Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

151/2023. (7. 18.) egyes útfelújítások elvégzése körében kötendő településfejlesztési megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2023. (VII.18.) határozata

egyes útfelújítások elvégzése körében kötendő településfejlesztési megállapodás megkötéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti településfejlesztési szerződést és annak, valamint a végrehajtásához kapcsolódó egyéb dokumentumoknak az aláírására felhatalmazza a polgármestert és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva az ügyvezetőt.
  2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy vizsgálja felül a Kft. 2023. évi üzleti tervét, és szükség szerint terjessze elő annak módosítását az 1. pontban elfogadott szerződés végrehajtása érdekében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. március 31.

 

151/2023. (VII.18.) határozat melléklete:

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

amely alulírott napon és helyen létrejött a

 

Név: Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.;

törzskönyvi azonosító szám: 727431

adószám: 15362931-1-07;

képviseli: polgármester

mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a

 

és a

 

Név: KEVIÉP Kft.

székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.

cégjegyzékszám: 09-09-002456

adószám: 11149422-2-09

képviseli: Miklóssy Ferenc, ügyvezető

mint fejlesztő (a továbbiakban: Fejlesztő)

 

és a

 

Név: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2

cégjegyzékszám: 07-09-024940

adószám: 24901084-2-07

képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató)

(a továbbiakban együtt: Felek)

 

között az alábbi feltételekkel.

 

I.                   Előzmények

 

1.    Felek rögzítik, hogy Fejlesztő az Önkormányzat településrendezési és fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében az alábbiak szerint fennálló tények szem előtt tartásával, Martonvásár Város fejlődése és fejlesztése érdekében kötik meg jelen megállapodást.

2.    Felek rögzítik, hogy a 2462 Martonvásár

a.      1565 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű;

b.      1630 hrsz.-ú kivett út megnevezésű;

c.       1551 hrsz.-ú kivett út megnevezésű;

d.      1644 hrsz.-ú kivett út megnevezésű;

e.       1538 hrsz.-ú kivett út megnevezésű;

f.        1576 hrsz.-ú kivett út megnevezésű;

g.      274/5 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű;

h.      290 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű;

i.        1335 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű;

j.        1217 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű;

k.      1390 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű;

l.        958 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű

ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vannak, mely ingatlanokon az Önkormányzat és a Közszolgáltató között 2020. december 21. napján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján Közszolgáltató látja el a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti karbantartási, üzemeltetési feladatokat.

 

II.                A szerződés tárgya

1.      Fejlesztő vállalja, hogy az I.2. pontban rögzített Ingatlanokon saját forrásai terhére beruházást végez, a jelen szerződés mellékletét képező táblázat szerinti műszaki paraméterek szerint legkésőbb 2023. november 15-ig, az Ingatlanokon végrehajtandó útfelújítások érdekében. 

2.      Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti beruházások végrehajtása érdekében Fejlesztő 2023. július 31-ig előzetes költségbecslést készíttet, melyet e határidőig megküld Önkormányzat részére.

3.      Önkormányzat és Közszolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés mellékletét képező műszaki paramétereknek megfelelően, a 2. pontban rögzített Fejlesztői költségbecslés alapján Közszolgáltató a teljes bekerülési költség 13,5 %-ának megfelelő értékű, a jelen szerződés mellékletében foglalt minőségű aszfaltot biztosít Fejlesztő részére az 1. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében, az annak keretében történő felhasználáshoz, a munkaterület Fejlesztő részére történő átadását követő 30 napon belül.

4.      Tekintettel arra, hogy Fejlesztő Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon hajt végre beruházást Felek rögzítik, hogy Önkormányzat az Ingatlanokat a beruházás végrehajtása érdekében munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett Fejlesztő rendelkezésére bocsátja, a Fejlesztő által írásban megküldött és Önkormányzattal előzetesen egyeztetett munkakezdési időpontban.

5.      Felek rögzítik, hogy Fejlesztő az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Ingatlanokon tulajdont nem szerez az 1. pont szerinti beruházások végrehajtásával, az elkészült beruházási elemeket a működésüket alátámasztó dokumentumok véglegessé válásakor Önkormányzatnak adományozza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 8. pontjában foglalt feladatainak végrehajtása érdekében. Az önkormányzat az átadott útterületet közforgalom számára megnyitott területként üzemelteti, tartja fenn Közszolgáltató közreműködésével.

6.      Felek rögzítik, hogy Fejlesztő az 1. pont szerinti beruházások végrehajtását követően, az elkészült beruházási elemeket a működésüket alátámasztó dokumentumok véglegessé válásakor átadás-átvételi eljárás lefolytatását rögzítő jegyzőkönyvvel adja át az Önkormányzat részére, melyben rögzítik, és a jegyzőkönyv mellékletévé teszik a beruházási elemek valamennyi műszaki megvalósítási dokumentumát, a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, a kapott engedélyeket, hozzájárulásokat, valamint az elkészült létesítmények Átvevő könyveiben, nyilvántartásaiban való