Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

126/2023. (6. 27.) közszolgáltatási szerződések módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

126/2023. (VI.27.) határozata

közszolgáltatási szerződések módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződések módosítását, melyeknek aláírására felhatalmazza a polgármestert és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva az ügyvezetőt.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. július 1.


 

126/2023. (VI.27.) határozat 1. melléklete:

Közszolgáltatási szerződés módosítása

 

amely létrejött egyfelől Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13.

törzsszáma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000

(a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másfelől

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

adószáma: 24901084-2-07

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), (a továbbiakban együttesen: Felek) között a következők szerint:

 

 1. Előzmények

Martonvásár Város Önkormányzata a 2011. március 1. napján kelt Alapító Okiratával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalapította a 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Kft.-t, majd az akkor hatályos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/a. §-a alapján az 54/2011. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozatot követően keretszerződést kötöttek 2011. április 26-án a teljes városüzemeltetés feladataira vonatkozóan. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 9. pontjában rögzített a lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés körében (a továbbiakban: közszolgáltatási kötelezettség) a korábban e tárgyban a Martongazda Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést felülvizsgálták és egységes szerkezetben a Martongazda Nonprofit Kft. 2021. január 1-jétől a MartonSport Nonprofit Kft.-be történő beolvadása következtében 2020. december 21-én aláírt szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tartalma szerint fogadták el, figyelembe véve a jogutód cég névváltozását is.

 

Martonvásár Város Önkormányzata által az elmúlt időszakban vásárolt ingatlanállományra tekintettel, valamint a közüzemi szolgáltatások területén bekövetkező szabálymódosításokra tekintettel szükséges a Szerződés egyes rendelkezéseinek módosítása.

 

 1. A szerződés III. 5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

III. 5) Közszolgáltató a fizető fél az ingatlanok esetén a víz, szennyvíz, gáz, villany költségek tekintetében, kivéve azon ingatlanok esetében, ahol az Önkormányzat által megkötött közüzemi szolgáltatások biztosítására irányuló szerződései a szerződéskötői és/vagy a fizető féli minőségre más gazdálkodó szervezetet, magánszemélyt, vállalkozót jelöl meg, illetve hagy jóvá.

5a) Amennyiben az egyes ingatlanok esetében nem Közszolgáltató a szerződéskötő és/vagy fizető fél az egyes közüzemi ellátások esetében, Közszolgáltató köteles ezen ingatlanok esetében is az energiafelhasználások nyomon követésére és rögzítésére, valamint az egyes fizetési kötelezettségek keletkezéséhez kapcsolódóan a szakmai teljesítések alátámasztására, igazolására a szerződéskötő/fizető fél irányába.”

 

 1. A Szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete lép.
 2. Jelen szerződésmódosítás 2023. július 1-jén lép hatályba.
 3. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 4. Jelen szerződésmódosítást Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2023. (…….) határozatával fogadta el.
 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a jelen szerződésben hivatkozott és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2023. június„…”.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………

 

 

 


 1. számú melléklet az ingatlanüzemeltetési közszolgáltatási kötelezettségről szóló szerződéshez

 

Közszolgáltató által üzemeltetésre átvett lakások, helyiségek, intézmények:

 1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.)
 2. Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.)
 3. Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár, Szent László utca 24.)
 4. Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2., Szent László út 1.)
 5. Óvodatörténeti Gyűjtemény (2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.)
 6. Egészségház (2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.)
 7. 2462 Martonvásár, Budai út 27.
 8. 2462 Martonvásár, Rákóczi utca 20.
 9. 2462 Martonvásár, Rákóczi utca 18.
 10. 2462 Martonvásár, Rákóczi utca 37.
 11. 2462 Martonvásár, Orgona utca 14. (lakások)
 12. 2462 Martonvásár, Orgona utca 18.
 13.  2462 Martonvásár, Béke utca 14.
 14.  Brunszvik kripta (2462 Martonvásár, 1242 hrsz.)
 15. Térségi Szolgáltatóház (2462 Martonvásár, 182 hrsz.)
 16. Városüzemeltetési telephely (2462 Martonvásár, 1241/2 hrsz.)
 17. 2462 Martonvásár, Orgona utca 16. (lakások)

126/2023. (VI.27.) határozat 1. melléklete:

Közszolgáltatási szerződés kiegészítése

 

amely létrejött egyfelől Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13.

törzsszáma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000

(a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másfelől

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

adószáma: 24901084-2-07

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), (a továbbiakban együttesen: Felek) között a következők szerint:

 

 1. Előzmények

Martonvásár Város Önkormányzata a 2011. március 1. napján kelt Alapító Okiratával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalapította a 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Kft.-t, majd az akkor hatályos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/a. §-a alapján az 54/2011. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozatot követően keretszerződést kötöttek 2011. április 26-án a teljes városüzemeltetés feladataira vonatkozóan. Önkormányzat 187/2020. (VIII. 6.), valamint 225-235/2020 (IX. 29.) határozataival a kizárólagos tulajdonában lévő Martongazda Nonprofit gazdasági társaság MartonSport Nonprofit gazdasági társaságba történő beolvadásáról határozott, a jogutód cég névváltozásával. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített településüzemeltetés körében a közvilágításról gondoskodás, a helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása, valamint a helyi közparkok, valamint egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kötelező feladatok, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában foglalt kötelező feladatok, így a környezet-egészségügy és hulladékgazdálkodás körében különösen a települési környezet tisztaságának biztosítása, valamint a rovar- és rágcsáló irtás az önkormányzati fenntartású területeken, továbbá az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. és 12. pontja alapján a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás körében, és a honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és helyi közfoglalkoztatás feladataiban közreműködés (a továbbiakban: közszolgáltatási kötelezettség) ellátásáról részben a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2020. december 21-én kötött szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) gondoskodott.

 

Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a MÁV Zrt. …..-én szerződést (a továbbiakban: MÁV szerződés) kötöttek egymással a MÁV tulajdonában lévő területek egyes üzemeltetési feladatainak ellátásáról, mely feladatokat Közszolgáltató lát el, ugyanakkor ennek ellentételezését a MÁV Zrt. az Önkormányzatnak fizeti meg. Minderre tekintettel felek kiegészítik a Szerződést a MÁV Zrt. tulajdonában álló területtel.

 

 1. A Szerződés III. pontja az alábbi 6) ponttal egészül ki:

„6) A MÁV Zrt.-vel …..-én kötött …..szerződés szerinti feladatok ellátása, melyért Közszolgáltatót a hivatkozott szerződésben megjelölt mértékű átadott pénzeszköz illeti meg.”

 1. Jelen szerződésmódosítás 2023. ………-án lép hatályba.
 2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 3. Jelen szerződésmódosítást Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2023. (…...) határozatával fogadta el.
 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a jelen szerződésben hivatkozott és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2023. június 30.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………