Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

106/2023. (5. 30.) a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról és az ingatlanhoz kapcsolódó használati megállapodás elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

106/2023. (V.30.) határozata

a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról és az ingatlanhoz kapcsolódó használati megállapodás elfogadásáról

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan (1116 hrsz.) - a Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesület általi - ingyenes használatához hozzájárul.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt szervezet nevében eljáró Klambauerné Nagy Mónikával a használati megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti alapvető tartalommal megkösse.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont- azonnal

2-3. pont – 2023. június 30.

 

Használatba vételi szerződés

 

amely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester, székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószám: 15727433-2-07, önkormányzati törzsszám: 727431), mint az ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Használatba adó)

másrészről a Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesület (képviseli: Klambaurné Nagy Mónika, csapatparancsnok, székhely: 2463 Tordas, Csillagfürt Lakókert 4., adószám: 19317933-1-07), mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő),

harmadrészről a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető, székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2., adószám: 24901084-2-07, cégj.sz.: Cg.07-09-024940), mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)

 

(a továbbiakban együttesen a Használatba adó, Használatba vevő és Üzemeltető: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

 

 1. Preambulum:

Felek rögzítik, hogy a Martonvásár, 1116 helyrajzi szám - természetben 2462 Martonvásár, Rákóczi Ferenc utca 37. - alatt található forgalomképtelen ingatlan, Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában van. Az önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében az épület üzemeltetési feladatait az önkormányzati tulajdonú Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.

 

 1. A Szerződés tárgya:

 

2.1. A Használatba adó használatba adja, a Használatba vevő használatba veszi a természetben 2462 Martonvásár, Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlant.

2.2. A Használatba adó a jogviszony tárgyát képező ingatlant a Használatba vevő által ismert állapotban, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon adja át Használatba vevőnek, aki az ingatlant kizárólag a martonvásári 482-es Gróf Teleki Pál cserkészcsapat általi, a cserkészeti oktató-nevelő tevékenységgel kapcsolatos feladatok, felkészülések, gyakorlások céljából használja, így különösen a résztvevők egészségmegőrzése és egészséges életmódra nevelése érdekében.

2.3. Használatba adó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Használatba vevő az ingatlant az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon kialakítsa, átalakítsa, felszerelje, ill. berendezze, mely munkálatokhoz Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Használatba vevő kijelenti, hogy az esetleges munkákat saját költségére végzi el, és a szerződés megszűnésekor a beruházásai összegére nem tart igényt, azt Használatba adóval szemben nem érvényesíti, erről kifejezetten lemond.

 

 1. A szerződés időbeli hatálya:

1. Felek megállapodnak, hogy a szerződést 2023. június 1-jétől számított 5 év határozott időtartamra kötik. Szerződő felek a jelen szerződést annak lejártakor írásban rögzített közös megegyezéssel meghosszabbíthatják.

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

 • A Felek kijelentik, hogy külön jegyzőkönyv felvétele mellett a jelen szerződés aláírásának napján adják birtokba az ingatlant, melyben külön rögzítik a közművek óraállását.
 • Az ingatlan közüzemi költségeinek megfizetése, valamint a közművekkel kapcsolatos adminisztratív és beruházást, fejlesztést igénylő teendők ellátása Üzemeltető feladata és kötelezettsége.
 • Használatba adóköteles a Használatba vevő számára az ingatlan zavartalan használatát biztosítani.
 • A Használatba vevő a szerződés tárgyát képező ingatlant tisztán tartja, azt legalább heti rendszerességgel takarítja, tevékenységét kulturáltan és a rá vonatkozó higiéniai előírások betartásával végzi. A zöldfelületet az évszakoknak megfelelően karbantartja.
 • A Használatba vevő maga gondoskodik a tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról.
 • Az ingatlan karbantartási feladatairól a Használatba vevő gondoskodik, ennek költségei a Használatba vevő terhelik.
 • Használatba vevő kötelezettséget vállal az ingatlan használatával kapcsolatos tűzrendészeti és egyéb előírások, szabályok maradéktalan betartására. Használatba vevő az ingatlant jogosult saját vagyonbiztonságának megfelelő módon zárni. Használatba adó Használatba vevő tevékenységéért és az ingatlanban tárolt ingóságaiért felelősséget nem vállal.
 • Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel érintett ingatlant rendeltetésszerűen használja. Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben Használatba vevő az ingatlanban megállapíthatóan kárt okoz, Használatba adó kártérítési igénnyel léphet fel.
 • A Használatba vevő jogán az ingatlant használatba vevő személyek (pl. cserkészek, oktatók, szülők) magatartásáért, tevékenységéért a Használatba vevő a Használatba adó felé teljes körű felelősséggel tartozik.
 • A Használatba vevő az általa használt ingatlant nem jogosult harmadik személynek bármilyen más jogcímen további használatba vagy bérbe adni.
 • Használatba vevő a jelen jogviszony megszűnésekor az ingatlant kitakarított állapotban köteles Használatba adónak visszaadni, a zöldfelületet az adott évszak kívánalmainak megfelelően rendbe tenni.
 • A jelen pontban foglalt bármely Használatba vevői kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely rendkívüli felmondás alapját képezheti.

 

 1. A szerződés megszűntetése:

4.1. A szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül 90 napos felmondási idővel felmondani. A felmondás csak írásban érvényes.

 

4.2. Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél olyan szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, amely a másik félre súlyos joghátránnyal jár. Ilyennek minősül különösen a nem rendeltetésszerű használat, illetve az ingatlanrész rendeltetésszerű használatának akadályozása.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a Használatba adó, valamint az Üzemeltető között létrejött keretszerződés rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 eredeti példányban készült, és a jelen használatba vételi szerződést szerződő felek annak elolvasása és értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Kelt: Martonvásáron, 2023. június 1.

 

                ……………………………                                                              ……………………………

                               Dr. Szabó Tibor                                                  Klambauerné Nagy Mónika

                               polgármester                                                                               csapatparancsnok

                Martonvásár Város Önkormányzata                      Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesület

                               Használatba adó                                                                              Használatba vevő             

 

……………………………

Tóth Balázs

ügyvezető

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Üzemeltető

 

Jogi ellenjegyzés:………………………………….

Pénzügyi ellenjegyzés:…………………………….