Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

152/2023. (7. 18.) a Martonvásár, Budai út 4. szám (1062 hrsz.) alatti ingatlant érintő szerződés jóváhagyására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

152/2023. (VII.18.) határozata

a Martonvásár, Budai út 4. szám (1062 hrsz.) alatti ingatlant érintő szerződés jóváhagyására

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálva és módosítva 50/2022. (II. 15.) határozatának 2. pontját, a 2462 Martonvásár, Budai út 4. szám alatti (1062 hrsz.) ingatlanon végrehajtandó beruházás rendezése érdekében elfogadja a FUTURE FOOD IMMO Kft. által benyújtott, és jelen határozat 1. mellékletét képező költségtervet, valamint jóváhagyja jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződéstervezetet, és felhatalmazza a polgármester annak, és a végrehajtásához kapcsolódó egyéb dokumentumoknak az aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. június 30.

 

152/2023. (VII.18.) határozat 2. melléklete

 

MEGÁLLAPODÁS

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., statisztikai számjele: 15727433-8411-321-07, adószáma: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, képviseletére jogosult: Dr. Szabó Tibor polgármester) mint földtulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos),

másrészről a

FUTURE FOOD IMMO Ingatlanhasznosító Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  (cégjegyzékszám: 13-09-134154, székhely: 2030 Érd, Fő utca 31., adószám: 11716929-2-13, statisztikai számjele:: 11716929-6810-113-13, képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető), mint ráépítő(a továbbiakban: Pályázó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

 

(Pályázó és Tulajdonos együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 

Előzmények:

Tulajdonos a Képviselő-testületének 197/2021. (VIII. 31.) határozatában foglaltak alapján 2021.09.23 napján pályázati felhívást tett közzé (továbbiakban: Pályázat), melynek célja „Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő Martonvásár, 182/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése, az ingatlanon drogéria és kereskedelmi funkciójú egységek vevő általi építése, valamint Martonvásár 182/1 hrsz.-ú ingatlanon épült Térségi Szolgáltatóház meghatározott 200,9 négyzetméter alapterületű helyiségeinek bérbeadása és a Szolgáltatóház továbbépítéséhez kapcsolódóan szükséges földhasználati jog biztosítása”.

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2021. (X.27.) határozata alapján (a továbbiakban: Határozat) Képviselő-testület a Pályázat nyerteseként Pályázó ajánlatát fogadta el az ajánlatban és a Határozatban rögzített vállalásokkal és feltételekkel. A pályázati kiírásban és a beadott ajánlatban rögzített vállalások között szerepelt, hogy Pályázó a Tulajdonos által a Martonvásár 182/2 helyrajzi számon felépített 14 darab parkolót fenntartja, és amennyiben a 182/1 és 182/2 helyrajzi számokon, az ott zajló tevékenységhez szükséges számú parkolót Pályázó nem tudja telken belül biztosítani, úgy Pályázó saját költségén az önkormányzat által kijelölt területen köteles gondoskodni a parkolókról. Tulajdonos a kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár 1062 helyrajzi számú területet jelölte ki parkolók megépítésének céljára.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy Tulajdonos nyilvános pályázati felhívást tett közzé „Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő Martonvásár, 182/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése, az ingatlanon drogéria és kereskedelmi funkciójú egységek vevő általi építése, valamint Martonvásár 182/1 hrsz.-ú ingatlanon épült Térségi Szolgáltatóház meghatározott 200,9 négyzetméter alapterületű helyiségeinek bérbeadása és a Szolgáltatóház továbbépítéséhez kapcsolódóan szükséges földhasználati jog biztosítása” tárgyában (továbbiakban: Pályázat). A pályázati eljárásban Pályázó érvényes, azaz a felhívásban meghatározott feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz a Tulajdonos által meghatározott bírálati szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: Ajánlat) nyújtott be.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a Pályázatban és az Ajánlatban rögzített vállalások között szerepel, hogy Pályázó a Tulajdonos által a Martonvásár 182/2 helyrajzi számon felépített 14 darab parkolót fenntartja, és amennyiben a 182/1 és 182/2 helyrajzi számokon, az ott zajló tevékenységhez szükséges számú parkolót Pályázó nem tudja telken belül biztosítani, úgy Pályázó saját költségén az önkormányzat által kijelölt területen köteles gondoskodni a parkolókról.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Pályázó Ajánlata és Tulajdonossal való megállapodása szerint a Pályázat keretében parkoló építése céljára igénybe venni kívánt, Tulajdonos által kijelölt ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) azonosító adatai az alábbiak: Martonvásár; 1062 helyrajzi szám; 2462 irányítószám; Budai út és 4. házszám. Szerződő Felek rögzítik, hogy a TAKARNET hálózati rendszeren keresztül Pályázó Tulajdonos által beszerzett, *** napon kiállított, hiteles tulajdoni lap másolattal igazoltan az Ingatlan Tulajdonos kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonában áll. A tulajdoni lap jelen megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Pályázat érvényességére és eredményességére tekintettel a Pályázat szerint építési munkálatok elvégzésére, az építési munka eredményeként bekövetkező gazdagodás megtérítésére, a vagyongyarapodás átruházására illetőleg az ingatlan hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére egymással jelen megállapodást kötik.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen szerződés a 2013. évi V. törvény 5:69. § szerinti beépítésnek minősülő építési munkákra és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás megtérítésére vonatkozó megállapodás. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti munkák jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek. Mindezekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy Pályázót a jelen szerződés szerinti munkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg, ugyanakkor Szerződő Felek kölcsönösen elismerik viszont, hogy a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodást a Tulajdonos, mint az Ingatlan tulajdonosa megtéríteni köteles a jelen szerződésben foglalt szabályok szerint.

 

 1. A FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Pályázó a Tulajdonos számára benyújtja az Ingatlan igényelt építése műszaki tartalmának meghatározásaként az alábbi elemekből álló műszaki dokumentációt (az elemek együttesen továbbiakban: Műszaki Dokumentáció): a szakkivitelező vagy tervező által az építőipari normarendszereknek megfelelően elkészített szakágankénti tételes, árazott költségvetést, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatóak (továbbiakban: Költségterv); az Ingatlan méretekkel ellátott alaprajzát és metszetét, amelyen az építendő terület megjelölésre került (továbbiakban: Alaprajz); a munkákat ismertető műszaki leírást (továbbiakban: Műszaki Leírás). A Műszaki Dokumentáció jelen megállapodás 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

 1. Pályázó kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező szakember bevonásával állította össze, az abban foglaltak helyességéért és megvalósíthatóságáért helytáll.

 

 1. Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott munkák (továbbiakban: Munkák) engedély kötelesek, mely engedélyt Pályázó Tulajdonos előzetes jóváhagyásával beszerez. A végleges engedély jelen szerződés elválaszthatatlan 3. számú mellékletét képezi.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Költségterv alapján megállapították, hogy a Munkák a 13.901.911,- Ft + 27% ÁFA (azaz tizenhárommillió-kilencszáztizenegyezer-kilencszázegy forint + 27% ÁFA) (továbbiakban: Felújítási Költség) vállalása ellenében valósíthatóak meg.

 

 1. Pályázó a Munkákat a jelen megállapodásban részletezettek szerint a gazdagodás megtérítési igény fenntartása mellett, de saját költségére, vállalkozó bevonásával, szakszerűen elvégzi.

 

 1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Pályázó a Munkákat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek mellett, vállalkozó bevonásával szakszerűen elvégezze.

 

 1. Pályázó fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki tartalmat a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a felhasználásra kerülő anyagok jellemzői, illetőleg az alkalmazott technológia vonatkozásában megváltoztassa.

 

 1. A MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI

 

 1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

 

 1. Tulajdonos az Ingatlant, mint munkaterületet a Munkák elvégzésére alkalmas állapotban köteles Pályázó, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába bocsátani legkésőbb 2023.11.30. napján, jegyzőkönyv felvétele mellett.

 

 1. Pályázó, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadás-átvételét követően köteles a Munkákat a lehető legrövidebb időn belül megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni (továbbiakban: „Teljesítési Határidő”). A Munkák befejezésének tervezett Teljesítési Határideje: 2024.04.30. nap. Abban a nem várt esetben, ha a munkaterületet Tulajdonos késedelemmel adja Pályázó, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába, a Teljesítési Határidő annyi nappal meghosszabbodik, ahány nap késedelemmel adta át a munkaterületet a Tulajdonos.

 

 1. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési Határidő kizárólag tervezett. Pályázó, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó jogosult a Munkákat a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy azt legfeljebb 5 nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása esetén a Teljesítési Határidő is változhat.

 

 1. Tulajdonos köteles a Műszaki Dokumentációhoz kapcsolódó, illetőleg a Munkák szakszerű elvégzéséhez egyébként szükséges információt kellő időben a Pályázó, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére bocsátani, valamint a teljesítésben az Pályázót, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozót egyebekben is minden lehetséges és elvárható módon segíteni.

 

 1. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Ingatlanban a Munkák elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes időtartama alatt Pályázó, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére álljanak.

 

 1. Pályázó saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni Munkák elvégzésének időtartama alatt a munkaterület őrzéséről. Pályázó köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a munkaterületre sem ezen időpontban sem máskor illetéktelenek – különösen gyerekek – ne léphessenek be.

 

 1. Pályázó, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni a Munkák végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. Pályázó, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni.

 

 1. Pályázó saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy a Munkák elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára szükséges számban öltöző illetőleg mosdó rendelkezésre álljon.

 

 1. Amennyiben Munkák elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat Pályázó köteles beszerezni, illetve viselni.

 

 1. Tulajdonos jogosult a Pályázó, érdekkörében eljáró vállalkozó teljesítését folyamatosan nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul, írásban jelezni köteles Pályázónak, ha a vállalkozó munkavégzését, illetőleg teljesítését szakszerűtlennek, a Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más okból hibásnak tartja.

 

 1. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő értesítésére, ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy meggátolhatja a Munkák szakszerű elvégzését, illetőleg a munkák tervezett Teljesítési Határidőn belül történő befejezését.

 

 1. A Munkák elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását követően Pályázó a munkaterületet köteles Tulajdonos birtokába visszabocsátani, jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik Szerződő Felek az elvégzett Munkákkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, amelyek alapul szolgálhatnak arra, hogy Pályázó a vele külön szerződéssel a Munkák szakszerű elvégzésére szerződött vállalkozóval szemben szavatossági vagy jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárultát követően Pályázó a Munkákkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényeket külön megállapodással Tulajdonosra engedményezheti.

 

 1. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében