Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekről, pótbefizetési kötelezettségről, önkormányzati feladatok ellátásáról
a gazdasági társaságok egyesülése során a jogutód társaság nevének a megváltoztatásáról
a gazdasági társaságok egyesülése során létrejövő jogutód társaságban történő tagkénti részvételről
a gazdasági társaságok egyesüléséről szóló egyesülési szerződés elfogadásáról
a gazdasági társaságok egyesülésének folyamatában elkészült vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetének elfogadásáról
a gazdasági társaságok egyesülését megalapozó egyesülési terv elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadásról
gazdasági társaságok egyesülési folyamatában a könyvvizsgáló személyéről
a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadási szándékéról és az átvevő társaságban történő részvételről, és a beolvadás tervezett időpontjáról
bizottsági tagságról való lemondás elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére vállalkozási szerződés keretében” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Megállapodás megkötéséről fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére
A Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
Határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás üzemeltetéséről
A Martonvásár, belterület 677 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadásáról
A helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
A MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
Az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve
Az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési
A napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a 125/2018 (VI.19.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről az egészségház bővítése és átalakítása kapcsán
a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójában kimutatott eredmény felhasználásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020 I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, valamint az önkormányzati energiafelhasználás 2019. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt 2019. évi feladatai ellátásához felhasznált pénzeszközökről
a Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatai 2019. évi ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról
Dr. Kovács Szilvia természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról
Varga Ferenc Dániel természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról
a „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok egyesüléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, belterület 1243/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a "Martonvásár közigazgatási területén az 1078 hrsz. (Egészségház) környezetében légkábel kiváltás, trafó áthelyezés kivitelezése" tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Brunszvik sétány megvalósítása érdekében kötendő szerződés elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Mária Terézia királynő Martonvásárt Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelének kölcsönadásáról
az Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról
tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön-szerződés megkötéséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
a Martonvásár, 693 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft. között munkavállalók közös foglalkoztatása tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete karbantartása/hibaelhárítása tárgyában kötött karbantartási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVII. számú módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének módosításáról
a 2020. évi rendezvényterv módosításáról
a közterület-felügyelet 2019 május-2020 június időszakra vonatkozó működéséről szóló beszámolóról
beszámoló a mezőőri feladatok 2019. évi ellátásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2019. évi végrehajtásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 119/2020. (V. 28.) határozat megerősítéséről
a Brunszvik Teréz Óvodában a házirend módosításának jóváhagyásáról szóló 115/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról szóló 110/2020. (V. 26.) határozat, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról szóló 109/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról szóló 107/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló 100/2020. (V. 14.) határozat megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról szóló 99/2020. (V. 14.) határozat, valamint Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 14/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről szóló 94/2020. (V. 12.) határozat, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelet, a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről szóló 95/2020. (V. 12.) határozat, valamint közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) feladatok ellátásáról szóló 96/2020. (V. 12.) határozat megerősítéséről