Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

124/2023. (6. 27.) a védőnői feladatok átadás-átvételéhez kapcsolódó egyes döntések meghozataláról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

124/2023. (VI.27.) határozata

a védőnői feladatok átadás-átvételéhez kapcsolódó

egyes döntések meghozataláról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 23. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a törvény 6/B. §-ában foglaltakra – a Martonvásár város területén működő területi védőnői ellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes használata tárgyában, a feladatellátással 2023. július 1. napjától érintett Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal kötendő, a határozat 1. melléklete szerinti szerződést elfogadja azzal, hogy kizárólag a védőnői feladat-ellátás céljára szolgáló, jelen határozat 2. mellékletét képező tervrajzon megjelölt helyiségeket adja az Eatv. 23. § (5) bekezdése szerinti ingyenes használatba.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására és a védőnői feladatok átadás-átvételével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, szükséges kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

1. melléklet a 124/2023. (VI.27.) határozathoz:

 

MEGÁLLAPODÁS

védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó

az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhely:                     2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószám:                     15727433-2-07

ÁHTI azonosító:         727431

képviseli:                     Dr. Szabó Tibor, polgármester

mint átadó (a továbbiakban: Átadó),

 

másrészről a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

székhely:                     8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

adószám:                     15360025-2-07

ÁHTI azonosító:         745994

képviseli:                    Prof. Dr. Bucsi László Imre főigazgató

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő), (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben.

 

PREAMBULUM

 

Felek rögzítik, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) vonatkozó rendelkezései alapján Átadó által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat ellátására 2023. július 01. napjától Átvevő, mint az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézmény köteles.

 

Az Eatv. 2023. július 01. napjától hatályos 6/B. § (1) bekezdése alapján Átvevő Átadóval együttműködésben gondoskodik a védőnői ellátásról. Az Eatv. 23. § (5)-(6) bekezdései alapján Átadó a 2022. december 31. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyonát e feladattól nem vonhatja el és Átadó 2023. július 01. napjával köteles biztosítani Átvevő részére a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

 

A fentiek alapján Átadó és Átvevő szerződést kívánnak kötni az alábbiak szerint.

 

 1. A szerződés tárgya

 

 1. Az Átadó a védőnői ellátásra szolgáló, jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt ingatlan(oka)t, illetőleg ingatlanrész(eke)t (a továbbiakban: Ingatlanok), valamint a jelen szerződés 2. számú mellékletében megjelölt ingó eszközöket (a továbbiakban: Eszközök) Átvevő részére ingyenesen használatba adja (a továbbiakban Ingatlanok és Eszközök együttesen: Vagyontárgyak) Átvevő pedig a Vagyontárgyakat ingyenesen használatba veszi.

 

 1. Az Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy 2023 június 30. napjáig megtérítési kötelezettség nélkül ellátja területi védőnői feladatellátással összefüggő üzemeltetési, működtetési, karbantartási, hibaelhárítási feladatokat és ezen időpontig fenntartja valamennyi, az Átvevő számára teljesített adatszolgáltatás keretében e tárgykörben megjelölt szerződéses jogviszonyát, beleértve a vagyonbiztosítást is. Felek megállapodnak, hogy a védőnők használatában álló mobiltelefonok előfizetéseit az Átadó mindaddig – de legkésőbb 2023. június 30. napjáig – fenntartja, amíg az Átvevő azoknak a saját flottakedvezményes előfizetéses csomagjába kerülését nem véglegesíti és arról írásos tájékoztatást nyújt.

 

 1. Az Átadó tájékoztatja Átvevőt, hogy a Vagyontárgyak jelen szerződés szerinti használatba átadását Átadó Képviselő-testülete a 124/2023. (VI.27.) számú határozatában jóváhagyta.

 

 1. Az Átadó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM illetve az iskolaegészségügy ellátásról szóló 26/1997. (IX. 30.) NM rendelet szerinti tárgyi minimum feltételekkel önállóan rendelkezik a jelen szerződés aláírásának időpontjában.

 

 1. A Vagyontárgyak birtokának átruházásra és használata

 

 1. Felek rögzítik, hogy a Vagyontárgyak birtoka a jelen szerződés hatálybalépésével, de legkésőbb 2023. július hó 01. napjával kerül Átvevő birtokába.

 

 1. Felek a Vagyontárgyak birtokátruházásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza különösen: a birtokátruházás tényét, helyét, időpontját, a Vagyontárgyak állagára vonatkozó leírást, a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak alapján és szerint.

 

 1. Az Átvevő a birtokátruházási jegyzőkönyv aláírásával az abban rögzített állapot és mennyiség szerinti birtokátruházás tényét elismeri.

 

 1. A használatba adott Vagyontárgyakat és azok értékét és változásait az Átvevő könyveiben nyilvántartja, az átadás-átvételi eljárás során adott adatszolgáltatás alapján Átadó 2023. június 30-i könyv szerinti adatai alapján, valamint azt követően minden évben, a tárgyévet követően január 31. napjáig adott adatszolgáltatása alapján.

 

 1. Az Átvevő a Vagyontárgyak használatával összefüggő jogait és kötelezettségeit a védőnői ellátás biztosítására irányuló közfeladatának ellátása céljából köteles kizárólagosan gyakorolni.

 

 1. Az Átvevő köteles a Vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni.

 

 1. Az Átadó a jelen szerződés hatályának fennállása alatt köteles biztosítani Átvevő részére, hogy Átvevő a Vagyontárgyakat zavartalanul birtokolni és ingyenesen használni tudja.

 

 1. Az Átvevő a használatába kerülő Vagyontárgyakat érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles jelenteni az Átadónak.

 

 1. Felek rögzítik, hogy az Átvevő az Ingatlan Átadóval (és azzal bérleti jogviszonyban állókkal) / 2 háziorvosi körzettel / 1 gyermekorvosi körzettel / 2 fogorvosi körzettel / iskola-egészségügyi orvossal és iskola-egészségügyi védőnővel történő közös használatára jogosult.
 2. Az Átvevő az Átadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult saját költségére a használatában levő Ingatlanokat átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet elvégezni azzal, hogy az átalakítás kizárólag a védőnői feladat ellátásával összefüggésben történhet.

 

 1. Az Átvevő jogosult az Ingatlanokban, kizárólag a védőnői tevékenységet szolgáló saját tulajdonú eszközöket, berendezéseket saját költségén elhelyezni, mely eszközök, berendezések felett szabadon rendelkezhet és a jelen szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként, saját költségére elszállítani jogosult, köteles azonban az Ingatlanok eredeti állapotát saját költségén helyreállítani.

 

 1. Az Átadó felelősségét az Ingatlanokba kerülő, Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért a Felek a jövőre nézve kizárják.

 

 1. Az Átvevő a használatba vett, a védőnői feladat ellátásához véglegesen feleslegessé váló Vagyontárgyakat – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódó vagy elavuló Vagyontárgyakat is – 30 (harminc) napon belül köteles az Átadó részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni.

 

 1. Az Átadó, az Átadó által kijelölt harmadik fél, valamint az ezek képviseletében eljáró személyek jogosultak munkaidőben és – rendkívüli esemény kivételével – előzetes értesítést követően belépni az Ingatlanok területére annak érdekében, hogy ellenőrizzék, hogy a Vagyontárgyakat Átvevő a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban és rendeltetésszerűen használja.

 

 1. A Vagyontárgyak fenntartása és üzemeltetése

 

 1. Átadó köteles gondoskodni
 1. a Vagyontárgyakhoz kapcsolódó terhek viseléséről;
 2. az Eszközök fenntartásáról, karbantartásáról, javításáról, helyreállításáról;
 3. az Ingatlanok, valamint az ingatlanok gépészeti egységét képező berendezéseinek szükséges és esedékes felújításáról, korszerűsítéséről, átalakításáról, bővítéséről;
 4. az Ingatlanok fenntartásáról, karbantartásáról, javításáról, továbbá az Ingatlanok üzemeltetésével összefüggő alábbi szolgáltatások biztosításáról
 1. az Ingatlanok közös használatú részeinek rendeltetésszerű használatát biztosító berendezések, felszerelések folyamatos karbantartása, ellenőrzése;
 2. közüzemi szolgáltatások (elektromos energia, gáz, víz, szennyvízcsatorna, hűtés, fűtés, hulladék-elszállítás);
 3. takarítás;
 4. őrzés-védelem;
 5. az Ingatlanokat magába foglaló épület kertjében található növényzet gondozása;
 6. az Ingatlanokban elérhető internet szolgáltatás biztosítása;
 7. az Ingatlanokban elérhető vezetékes telefon szolgáltatás biztosítása;
 1. a Vagyontárgyak rendeltetésszerű használatához kapcsolódó egyes fogyóeszközök beszerzéséről és rendelkezésre bocsátásáról;
 2. a Vagyontárgyak káresemény bekövetkezésére szóló vagyonbiztosításáról;
 3.  a védőnői feladatellátás során a jövőben szükséges szakmai és üzemeltetési anyagok biztosításáról.
  1. Amennyiben a 3.1. pont szerinti feladatok elvégzése során az Ingatlanok Átvevő általi rendeltetésszerű birtoklása, illetőleg ingyenes használata nem biztosított, a munkálatok elvégzésének időtartamára Átadó köteles csereingatlant felajánlani Átvevő részére.

 

 1. Az Átvevő a Vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyes költségek Átadó részére történő megtérítésére az alábbiak szerint köteles:
 1. Az Átvevő az 3.1 b), d), e) - g.) pontok szerinti feladatok ellátásával összefüggésben Átadónál felmerült költségeket a jelen szerződés 3.6.1. pontja alapján, az Ingatlanok tényleges használatára is figyelemmel köteles megtéríteni.
 2. Az Átvevő az 3.1 a) és c) pont szerinti feladatok ellátásával összefüggésben Átadónál felmerült költségek megtérítésére nem köteles és nem kötelezhető.

 

 1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Átvevőnek a Vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével összefüggésben fennálló megtérítési kötelezettsége kizárólag olyan költségek vonatkozásában van, amelyet a 3.6.1. pont szerinti megállapodásban a Felek kölcsönös egyetértésben tételesen és kifejezetten elfogadnak.

 

 1. A Vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével összefüggésben felmerült, Átadó által a 3.4 pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásával megkötött szerződésből eredő költségek megtérítésére Átvevő nem köteles, továbbá Átadó az Átvevő által esetlegesen megfizetett költségtérítés visszafizetésére köteles.

 

 1. A Vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek megtérítése kapcsán Felek az alábbiak szerint számolnak el egymással. 

 

3.6.1.   A rendszeresen felmerülő (tervezhető) feladatok elszámolása kapcsán a Felek megállapodnak, hogy az átadott Ingatlanok 2023. július 01. napjától kezdődő használatából – figyelemmel az 1.2. pontban rögzítettekre is – eredő közüzemi díjak, illetve egyéb az Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségek, valamint a védőnői feladatellátás során szükséges szakmai és üzemeltetési anyagok biztosításával összefüggésben jelentkező költségek elszámolása tekintetében külön szerződést (költségfelosztási megállapodás) kötnek, legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig.

 

3.6.2.   Az esetileg felmerülő (nem tervezhető) feladatok elszámolása kapcsán a Felek megállapodnak, hogy a Vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével összefüggésben esetileg felmerülő, a 3.6.1 pont alá nem eső egyedi feladatok elvégzésének szükségességéről, indokáról, a felmerülő költségek becsült értékéről a Felek előzetesen, a szolgáltatás, beruházás elvégzése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal írásban értesítik egymást. Ezen költségekkel a Felek egyedi megállapodás alapján számolnak el egymással. Ezen egyedi feladatok elvégzésével összefüggésben felmerült költségek elszámolása az alábbiak szerint történik:

 • Átadó köteles megküldeni Átvevő részére az elszámolás tárgyát képező költségek felmerülését igazoló okiratok – így különösen számla, munkalap – másolatát;
 • Átadó által fentiek szerint megküldött okiratok alapján, Átvevő 15 (tizenöt) napon belül köteles Átadó teljesítését igazolni;
 • Átvevő teljesítésigazolását követően jogosult Átadó számlát kiállítani;
 • a számla szerinti összeg megfizetésére Átvevő a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles.

 

 1. Az Átvevő részéről a Vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek megtérítésével összefüggő teljesítés igazolására az Átvevő részéről a beszerzés tárgya szerint illetékes keretgazda jogosult a főigazgató által delegált hatáskör alapján.

 

 1. Rendkívüli események kezelése

 

 1. A jelen szerződés értelmében rendkívüli eseménynek minősülnek a váratlanul fellépő, azonnali beavatkozást igénylő, működést befolyásoló meghibásodás és egyéb rendellenesség, az élet-, és balesetveszélyes, valamint a vagyonbiztonságot fenyegető helyzetek.

 

 1. Az Átadó köteles biztosítani, hogy a Vagyontárgyakat érintő esetleges rendkívüli események által megkövetelt azonnali intézkedések végrehajtására megfelelő számú és szakképzettségű, kellő tapasztalattal bíró szakember a bejelentést követően a hiba kijavítását vagy az esemény elhárítását lehetőleg azonnal, érdemben megkezdje és a hiba jellege által indokolt legrövidebb határidőben elvégezze.

 

 1. Az Átadó a rendkívüli eseményről, az azzal összefüggésben megtett intézkedésekről, köteles haladéktalanul tájékoztatni Átvevőt.

 

 1. Amennyiben Átvevő munkavállalói, közreműködői a Vagyontárgyak használatával összefüggésben rendkívüli eseményt észlelnek, kötelesek e körülményeket Átadó részére haladéktalanul bejelenteni.

 

 1. Az Átadónak a hibaelhárítás során lehetőség szerint végleges (a hibát véglegesen kiküszöbölő) javítást kell végeznie, amennyiben azonban a hibát csak ideiglenesen tudja elhárítani, arról Átvevőt tájékoztatni, és a végleges javításról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni köteles.

 

 1. Kártérítési és helytállási kötelezettség, biztosítás

 

 1. Bármelyik fél felelősséggel tartozik és köteles megtéríteni a másik félnek minden olyan kárt, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy az egyik fél megszegte a jelen szerződésből fakadó bármely kötelezettségét vagy a jelen szerződésben adott szavatossági és egyéb nyilatkozatai valótlannak bizonyultak.

 

 1. Az Átvevő felelősséggel tartozik és köteles megtéríteni az Átadónak a Vagyontárgyak használatával összefüggésben felmerült azon kárt, amely a Vagyontárgyak nem rendeltetésszerű használatából ered. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amelyet a Vagyontárgyak rendeltetésellenes használatával Átadónak, illetve harmadik személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával okozott károkat is.

 

 1. Az Átadó köteles a Vagyontárgyak vonatkozásában a jelen szerződés hatályának fennállta alatt megkötni, vagy a már meglévő teljes körű vagyonbiztosítását folyamatosan fenntartani.

 

 1. Az Átvevő vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan érvényes, az általa végzett védőnői tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítást tart fenn.
 2.  
 1. A szerződés hatálybalépése és időtartama, a szerződés megszűnése

 

 1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2023. július 01. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

 

 1. A jelen szerződést a Felek közös megegyezés alapján, írásbeli megállapodással módosíthatják vagy szüntethetik meg.

 

 1. A jelen ingyenes használati szerződés alapjául szolgáló jogszabályi kötelezettség megszűnését követően, bármelyik Fél jogosult jelen szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani.

 

 1. Az Átvevő jelen szerződés tárgyát képező bármely Eszköz visszaadását bármikor jogosult felajánlani, Átadó pedig köteles a visszaadásra felajánlott Eszköz 15 (tizenöt) napon belül történő átvételére. Az Átvevő által visszaadásra felajánlott Eszköz birtokának Átadóra történő visszaruházásával az érintett Eszköz tekintetében jelen szerződés megszűnik, és a vonatkozó birtokátruházási jegyzőkönyv jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

 1. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Átvevő köteles a Vagyontárgyak birtokát Átadóra átruházni.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. Az Átadó szavatosságot vállal azért, hogy a Vagyontárgyakra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely Átvevőt használati jogának gyakorlásában korlátozná, vagy akadályozná.

 

 1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással együttműködnek, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak. Felek vállalják, hogy jelen szerződés teljesítése során folyamatosan tájékoztatják egymást a szerződés teljesítéséről és az ahhoz kapcsolódó körülményekről, illetve egyeztetnek minden olyan esemény tekintetében, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére hatással lehet.

 

 1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, e-mailen vagy telefonon juttatják el egymáshoz. A telefonon közölt közleményt e-mailben vagy ajánlott levélben meg kell erősíteni Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amennyiben azt – igazoltan – kézbesítették. Az e-mailben közölt közleményeket az átvétel igazolásának érdekében – továbbítás előtt – a Feleknek olvasási igazolás kérésével kell ellátniuk. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítési körén kívüli, a jelen Szerződéssel összefüggő lényeges nyilatkozataikat tértivevényes ajánlott levélben közlik egymással, azzal, hogy a közlés időpontja a tértivevényen igazolt átvétel napja. Amennyiben a levél „nem kereste”, „az átvételt megtagadta” vagy „ismeretlen helyre költözött” postai értesítéssel érkezik vissza, ez esetben a levél a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek tekintendő.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a Felek kapcsolattartói az alábbi személyek:

            Az Átadó kapcsolattartója:

Név: Dr. Szabó Tibor, polgármester

 

Telefon: +36/22/460-233

 

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu

 

           

            Az Átvevő kapcsolattartója:

Név: Prof. Dr. Bucsi László főigazgató

Telefon: +36/22/535-683

E-mail: foigtitk@mail.fmkorhaz.hu

 

A kapcsolattartó személy(ek) adataiban bekövetkező változás esetén a jelen szerződés módosítása nem szükséges, azonban a Felek kötelesek a kapcsolattartó személy(ek) adataiban bekövetkező változásról a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni.

 

 1. Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel és annak teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi üzleti és egyéb adatot vagy információt titokként kezelnek. Ezen adatokat és információkat a másik Fél előzetes, kifejezett hozzájárulása hiányában semmilyen formában sem közvetve, sem közvetlenül nem tárják fel harmadik személyek részére. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig terheli a feleket. A titoktartási kötelezettség és korlátozás nem vonatkozik a Feleket jogszabály alapján terhelő adatközlési kötelezettség teljesítésére, valamint Felek irányító illetőleg döntéshozó szervei, valamint működésüket vagy gazdálkodásukat ellenőrző szervek képviselői, továbbá a Felek jogi, számviteli vagy más szakmai tanácsadói részére történő szükséges és megengedett mértékű adatközlésre.

 

 1. Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és megőrzik a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. A felek a szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig, a megfelelő jogalap rendelkezésre állása esetén kezelik. A felek képviselői, a szerződés teljesítésében közreműködő személyek és a kapcsolattartók adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2016. április 27.) rendelkezései szerint kezelik és biztosítják az érintettek megfelelő tájékoztatását.

 

 1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat a jelen szerződésben foglaltak szerint közlik egymással. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változásáról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni, ami a jelen szerződés külön módosítását nem igényli.

 

 1. A jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki jelen szerződés egészére, az nem érinti jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Felek az érintett rendelkezések nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. Felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel helyettesítsék.

 

 1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek között vita merülne fel, azt elsődlegesen megkísérlik peren kívül, közös megegyezéssel rendezni.

 

 1. Felek nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősülnek.

 

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

 

 1. Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 516/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet alapján az Országos Kórház Főigazgatóság - mint a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fenntartója - a fenntartásába tartozó intézmény adatfeldolgozójaként kezeli az Átvevő által a központi integrált gazdálkodási rendszer szerződéstárba feltöltött szerződéseket, ezért nem számít harmadik félnek.

 

 1. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:
 1. Ingatlanok listája
 2. Eszközök listája

 

Jelen szerződést – mely négy (4) egymással mindenben egyező eredeti példányban készült, melyből kettő (2) példány az Átadót, kettő (2) példány az Átvevőt illet és nyolc (8) oldalból, valamint hét (7) fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2023. [*]

 

 

 

 

[*] Önkormányzat

Átadó

Dr. Szabó Tibor

polgármester

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Martonvásár, 2023. [*]

 

 

Tompai Judit

pénzügyi irodavezető

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem:

Martonvásár, 2023. [*]

 

 

Dr. Szabó-Schmidt Katalin

jegyző

Székesfehérvár, 2023. [*]

 

 

 

Fejér Vármegyei Szent György

Egyetemi Oktató Kórház

Átvevő

Prof. Dr. Bucsi László Imre

főigazgató

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Székesfehérvár, 2023. [*]

 

 

Imre Tímea

gazdasági igazgató

 

Jogilag ellenjegyzem:

Székesfehérvár, 2023. [*]

 

 

Dr. Mráz Zoltán

ügyvéd

/upload/files/02_ET_20230627_v%C3%A9d%C5%91n%C5%91i_feladat%C3%A1tad%C3%A1s_2mell%C3%A9klet.pdf