Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

175/2023. (9. 26.) a köznevelési intézményeket érintő vagyonkezelési szerződés és használati megállapodás elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

175/2023. (IX.26.) határozata

a köznevelési intézményeket érintő vagyonkezelési szerződés és használati megállapodás elfogadásáról

 

1.      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglaltan a 2016. december 14. napján a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal aláírt vagyonkezelési szerződés módosítását.

2.      A Képviselő-testület elfogadja a 2462 Martonvásár, 650/1 helyrajzi számú területből jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződésben meghatározott 459 m2 térmértékű ingatlanrész használatba adását a Dunaújvárosi Tankerületi Központ részére, és jóváhagyja a jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződést.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt szerződések, valamint azok végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

4.      A Képviselő-testület felkéri a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy az 1.-2. pontban foglalt szerződések végrehajtása körében vizsgálja felül az érintett ingatlanok üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó megállapodásokat.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1.-3. pont: polgármester, 4. pont: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1.-3. pont: 2023. október 10.; 4. pont: 2024. január 1.

 

 

175/2023. (IX.26.) határozat 1. melléklete:

 

 

 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester törzsszáma: 727431

adóigazgatási azonosító száma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 57800040-10055551

KSH statisztikai számjele: 15727433-8411-321-07,

mint vagyonkezelésbe átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.

képviseli: Kalamán Ferencné, tankerületi igazgató

adószáma: 15835073-2-07

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00336822-00000000 ÁHT azonosítója: 361451

KSH statisztikai számjele: 15835073-8412-312-07, mint vagyonkezelésbe átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (l) bekezdése alapján 2013. január 1-jétól az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (V11.27.) Korm. rendelet 3. § (l) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (V11.27.) Korm. rendelet 2017. január 1 -jén hatályát veszti.

Az Nkt. — 2016. december 31-ig hatályos — 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. május 28-án kötött használati szerződés (a továbbiakban: használati szerződés) alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott működtetési feladatokat.

„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január I -jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétól Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétól a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétól illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január l-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.

A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást kötnek, melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

II. A szerződés tárgya

1 . Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat, illetőleg azok jelen szerződésben meghatározott részét:

Ingatlan címe (iránytószám település, cím)

Helyrajzi szám

Vagyonkezelésbe átadott területi hányad

2462 Martonvásár, Szent László út 2.

650/3

8147/21766

2462 Martonvásár, Szent László út 2.

650/3/F

1399/2374

2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.

650/3/C

733/733

 

  1. Jelen szerződés 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását szolgáló ingatlanok pontos meghatározását és adatait, külön az átadásra kerülő helyiségek listáját és adatait, a 2. számú melléklet a térképmásolatokat vagy helyszínrajzokat jelölve az átadásra kerülő terüteket.
  2. Felek megállapítják, hogy az Átvevő által fenntartott köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges ingó vagyon a használati szerződés megkötéséhez kapcsolódóan, leltár szerint átadásra került a KLIK részére, az 1. pont szerinti ingatlanok működtetéséhez szükséges ingó vagyon nincs az Önkormányzat birtokában vagy az nem kizárólagosan ezt a célt szolgálja. A vagyonkezelésbe adott ingóságok adatait a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
  3. Felek megállapítják, hogy az Átvevő részére vagyonkezelésbe átadott ingatlanrészek vonatkozásában a közüzemi és más egyéb fennálló, a működtetéshez kapcsolódó szerződések megosztása technikailag nem minden esetben lehetséges, így szükséges a működési költségek viselésének szabályairól és megosztásáról rendelkezni. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan üzemeltetési költségmegosztását külön megállapodásukban rögzítik.
  4. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. A bejegyzés jogcíme: „vagyonkezelői jog jogszabályon alapuló átadása”. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséról, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.

III. Felek jogai és kötelezettségei

  1. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.
  2. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kizárólag jelen szerződésben szabályozott módon használhatja úgy, hogy nem zavarhatja az ingatlanban működő más intézmény/szervezet működését, feladatellátását, egyidejűleg Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonában álló, jelen szerződéssel nem érintett ingatlanrészek vonatkozásában a használatot olyan feltétellel biztosítja, hogy az ne zavarja vagy akadályozza az Átvevő fenntartásában működő intézmények rendeltetésszerű működését.
  3. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban, házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében.
  4. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került átadásra, azokat az Önkormányzat a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező feladatellátásának biztosítása céljából — önállóan hasznosítja. Az Átvevő ingyenesen biztosítja azon helyiségek elérhetőségét, ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést megszervezi, ideértve az étkezési térítési díjak beszedésének biz