Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

162/2023. (9. 14.) „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó munkákkal kapcsolatos pótmunkákról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

162/2023. (IX.14.) határozata

„Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó munkákkal kapcsolatos pótmunkákról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata a „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az UNIO-ASZFALT KŐ Kft-vel 2023. 05. 22-én megkötött vállalkozási szerződés keretében végzett munkákkal kapcsolatban a kivitelezés során felmerült pótmunka igényt elfogadja, miszerint a Kinizsi utcán a 0+109-0+225 kmsz között a meglévő megmaradó aszfaltburkolat nem rendelkezik megfelelő rétegrendű és teherbírású útalappal, ezért az érintett szakaszon a meglévő burkolatot és alépítményét el kell bontani és a nyomvonalas helyreállítást nem érintő felületeken, a nyomvonalas helyreállítás pályaszerkezeti kialakítása szerint kell újra építeni.

 

  1. A Képviselő-testület a pótmunka elvégzése érdekében a Vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidőt 10 nappal meghosszabbítja, valamint elfogadja, hogy az 1.) pontban megjelölt munkák Vállalkozó által számított nettó 241.794,- Ft összegét, melynek fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

 

  1. A Képviselő-testület az 1.) - 2.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében jóváhagyja jelen határozat 1. melléklete szerinti Vállalkozási szerződés módosítást, és felhatalmazza a polgármestert annak, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírására.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozási szerződés alapján végzett munkák során a jövőben felmerülő pótmunka igényekről az eredeti vállalási ár összesen 5%-áig, azaz 8.964.917,- Ft + ÁFA összeghatárig önállóan döntsön, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja, azzal, hogy a Képviselő-testületet a döntést követő soros ülésen tájékoztatnia kell.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

162/2023. (IX. 14.) határozat melléklete

 

Vállalkozási szerződés

  1. sz. módosítása

 

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlaszámok: 11736082-15727433-10220003; 11736082-15727433; 10029008-00348287-00000127

Telefon: +36 22/460-004       

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                   
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

 

 mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                        UNIO-ASZFALT KŐ Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                                4320 Nagykálló, Bercsényi utca 31.

adószám:                                24150855-2-15

MKIK szám:                           ................................

számlaszám:                           11744137-24497945-00000000

képviseli:                                 Balogh Ferenc

NÜJ:                                       ……………………

 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

  1.  

ELŐZMÉNYEK

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022.12.27.napján közzétett ajánlati felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.112.§ (1) bekezdés b) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák elvégzése” tárgyában, amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2023.április 20. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötöttek 2023. május 22-én. A Felek a Szerződést eddig nem módosították.

 

II.

A módosítást szükségessé tevő körülmények, illetve a módosítás jogalapjának vizsgálata

 

A Felek a Szerződést az alábbiak tekintetében kívánják módosítani:

A 3.1. pont szerinti vállalkozói díj vonatkozásában

A 4.1. pont szerinti teljesítési véghatáridő vonatkozásában

A szerződés műszaki tartalma vonatkozásában

 

A munkavégzés során Vállalkozó jelezte, hogy a Kinizsi utcán a 0+109-0+225 kmsz között (Zrínyi M. u-Rózsa F. utca közötti szakasz) a szegélyépítéssel és csapadékvíz csatorna létesítéssel érintett szakaszon, a meglévő megmaradó aszfalt burkolat nem rendelkezik megfelelő rétegrendű és teherbírású útalappal. A Műszaki Ellenőr szervezet képviselője a jelzett problémát észlelte és javasolta, hogy a Megrendelő pótmunka keretében a meglévő burkolatot és alépítményét bontassa el és a nyomvonalas helyreállítást nem érintő felületeken, a nyomvonalas helyreállítás pályaszerkezeti kialakítása szerint építse újra.

 

A Vállalkozó a pótmunka ajánlatát benyújtotta nettó 241.794,- HUF összegben, melyet a Megrendelő a műszaki ellenőr véleménye alapján megfelelőnek minősített és elfogadott.. A Felek a Szerződés 4.1. pontja szerinti teljesítési határidőt a pótmunka elvégzéséhez szükséges időtartamnak megfelelően – szintén a műszaki ellenőr szakmai állásfoglalása alapján – 10 nappal meghosszabbították.

 

A Felek álláspontja szerint a módosítással kapcsolatban a Kbt.141.§ (2) – (3) bekezdésének, valamint a Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja alkalmazásának jogszerűségére vonható le következtetés:

 

A módosítás jogalapja a Kbt.141.§ (2) és (3) bekezdése alapján

 

A Kbt.141.§ (2) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) *  szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) *  A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

A Szerződés eredeti értéke nem éri el az uniós értékhatárt, az nettó 179.298.332,-  HUF. A Szerződés értéke nettó 241.794,- HUF összeggel változik, ami az eredeti szerződéses érték 0,134%-a, azaz nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Vállalkozó teljesítési kötelme továbbra is csapadékvízelvezetési- és kapcsolódó útépítési munkák elvégzése Martonvásár Város területének a Szerződésben meghatározott területein. Nem változnak a beruházás tárgyát leíró CPV kódok, a műszaki tartalom módosulása teljes mértékben összhangban van az alapberuházás műszaki tartalmával, ugyanazon vállalkozási tárgyú szerződés részei, a pótmunkák a Vállalkozó alapkötelmei teljesítéséhez szükségesek. A teljesítés helye, a szerződéses felek változatlanok, miképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere, valamint a megrendelői és vállalkozói kötelmek összessége is a módosítás tartalmán túl.

A teljesítési véghatáridő módosítása szükségszerűen összefügg az érték változásával, ugyanis a műszaki ellenőr fent hivatkozott nyilatkozata szerint a szerződéses érték változását okozó műszaki tartalom megvalósítása nem lehetséges a teljesítési véghatáridőnek a jelen Szerződésmódosításban rögzített mértékű meghosszabbítása nélkül. A pótmunka elvégzése szükséges a Szerződés eredeti műszaki tartalmának megvalósításához. Amennyiben a Megrendelő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítás utáni érték alapján határozta volna meg, abban az esetben is jogszerűen alkalmazható lett volna a Kbt.112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás.

A módosítás jogalapja a Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján

 

A Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 

„c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: * 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

 

 

A jogszabályi feltételek teljesülésének vizsgálata:

 

ca) pont szerinti körülmény

 

A módosítás régen épült útszakaszon következik be, melynek tervanyagai ma már nem fellelhetők. A módosítással érintett útszakasz ugyanakkor jó állapotú, azon az útpálya megbontása nélkül nem volt észrevehető, hogy az útpálya széle – műszaki szempontból teljesen atipikus módon – nincs aláalapozva. Fentiekből adódóan a módosítást kiváltó körülmény fizikai módon sem volt előre látható.

 

cb) pont szerinti körülmény

 

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Vállalkozó teljesítési kötelme továbbra is csapadékvízelvezetési- és kapcsolódó útépítési munkák elvégzése Martonvásár Város területének a Szerződésben meghatározott területein. Nem változnak a beruházás tárgyát leíró CPV kódok, a műszaki tartalom módosulása teljes mértékben összhangban van az alapberuházás műszaki tartalmával, ugyanazon vállalkozási tárgyú szerződés részei, a pótmunkák a Vállalkozó alapkötelmei teljesítéséhez szükségesek. A teljesítés helye, a szerződéses felek változatlanok, miképpen a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere, valamint a megrendelői és vállalkozói kötelmek összessége is a módosítás tartalmán túl.

 

cc) pont szerinti körülmény

A Szerződés eredeti értéke  nettó 179.298.332,-  HUF. A Szerződés értéke nettó 241.794,- HUF összeggel változik, ami az eredeti szerződéses érték 0,134%-a, azaz nem éri el az eredeti szerződéses érték 50 %-át.

 

III.

AZ ALAPSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ PONTJAI

 

 

III.1.1 A Szerződés 3.1. pontja az alábbi tartamúra változik

 

3.1       A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 179.540.126,- forint, azaz nettó egyszázhetvenkilencmillió – ötszáznegyvenezer - százhuszonhat forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom (I., II., III., és IV. ütem) megvalósításának az ellenértéke.

 

A Szerződéses Ár az alábbi részösszegekből tevődik össze:

 

Az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 164.674.786,- forint, azaz nettó egyszázhatvannégymillió – hatszázhetvennégyezer – hétszáznyolcvanhat, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt – a műszaki leírásban meghatározott I. és II. ütembe tartozó - teljes műszaki tartalom -  azaz az alapmennyiség - megvalósításának az ellenértéke.

 

A III. ütem szerinti opciós mennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 2.980.110,- forint, azaz nettó kétmillió – kilencszáznyolcvanezer – száztíz forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt – a műszaki leírásban meghatározott III. ütembe tartozó - teljes műszaki tartalom – mint opciós mennyiség - megvalósításának az ellenértéke.

 

A IV. ütem szerinti opciós mennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 11.885.230,- forint, azaz nettó tizenegymillió – nyolcszáznyolcvanötezer – kétszázharminc forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt – a műszaki leírásban meghatározott IV. ütembe tartozó - teljes műszaki tartalom – mint opciós mennyiség - megvalósításának az ellenértéke.

 

Szerződéses Ár alatt az alábbiakban értelemszerűen az alapmennyiség (I. és II. ütem) vonatkozásában az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár, az opciós mennyiségek (III, illetve IV. ütemek) esetében az opciós mennyiségekre vonatkozó Szerződéses Ár értendő.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő, jelen beruházás során a fordított Áfa fizetés szabályai érvényesülnek.

 

Az ellenszolgáltatás fedezetének forrása:

I. ütem vonatkozásában: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00025  támogatási intenzitás az elszámolható költségek körében 100%. Az alkalmazott finanszírozási forma: utófinanszírozás.

II. ütem vonatkozásában BMÖGF/1171/2021, az ajánlatkérő saját forrása

III. ütem (opció) vonatkozásában az ajánlatkérő saját forrása, az opció lehívása esetén.

IV. ütem (opció) vonatkozásában az ajánlatkérő saját forrása, az opció lehívása esetén.

A Megrendelő az alapmennyiség vonatkozásában a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik a szerződés hatályba lépésétől, míg az opciós mennyiség(ek) vonatkozásában az opció(k) lehívásának időpontjától.

 

III.2. A Szerződés 4.1. pontja az alábbi tartamúra változik

 

4.1. A teljesítés legkésőbbi határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 4 hónap végét követő 10. nap. A végteljesítési határidő – az adott opciós mennyiségek lehívása esetén – a lehívott opciós mennyiségek (III., IV. ütem) vonatkozásában is érvényes.

A hónapokban megállapított határidőbe vagy időtartamba a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a tárgyi munkák rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

 

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

 

IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő Felek rögzítik, hogy az alapszerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, továbbá azok a jelen a módosítással együtt kezelendők és csak együttesen érvényesek.

 

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ