hozzájárulása szükséges.

 

 1. A Használatba vevőt az Ingatlan használata során terhelik az intézmény működtetésével kapcsolatos kötelezettségek és azok költségei, ezen belül különösen:

 

a.) az ingatlan belső takarítása és annak költségei;

b.) az ingatlan közüzemi költségei közül különösen:

- víz- és csatornadíj;

- elektromos áram díja;

- energia díj (fűtési-, vízmelegítési díj és a fűtési rendszer üzembetartási költségei);

- telefon használati díja (alapdíj, beszélgetés és kapcsolási díj, illetve mindenfajta telefonon történő kommunikáció díja).

Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlan működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségek viselése és feladatok elvégzése a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg, a Használatba adóval fennálló érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződések, valamint jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

 

 1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az ingatlan közüzemi szerződései Használatba vevő nevére kerülnek 2023. október 1-től a földgázellátás, 2024. január 1-jétől a villamos energia ellátás tekintetében, a közüzemi díjak fizetésére Használatba vevő a részére közvetlenül megküldött számlák alapján köteles.

 

 1. Használatba adó tájékoztatja a Használatba vevőt, hogy mint az Ingatlan tulajdonosa a jelen szerződés tárgyát képező Ingatlant vagyonelemei között szerepelteti, és gondoskodik arról, hogy arra folyamatosan vagyonbiztosítással rendelkezzen. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a biztosítóhoz történő kárbejelentés megtétele érdekében az általa használt Ingatlanban bekövetkezett valamennyi kárt köteles annak bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a káresemény megtörténtét követő munkanapon bejelenteni Használatba adónak.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés automatikusan megszűnik

 

a)      ha Használatba adó a Használatba vevő megszüntetéséről dönt,

b)      ha Használatba adó úgy dönt, hogy a Használatba vevő számára közfeladata ellátása céljára más ingatlant jelöl ki,

c)      ha Szerződő felek a használati megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik.

 

 1. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén az Ingatlant, a megszűnést követő 30 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyvvel köteles a Használatba adó birtokába visszaadni.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalásos úton rendezni, amennyiben az eredményre nem vezet alávetik magukat az illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság döntésének.

 

 1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen ingatlan használati szerződés szövegét a Használatba adó Képviselő-testülete ………. határozatával jóváhagyta.