Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

173/2023. (9. 26.) a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó költségfelosztási megállapodás elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

173/2023. (IX.26.) határozata

a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó költségfelosztási megállapodás elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 23. § (5) bekezdése és 6/B. §-a értelmében - a Martonvásár város területén működő területi védőnői ellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes használata tárgyában a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal (a továbbiakban: Átvevő) kötött, a „védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól” szóló megállapodás alapján, az Átvevővel kötendő, a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló megállapodás alapján felmerült, az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségek, valamint a védőnői feladatellátás során szükséges szakmai és üzemeltetési anyagok biztosításával összefüggésben jelentkező költségek elszámolásáról” szóló költségfelosztási megállapodást elfogadja havi tételes költségelszámolás mellett, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti megállapodás aláírására és a szükséges kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

1. melléklet a 173/2023. (IX.26.) határozathoz:

 

 

 

Költségfelosztási megállapodás

a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló megállapodás alapján felmerült, az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségek, valamint a védőnői feladatellátás során szükséges szakmai és üzemeltetési anyagok biztosításával összefüggésben jelentkező költségek elszámolására

 

 

Amely létrejött egyrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely:                  2462 Martonvásár, Budai út 13.        

adószám:                  15727433-2-07

PIR:                          727431

ÁHTI azonosító:       737038

képviseli:                  Dr. Szabó Tibor, polgármester

 

mint az ingatlanra ingyenes használati jogot biztosító kötelezett és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6/B. § (1) bekezdése értelmében az állami egészségügyi ellátás körében a védőnői ellátásban együttműködő (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a

 

Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

székhely:                     8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

adószám:                     15360025-2-07

PIR:                            360023

ÁHTI azonosító:         745994

képviseli:                    Prof. Dr. Bucsi László Imre főigazgató

 

mint az ingatlan ingyenes használatára jogosult és az Eatv. 6/B. § (2) bekezdése értelmében az állami egészségügyi ellátás körében a védőnői ellátás biztosítására kötelezett (a továbbiakban: Kórház),

 

a továbbiakban együttesen Felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

 

 

PREAMBULUM

 

Felek rögzítik, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított, az Eatv. vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői feladat ellátására 2023. július 01. napjától a Kórház mint a Fejér vármegyében illetékes irányító vármegyei intézmény köteles.

 

Az Eatv. 2023. július 01. napjától hatályos 6/B. § (1) bekezdése szerint az állam az egészségügyi alapellátás körében az Önkormányzattal együttműködésben gondoskodik a védőnői ellátásról. Az Eatv. 23. § (5)-(6) bekezdései alapján az Önkormányzat a 2022. december 31. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyonát e feladattól nem vonhatta el és 2023. július 01. napjától köteles biztosítani a Kórház részére a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

 

Mindezek alapján Felek a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó, az ingatlanok és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötöttek egymással, melyet alapul véve kötik meg jelen költségfelosztási megállapodást (a továbbiakban: költségfelosztási megállapodás).

 

I. A megállapodás tárgya

 

1.             Jelen költségfelosztási megállapodás tárgya

a)      a megállapodás 1. számú melléklete szerinti ingatlan(ok) illetve ingatlanrész(ek),

b)      a megállapodás 2. számú melléklete szerinti ingó eszközök,

a továbbiakban a jelen pont a) és a b) pontjában nevezett tételek együttesen Vagyontárgyak, valamint a megállapodás 3.1. pontja szerinti, a Vagyontárgyak fenntartása és üzemeltetése során felmerülő költségek megosztása, figyelemmel a megállapodás 3.3. pontjára is.

 

2.             A Kórház a Vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével összefüggésben felmerült egyes költségek Önkormányzat részére történő megtérítésére az alábbiak szerint köteles:

A Kórház a megállapodás 3.1. pontja szerint – figyelemmel a megállapodás 3.3. pontjában foglalt rendelkezésekre is – meghatározott feladatok ellátásával összefüggésben, az Önkormányzatnál védőnői körzetenként, havonta felmerült költségek 100 %-át köteles megtéríteni, az Önkormányzat által az 1. számú melléklet szerinti ingatlanhasználati arány figyelembevételével, a 2. számú melléklet szerinti tételes elszámolási táblázat alapján elkészített kimutatás tartalmának megfelelően, az Önkormányzat által kiállított számla ellenében.

 

3.             Felek megállapodnak, hogy a költségfelosztási megállapodás hatálya alatt az Önkormányzat, a Vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével összefüggésben a Kórháznak fennáll&o