Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

178/2023. (9. 26.) a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség bérleti szerződés módosításának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

178/2023. (IX. 26.) határozata

a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség bérleti szerződés módosításának elfogadásáról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság és a Martonvásár Város Önkormányzat között magán egészségügyi ellátás céljából a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségházban a BERCZI-DENT Fogászati Kft. általi 19,23 m2 helyiség bérlésére 2023. július 22-ei keltezéssel kötött bérleti szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2023. október 2. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés II/3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Bérlő a Bérleményt havonta kettő napra veszi bérbe magán egészségügyi ellátás céljából.

 

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 31.

 

178/2023. (IX.26.) határozat 1. melléklete:

 

2023. JÚLIUS 22-ÉN KELT HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

 

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószáma: 24901084-2-07

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-93797878 (ERSTE bank)

képviseletében eljár: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

(a továbbiakban: Üzemeltető),

 

harmadrészről:

Név: BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

 

cégjegyzékszám: 07-09-034507

 

 

adószám: 26248008-1-07

Bankszámlaszám: 12011148-01630185-00100003

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

(továbbiakban együttesen: Felek) között

magán egészségügyi ellátás céljából létrejött, a Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 127/2023. (VI.27.) számú határozatával elfogadott bérleti szerződést az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett, 2023. október 2. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés II/3. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„A Bérlő a Bérleményt havonta kettő napra veszi bérbe magán egészségügyi ellátás céljából”

 

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

 

3.) Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2023. július 22. napján kelt szerződés kizárólag a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

 

 

 

Jelen 3 pontból álló szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Bérbeadót, 1-1 példány pedig a Bérlőt és az Üzemeltetőt illeti. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Martonvásár, 2023. október 02.

 

 

 

 .......……………………………….

Martonvásár Város Önkormányzata

           Dr. Szabó Tibor

                 Bérbeadó

 

…….………………………………

          BERCZI-DENT Kft.

            Dr. Berczi Dániel

                   Bérlő

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:……………………….

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

  …………………………………………..

Martonvásár Közszolgáltatója Nonprofit Kft.

                Tóth Balázs Károly

                      Üzemeltető