Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

127/2023. (6. 27.) a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség további bérléséről és az ahhoz kapcsolódó helyiségbérleti szerződés elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

127/2023. (VI. 27.) határozata

a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség további bérléséről és az ahhoz kapcsolódó helyiségbérleti szerződés elfogadásáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a jelen határozat 1. számú mellékletében feltüntetett, a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségházban magán egészségügyi ellátás céljából hozzájárul a BERCZI-DENT Fogászati Kft. általi 19,23 m2 helyiség további bérléséhez.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal

2. pont – 2023. július 22.

 

127/2023. (VI.27.) határozat melléklete

 

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószáma: 24901084-2-07

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-93797878 (ERSTE Bank)

képviseletében eljár: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

(a továbbiakban: Üzemeltető),

 

harmadrészről:

Név: BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

 

cégjegyzékszám: 07-09-034507

 

 

adószám: 26248008-1-07

Bankszámlaszám: 12011148-01630185-00100003

 

 

képviseletében eljár: Dr. Berczi Dániel

 

 

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

(továbbiakban együttesen: Felek/Szerződő felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

I. Előzmények

Bérbeadó és Bérlő között 2022. június 23-án 1 éves határozott idejű helyiségbérleti szerződés jött létre - amely 2023. június 21. napján egy hónappal meghosszabbításra került - magán egészségügyi ellátás céljából a Bérbeadó tulajdonában lévő Brunszvik út 1/A alatti ingatlanon (a továbbiakban: Egészségház). A Bérlő kezdeményezte a Bérbeadónál a határozott idejű szerződés határozatlanná tételét.

 

II. A szerződés tárgya

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő, magán egészségügyi ellátás keretében, fogorvosi feladatok ellátásához szükséges Egészségházban lévő jelen szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt 19,23 m2 alapterületű helyiséget (a továbbiakban: Bérlemény).

2. Bérlő a Bérlemény jogszerű használatához a népegészségügyi szakigazgatási szerv működési engedélyével rendelkezik.

3. A Bérlő a Bérleményt havonta egy napra veszi bérbe magán egészségügyi ellátás céljából.

 

III. A Bérlet időtartama

Felek megállapodnak, hogy a szerződést az aláírása napjától határozatlan időre kötik.

 

IV. Bérleti díj, fizetési feltételek

1. A Bérlő jelen bérleti szerződés aláírását követő hónap első napjától számítva havonta előre, minden hónap 10-ig Bérbeadó 11736082-15727433 számlaszámára a Bérlemény után bruttó 10.000 Ft/nap bérleti díjat köteles fizetni.

2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban rögzített bérleti díj alapösszege évente, minden év január 1-jével a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik. Az így emelkedett bérleti díjat, melyről a Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, aki az emelkedés évének február hónapjától köteles fizetni az így emelt bérleti díjat.

3. Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az alábbi tételeket nem tartalmazza:

 • az épület közös területeinek, közös szerkezeteinek jó karbantartását,
 • a közös területek takarítását,
 • lift karbantartást,
 • a kert, udvar karbantartását,
 •  az üzletekhez tartozó 8 db parkoló fenntartását (világítás, takarítás),
 • a téli hóeltakarítást, síkosságmentesítést,
 • a fűtési és áramvételezési, vízvételezési és szennyvíz-elvezetési lehetőséget,
 • a Bérlemény közüzemi fogyasztását (Bérlő Üzemeltető részére fizeti meg).

A jelen pontban hivatkozott költség megfizetése tekintetében legkésőbb a jelen bérleti szerződés megkötését követő hónap végéig a Bérlőnek külön megállapodást kell kötnie az épület Üzemeltetőjével, melyre ezennel kötelezettséget vállal.

 

V. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény a bérlet egész tartama alatt megfelel a bérleti szerződés előírásainak. Szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozó olyan joga, amely Bérlőt használatában korlátozza, vagy megakadályozza.

2. Bérbeadó, mint az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a Bérleményre vonatkozóan ingatlanbiztosítást köt az Egészségház vonatkozásában, azonban a Bérlő által a Bérleménybe bevitt tárgyak, valamint az abban végzett tevékenység utáni biztosítás megkötés a Bérlő kötelezettsége.

3. Bérlő a Bérleményt rendeltetésének és a jelen szerződésnek megfelelően használhatja, annak állagát és állapotát a jó gazda gondosságával megőrzi és a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérleményt, és benne az Egészségház alkotórészévé, tartozékává vált dolgokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni. Az Egészségház és a Bérlemény állagsérelmével nem járó leszerelhető dolgokat a Bérlő a bérleti jog megszűnésekor elviheti.

4. Bérlő a bérlet megszűnésekor nem jogosult a Bérleményből olyan tartozékot, alkatrészt leszerelni és elvinni, amely a Bérlemény jelentős állagsérelmét okozná, és melynek tulajdonjoga átszáll a Bérbeadóra. Ezen pont megsértése esetén a kaució felhasználása mellett Bérbeadó kártérítést, kártalanítást követelhet a Bérlőtől.

5. Amennyiben Bérlő vagy a Bérleményt használó személyek magatartása miatt a Bérleményben kár keletkezik, úgy a Bérlő köteles — a Bérbeadó választása szerint — a hibát kijavítani, vagy a kárt megtéríteni.

6. Bérlő a Bérleményt szolgáltatási céljára jogosult hasznosítani, és ugyanezen célra albérletbe, alhasználatba kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával adhatja.

7. Bérlő a Bérlemény bérleti jogát Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át másra.

 

VI. A szerződés megszűnése, megszüntetése

1. A szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül 90 napos felmondási idővel felmondani. A felmondás csak írásban érvényes.

2. A Bérbeadó részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak a következő esetekben, és következményekkel van helye:

 1. A Bérlő a szerződésből eredő – különös tekintettel, de nem kizárólagosan fizetési – kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
 2. Bérlő az ingatlant írásbeli felszólítás ellenére rendeltetésellenesen, annak állagát veszélyeztető módon használja, és azt a Bérlő címére küldött írásbeli felszólítás után sem hagyja abba.
 3. Bérlő a közüzemi díjak megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, és egyszeri írásbeli felszólításban rögzített új határidőre sem tesz eleget a számlák kifizetésének.

3. Bérlő részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak abban az esetben van helye, ha Bérbeadó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

4. Jelen szerződés Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő, Bérbeadó általi rendkívüli felmondás miatti megszüntetése esetén Bérlő a befizetett kaució összegét elveszíti. Az Egészségház részévé vált, a Bérlő által a műszaki, pénzügyi tervek szerint beépített alkotórészek, tartozékok Bérlő tulajdonában maradnak, de azok eltávolítása, leszerelését esetén az Egészségházat köteles eredeti állapotára visszaállítani.

5. Jelen szerződés Bérbeadó érdekkörében felmerülő okból történő, Bérlő általi rendkívüli felmondás miatti megszüntetése esetén Bérbeadó köteles az Egészségház részévé vált, a Bérlő által a műszaki, pénzügyi tervek szerint beépített alkotórészek, tartozékok megtérítésére, a rendkívüli felmondás időpontjában a könyvekben rögzített értéknek megfelelő összegen.

6. Jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén Felek külön megállapodást kötnek az Egészségház részévé vált, a Bérlő által beépített alkotórészek, tartozékok megtérítése körében.

 

VII. Kapcsolattartás

A jelen szerződés vonatkozásában Szerződő felek kapcsolattartói és elérhetőségeik:

a) Bérbeadó részéről: Horváth Bálint alpolgármester

Tel: 06 20 941 8256, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu

b) Üzemeltető részéről: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

Tel.: +36-20-488-5200 e-mail: martonsport@martonvasar.hu

c) Bérlő részéről: Dr. Berczi Dániel ügyvezető

Tel: +36-30-732-0991 e-mail: berczidentkft@gmail.com

 

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott, 2022. június 23-án kelt, határozott időre kötött szerződésben meghatározott, és Bérlő által megfizetett mindösszesen 30.000 Ft összegű kaució a jelen szerződés kauciójaként marad érvényben.

2. Tekintettel arra, hogy az 1. pontban megjelölt szerződés alapján a Bérlő a Bérlemény birtokában van, így jelen szerződés vonatkozásában külön birtokba adásra nem kerül sor.

3. Felek kikötik, hogy az 1-2. pontokban megjelölt rendelkezésen túl, jelen szerződés tárgyában korábban kötött szerződések, a jelen szerződés aláírásával hatályukat vesztik.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a mindenkor hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok mellett, amelyeket a Felek magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadnak.

5. A jelen szerződés vonatkozásában a kézbesítési szabályokra a Felek rögzítik, hogy egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Kézbesítési címek a Felek székhelyének címei.

6. A bérleti jogviszonyból eredő viták eldöntésére a Szerződő felek előzetesen egyeztetnek, megegyezés hiányában, perértéktől függően a Székesfehérvári Járásbíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7. Bérlő a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

8. A Szerződő felek minden, a jelen szerződés foglalt adataik változása esetén haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni az 5. pontban foglalt szabályok szerint, melynek elmaradásából fakadó következményeket a kötelezettségszegő fél köteles viselni.

9. Felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen Szerződésben megadott személyes adataikat a Felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

10. Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 1 mellékletből áll, és 4 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg a Bérbeadót és 1-1- példány a Bérlőt és az Üzemeltetőt.

Jelen bérleti szerződést a Szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

 1. melléklet: helyszínrajz

 

Martonvásár, 2023. július 22.

 

 

 

 

 .......……………………………….

Martonvásár Város Önkormányzata

           Dr. Szabó Tibor

                 Bérbeadó

 

…….………………………………

          BERCZI-DENT Kft.

            Dr. Berczi Dániel

                   Bérlő

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:……………………….

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

  …………………………………………..

Martonvásár Közszolgáltatója Nonprofit Kft.

                Tóth Balázs Károly

                      Üzemeltető