Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

107/2023. (5. 30.) Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

107/2023. (V.30.) határozata

Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján Martonvásár Város településrendezési eszközeinek módosítását határozza el az alábbi területeken és az alábbi célból:

 

  1. „MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)” elnevezésű projekt végrehajtása érdekében:

 

  1. A 2462 Martonvásár 1237 helyrajzi számú ingatlant különleges beépítésre szánt közműterület építési övezetbe sorolja.

 

  1. A településrendezési terv módosítása során Martonvásár Város közigazgatási területén új beépítésre szánt területet jelöl ki a 1237 helyrajzi számú ingatlanon, figyelemmel arra, hogy a módosítás során az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e) pontban foglalt követelmény, azaz, hogy a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs az 1) pontban foglaltak végrehajtásához megfelelő terület, teljesül.

 

  1. A településrendezési eszközök módosítása a 419/2021 (VII.15.) Korm. rendelet 66-68. § a szerint egyszerűsített eljárásban folytatható le.

 

  1. Az Általános iskola területén (Martonvásár, 650/3 hrsz.) körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó további terület biztosítása érdekében:

 

  1. Övezeti határ korrekció Vt5* és Vt7 jelű övezetek esetében az általános iskola területét érintően

 

II.  A Képviselő-testület az I. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében meghirdetett szolgáltatásnyújtásra irányuló beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek tekinti:

a) Archicon Stúdió  Bt.: 2 900 000 Ft + Áfa;

b) ColoLine Terv Kft.: 3 400 000 Ft + Áfa;

c) Völgyzugoly Műhely Kft.: 2 000 000 Ft + Áfa.

 

III.  A Képviselő-testület az I. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében a II. pontban megjelölt ajánlattevők ajánlatai közül a Völgyzugoly Műhely Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek, figyelemmel a legalacsonyabb ár értékelési szempontra, és felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

IV. A Képviselő-testület elfogadja jelen határozat melléklete szerint a főépítészi nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert az I. - III. pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

V. A Képviselő-testület az I. pont szerinti munka elvégzésének 2.000.000,- Ft+ÁFA, valamint a IV. pontban rögzített főépítész munkájának ellenértékét a 2023. évi költségvetése fejlesztési tartalékának a terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. július 31.

 

/upload/files/01_ET_20230530_H%C3%89SZ_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9s_v_mell%C3%A9klet.pdf