Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az önkormányzat által 2018. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról
köznevelési intézmények 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a Martongazda Nonprofit Kft-vel egyes önkormányzati feladatok ellátására
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megállapításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
fedezet biztosításáról a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárásban
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
a napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
pályázat benyújtásáról közszolgálati tisztviselőket érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásár, Váci M. utca 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
a Martonvásár, 702/3 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester érintettségéről
a képviselők 2018. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Mentőállomás támogatásáról, eszközállomány használatba adásáról
a Forum Martini főszerkesztőjének határozatlan időre történő megbízásáról
a közétkeztetési szerződés módosításáról
megállapodás fogorvosi rendelőhelyiség költségeinek megosztásáról
A Martonvásári Védőnői Szolgálat átszervezéséről
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó módosított intézkedési tervek jóváhagyásáról
A Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIV. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő fogyasztási helyek villamosenergia-ellátása kereskedelmi szerződésének jóváhagyásáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú és a 025/25 hrsz-ú ingatlanokat érintő, HITELES Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről
A "Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében" című közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosításáról
A martonvásári 1045 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
A Településszerkezeti Terv módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
az MTA kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 053/21, 0119, 064/26, 064/5, 0108/3, 063/4 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményvezetőjének helyettesítéséről
a 2018. évi Magyar Népdal Napja megvalósításához kapcsolódó, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról szóló 154/2018. (VIII.28.) határozat módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
"Martongazda Nonprofit Kft. - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről" tárgyú vizsgálathoz készült intézkedési tervek jóváhagyásáról (társasági)
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIII. számú módosításáról
a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
közmeghallgatás tartásáról
iskolatej program folytatásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a 2018. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességéről, valamint egyes hatáskör-átruházásokról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásól
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
a Fejér Megyei Kormányhivatal a közbeszerzésekkel összefüggő javaslattételének megtárgyalásáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
Martonvásár város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet III. módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről és a hátrányos helyzetű iskolai tanulók létszámának megállapításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2018. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
a Martonvásár, 176 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés módosításáról
az MTA Agrártudományi Kutatóközpontját érintő együttműködési megállapodás módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési tervel jóváhagyásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolójáról
Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról a "Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon" c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)
A Martonvásár, 1610 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
Hozzájárulás a MartonSport Nonprofit Kft. által megpályázandó OVI-SPORT pálya kialakításához
együttműködési megállapodás megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről