Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

101/2023. (4. 25.) parkolóépítéshez való hozzájáruló nyilatkozat megadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2023. (IV.25.) határozata

parkolóépítéshez való hozzájáruló nyilatkozat megadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozatot, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a ténylegesen megvalósuló parkolóépítés pontos helyszínéről és a megvalósítás feltételeiről, valamint a 2462 Martonvásár, 1071 helyrajzi számú ingatlan fejlesztési irányairól tárgyalásokat folytasson, melyeknek állásáról és eredményéről folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet.

 

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

 

101/2023. (IV.25.) határozat melléklete

 

 

Tárgy: 

                                                                                     Iktatószám:              

                                                                                    

                                                                                    

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Alulírott Dr. Szabó Tibor, Martonvásár Város Önkormányzatának Polgármestere hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozatban megfogalmazott feltételek együttes teljesülése esetén a Revrik Kft. (székhely: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5., cégjegyzékszám: 07-09-025233, adószám: 24980504-2-07, képviseli: Dr. Lengyel Attila, ügyvezető, a továbbiakban: Jogosult) az alábbi Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló ingatlanok egyikén – külön megállapodás alapján – parkolót létesítsen:

  1. 2462 Martonvásár 1069/3 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 1017 m2 térmértékű ingatlanon, vagy
  2. 2462 Martonvásár, 1043 helyrajzi számú (Orgona utca), kivett közterület megnevezésű 8399 m2 térmértékű ingatlanon, vagy
  3. 2462 Martonvásár, 1166 helyrajzi számú (Dreher utca), kivett közterület megnevezésű 4627 m2 térmértékű ingatlanon, vagy
  4. 2462 Martonvásár, 979 helyrajzi számú (Pusztai J. utca), kivett közterület megnevezésű 3137 m2 térmértékű ingatlanon, vagy
  5. 2462 Martonvásár, 450/2 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű 4357 m2 térmértékű ingatlanon, vagy
  6. 2462 Martonvásár, 1241/1 helyrajzi számú, kivett temető, lakóház, gazdasági épület megnevezésű 25 198 m2 térmértékű ingatlanon.

 

Jogosult kizárólag akkor kezdheti meg a parkoló kialakítással kapcsolatos munkálatokat (beleértve a terveztetést is), amennyiben a szükséges parkoló darabszámról és a fentiek közül erre a célra ténylegesen igénybe vehető ingatlanról, annak igénybevételi feltételeiről, így különösen a pénzügyi, vagyonjogi, használati jogok és kötelezettségek kérdésében érvényes és hatályos megállapodás köttetik az Önkormányzat és Jogosult között, és az Önkormányzat az érintett ingatlanra vonatkozó parkolóépítési terveket írásban jóváhagyta, továbbá amennyiben Jogosult a kizárólagos tulajdonában lévő 2462 Martonvásár, 1071 helyrajzi számú kivett hotel, sörfőző, lakóház, udvar megnevezésű ingatlanon található lakóház épületet elbontatja.

 

Jelen nyilatkozat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával érvényes.

 

Amennyiben jelen nyilatkozatban foglalt megállapodás/ok, jóváhagyások, hozzájárulások Jogosult magatartására visszavezethetően nem jönnek létre, úgy Jogosult Önkormányzattal szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

 

Martonvásár, 2023. április 26.

                                              

 

                                                                                                  Dr. Szabó Tibor

                                                                                                     polgármester