Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal átszervezéséről és ügyfélfogadási rend módosításáról
a Településrendezési Eszközök módosításáról
az Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
martonvásári ingatlan megvásárlásáról
számlavezető bank váltásáról
Martonvásár Város önkormányzati tulajdonában lévő Horváth Ottó Sportközpont területén megvalósítani kívánt LELÁTÓ telepítéséről és ingyenes használatba átadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójáról
MartonSport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. első félévi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet II. módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)
a Mirrotron Kft.-vel kötendő adásvételi és bérleti szerződésről
a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
hozzájárulás a művészeti iskola épületét érintő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzéséhez
a mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatásáról
a Százszorszép Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mezőkölpényi közösség támogatásához
Pályázat benyújtásáról „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” címmel kiírt felhívásra
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Tó-CooP Zrt.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről
a Martonvásár, 1715/1 (telekosztást követően várhatóan 1715/14) hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, valamint bérleti szerződés megkötéséről
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve, a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (23-04659-1-004-00­05, 22-02015-1-001-00-12, 22-04659-1-001-00-02, 22-21005-1-001-00-00, 22-15198-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
közterületek elnevezéséről szóló 80/2017. (III.28.) határozata módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének elfogadásáról
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester érintettségéről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás Inter-Ambulance Zrt. általi NEAK finanszírozásának igényléséről
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi identitás és kohézió erősítése’ címmel kiírt felhívásra
a kommunikációs feladatok átszervezéséről
a Százszorszép Alapítvány részére támogatás nyújtása a Mezőkölpényben tartandó tánctábor megvalósítására
a Százszorszép Alapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás elszámolásáról
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
egyes vagyontárgyak térítésmentes átadásáról, haszonkölcsönbe adásáról
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés megkötéséről
az Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. 3029 helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
a jövőben az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő 9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrésznek értékesítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás i szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet I. módosításának előkészítéséről
Martonvásár 2016. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásár 0235/30 hrsz alatti szántóföld adásvételével kapcsolatos Nemzeti Agrárkamara állásfoglalása elleni kifogásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
szabványos közvilágítás biztosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
az Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
a közterület-felügyelet 2016. évi működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a 2016. évi mezőőri feladatok elvégzéséről szóló beszámolóról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolójáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület támogatására
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításról
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
Martonvásár, 1069 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásról
településfejlesztési megállapodás megkötéséről
a Martonvásári utak fejlesztése I. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Támogatási szerződés módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
településfejlesztési megállapodással kapcsolatos feladatok lezárásáról, telekalakításról és telekmegosztásról szóló szerződés megkötéséről
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben ingatlan használatba adásáról
a Martonvásár, 1719 hrsz. alatti ingatlan törzsvagyoni besorolásának megszüntetéséről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
önkormányzati feladat-ellátás átszervezéséről
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelme alapján támogatási összeg felhasználásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
a BOÉR-DENT Bt-vel kötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervéről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról
a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről