Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

jegyzőkönyvvezető személyéről
rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
zárt ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a 2006. évben befejezett csatornázási munkákkal összefüggő burkolatkárosodások miatti infrastruktúra-fejlesztésről
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület TAO önrész iránti kérelmének jóváhagyásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak hazánk és állampolgáraink védelmében a déli határszakaszon teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról
a Martonvásári Mentőállomás részére eszközállomány használatba adásáról
a Martonvásár, belterület 533 helyrajzi számú ingatlanon fennálló Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett építési tilalom megszüntetéséhez való hozzájárulásról
az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2016. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Javaslat pályázat benyújtására az EFOP-3.3.2-16 kódszámú kiírásra
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosításáról
a képviselő-testület SzMSz-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
képviselő érintettségéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
zárt ülés napirendjéről
a Mirrotron Kft. helyi fejlesztési projektjének támogatásáról
a Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről
MLSZ-szel kötött együttműködési megállapodás és vállalkozási szerződés módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséről
sportcsarnok kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés módosításáról
BBK igazgatójának bérrendezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetőjének bérrendezéséről
pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz
a martonvásári 1246 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának szándékáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve, a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (23-04659-1-004-00­05, 22-02015-1-001-00-12, 22-04659-1-001-00-02, 22-21005-1-001-00-00, 22-15198-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
az ülés napirendjéről
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásáról
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
határozata zárt ülés napirendjéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
kitüntető díjak, díszpolgári cím adományozásáról
zárt ülés napirendjéről, jegyzőkönyvvezető és -hitelesítő személyéről
pályázat benyújtásáról a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Martonvásár Város Önkormányzata csatlakozásáról a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programhoz
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása a Magyar Népdal Napjának szervezésére
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
behajthatatlanná minősített követelésekről szóló beszámoló elfogadásáról
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
az Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról és a települési értéktár kiegészítésére tett javaslatokról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
bölcsődei ellátás társulási formában történő biztosításáról
„Zöld óvoda” pályázat benyújtásának támogatásáról
pályázatban való részvételről konzorciumi tagként a helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítására (TOP-5.1.2-15), valamint pályázatok benyújtásáról a zöld város kialakítására és az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt felhívásokra (TOP-2.1.2-15 és TOP-3.2.1-15)
közterület elnevezések felülvizsgálatáról
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati sportfeladatok ellátására
egyes martonvásári sport- és egészségügyi célú ingatlanok elnevezéséről
a Magyar Tudományos Akadémiával és annak Agrártudományi Kutatóközpontjával való megállapodás és haszonkölcsön szerződés kötéséről
a Martonvásár, 1167/2/A/6 hrsz. alatti ingatlan eladásából származóan az Önkormányzatot megillető követelés engedményezéséről
a Martonvásár, Jókai u. 1649 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálásáról
a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról
főépítész alkalmazásáról a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében
a Fejér Megyei Kormányhivatal vagyongazdálkodással kapcsolatos javaslatának megtárgyalásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
Martonvásár 2015. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel a templomkert tartós bérbevétele céljából kötendő bérleti szerződésről
megállapodás megkötéséről az MLSZ-szel műfüves pálya kialakítása céljából
a Martonvásár, Szent László út 3. (471 hrsz-ú) ingatlan eladása tárgyában adásvételi szerződés megkötéséről
a Martonvásár, Jókai u. 1649. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálásáról
előzetes jóváhagyás a „Martonvásár - Sportöltöző kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési szerződés módosításához
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár, Váci Mihály u 702/5, 702/6, és 702/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálása
a Martonvásár, 1784 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a Martonseed Zrt. és Martonvásár Város Önkormányzata között 2013.07.11-én ingatlanok adás-vétele tárgyában megkötött megállapodás módosításáról
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról, módosításáról és ezzel kapcsolatban a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való képviseletről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezéséről
Nemes József képviselő érintettsége
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről