Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

településfejlesztési megállapodással kapcsolatos feladatok lezárásáról, telekalakításról és telekmegosztásról szóló szerződés megkötéséről
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben ingatlan használatba adásáról
a Martonvásár, 1719 hrsz. alatti ingatlan törzsvagyoni besorolásának megszüntetéséről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
önkormányzati feladat-ellátás átszervezéséről
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelme alapján támogatási összeg felhasználásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
a BOÉR-DENT Bt-vel kötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervéről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról
a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
fióktelep biztosításához szükséges szerződés megkötéséről a Mirrotron Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a civil és sportszervezetek részére történő pályázati keretösszeg megemeléséről
telephely bejegyzéshez való hozzájárulásról
belépődíjakkal kapcsolatos közös kedvezményrendszer kidolgozásáról
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a civil szervezetekkel való 2016. évi együttműködésről
az önkormányzati alapítványok 2016. évi működéséről
a 2016. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásáról
az egészségügyi alapellátás 2016. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ visszatérítendő támogatás iránti kérelme a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
pályázat benyújtásáról a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései témában kiírt felhívásra (EFOP-4.1.7-16)
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra
Pályázat konzorciumi formában történő benyújtásáról a ’Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben’ címmel kiírt felhívásra
Felhatalmazói nyilatkozat a KEHOP-2.1.2 azonosítószámú pályázati felhívás szerint „a Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program” pályázaton a konzorcium vezető Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. részére a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások lefolytatására, értékelésére és a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés megkötésére
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervéről
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
az önkormányzati energiafelhasználás 2016. évi alakulásáról
a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
óvodai működést érintő ingatlanhasználati megállapodás megkötéséről
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben ingatlan felajánlására
Martonvásár közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és egyes elnevezések megszüntetéséről, valamint az aktív közterület elnevezések egységes szerkezetbe foglalásáról
Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról
a Településrendezési Terv módosításáról
a gyermekétkeztetés térítési díjai 2017. évi megállapításának jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
"Év Vállalkozója Martonvásáron" kitüntetés odaítéléséről
Év Fiatal Példaképe kitüntetés odaítéléséről
Martonvásár Szolgálatában kitüntetés odaítéléséről
Martonvásár Sportjáért kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Kultúrájáért" kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” kitüntető cím adományozásáról
„Martonvásár díszpolgára” cím odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére támogatás nyújtása működésének átmeneti fenntartása céljából
az Embertársainkért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
a Százszorszép Alapítvány részére támogatás nyújtása a mezőkölpényi vendégek kulturális programjának megvalósítására
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martongazda Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatáról, FEB elnök díjazásáról
az alpolgármester érintettségéről
vételi ajánlattétel a Martonvásár 1063 helyrajzi számú, Budai út 2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a polgármester 2016. évi célfeladatairól
a polgármester 2017. évi szabadságáról
Horváth Bálint alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
az alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
az alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményéről és költségtérítéséről
a polgármester érintettségéről
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
az önkormányzat által 2016. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak hazánk és állampolgáraink védelmében a déli határszakaszon teljesített szolgálatukért történő jutalmazás elszámolásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Bicske Város Önkormányzatával a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetése tárgyában kötött megállapodás módosításáról
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás elszámolásáról
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
az önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ feladatellátását segítő pályázatok (EFOP) benyújtásáról
Pályázat benyújtásáról a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel kiírt felhívásra