Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

95/2023. (4. 25.) mezőőri beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

95/2023. (IV.25.) határozata

mezőőri beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri feladatok 2022. évi ellátásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

95/2023. (IV.25.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a 2022-es évben végzett martonvásári mezőőri tevékenységről

 

A 2022-es év elteltével újra beszámolhatok az elvégzett munka eredményeiről és hiányosságairól. Több mint egy évtizede folytatott mezőőri munkám tapasztalata alapján ebben az évben is arra törekedtem, hogy az eredményes munka érdekében nagyon szoros kapcsolatot tartsak fent a Martonvásár közigazgatatási területén tevékenykedő társszervezetekkel (rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet, hegybíró). Ezen együttműködés teszi lehetővé a gyorsabb és hatékonyabb, tehát eredményesebb munkavégzést mindegyik fél számára.

Ebben az évben is kiemelem beszámolómban a Martongazda Kft.-vel történő együttműködésemet, amely hagyományosan jó. Az ő segítségükkel, továbbá most már önkéntesek és civil szerveztek segítségével is sikerült 2022-ben folyamatosan összegyűjteni a szemetet, megszüntetve azokat a gócpontokat, amelyek sajnálatos módon mindegyre kialakultak. Leglátványosabb és legeredményesebb szemétgyűjtési akció természetesen 2022-ben is az az akció volt, amikor a legszélesebb rétegek megszólításával, bevonva civil-szervezeteket, martonvásári lakókat együtt takarítottunk ki bizonyos meghatározott részeket. Például a szőlőhegy alatti területet, kerékpárutat így tettük együtt szebbé, járhatóvá.

A Magyar Közút Kezelővel a tavalyi év során sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani és több alkalommal velük is sikerült közös szemétszedési, takarítási akciót szervezni. Az MKK 6-8 dolgozóval és szállító eszközeivel, továbbá a Martongazda 2-4 alkalmazottjával vett részt a közös munkában. A Martonvásár közigazgatási területét átszelő 7 km hosszúságú 70-es főúton az én észlelésem és bejelentésem (az ügyeletes diszpécser felé) alapján többször is összeszedték az illegálisan kirakott hulladékot.

Rendszeres járőrözéssel, jelenléttel igyekszem azért ezen területeket felügyelni, bevonva időnként lovas polgárőr társaimat is. Ezen járőrözések főleg hétvégén voltak gyakoriak, melyek során bejártuk 2-4 lóval főleg azon területeket, amelyek autóval nehezebben megközelíthetők. A rendőrség járőreivel és a közterület-felügyelővel is jó a kapcsolatom, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, folyamatos egyeztetést végzünk, információ cserével, közös fellépéssel igyekszünk minél eredményesebbnek lenni. Tehát tavaly is jól működött és működik a Rendőrség-Polgárőrség-Közterületfelügyelet-Mezőőr tengely.

A határban történő vagyon elleni bűncselekmények száma is nagymértékben visszaszorult, az esetlegesen éjszakára kint maradt termények, bálák nem váltak a tolvajok martalékává. A gazdáknak felszoktam ajánlani, hogy amennyiben a nap vége felé úgy látják, hogy a bebálázott terményeket azon a napon már nem tudják elvitetni, biztonságba helyezni, jelezzék felém és én éjjel figyelemmel kísérem.

Mint minden évben, a tavaly is engedélyezésre került fakitermelés, ezen időszakban három különböző területen. A folyamat úgy kezdődik, hogy pontos helyszíni leírást kapok a kijelölt, engedélyezett terület méretéről, helyéről, a munkafolyamat időtartamáról és azon személyek adatairól, akik jogosultak a tevékenységben részt venni. Külön figyelmet igényel ezen időszakban a terület folyamatos és rendszeres ellenőrzése, mivel a kitermelt fát csak a kitermelés végeztével szabad elszállítani a kitermelőknek az erdészet képviselőinek jelenlétében. Így a kivágott fa sokszor hetekig, hónapokig az erdőben marad viszonylag jól megközelíthető helyen, ami igen nagy kísértést jelent némelyeknek. Ezért aztán mindig nagy megnyugvással tölt el, ha minden rendben zajlik és elszállítják az utolsó kitermelt fát is. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a falopások mennyisége tovább csökkent az előző évekhez képest, annak is köszönhetően, hogy a tulajdonosokat évek óta arra bíztatom, hogy kérjenek engedélyt és szánjanak időt, hogy maguk termeljék ki a kivágásra érett fákat.

Az Erdészeti Hivatallal jól kiépített kapcsolatom van, folyamatosan tájékoztatnak a soron levő vagy éppen betervezett erdei munkákról (vágás, ritkítás, szállítás, telepítés), illetve közlik az arra jogosultak, kinevezettek nevét, autók rendszámait és a munkálatok idejét. Ennek a kapcsolatfelvételnek én voltam a kezdeményezője, miután órákig, napokig követtem autónyomokat a területen. Az erdészeten kívűl a magántulajdonosokkal is kapcsolatban állok, arra figyelmeztetve és kérve őket, hogy ezeket a bejelentéseket (megbízott munkás, tevékenység jellege, időtartama, stb.) saját érdekükben tegyék meg.

A vadkárok mértéke nem mutatott változást tavaly sem az előző évekhez képest, ami annak is tulajdonítható, hogy a vadállomány stabil, illetve a vadásztársaságok is jó szakmai munkát végeznek.

Az utak állapota a korábbi évekhez képest végre látványosan javult. Régebben csak kevés tulajdonos foglakozott az utak javításával, karbantartásával, és leginkább csak sitt kategóriájú töltéseket végeztek, aztán évről-évre javult a helyzet, és azt tapasztalom, hogy jó minőségű utakon lehet most már biztonságosan közlekedni. Az is megállapítható, hogy ezen útjavításokat, karbantartásokat minden évben ugyanaz a 3-4 gazda végzi el.

Korábbi évekhez hasonló számú vándorméhész foglalt területet tavaly a területeinken, ezáltal a korábbi méhészetekkel és a vándor-méhészekkel kapcsolatos problémák mérséklődtek, így kisebb volt a feszültség a helyi, illetve a vándor-méhészek között.

Az Önkormányzat adóügyi, igazgatási irodáinak dolgozóit rendszeresen szoktam kiszállítani olyan helyszínekre, ami nehezen megközelíthető (Orbán hegy, Kismarton, Erdőhát) vagy helyismeret hiányában fordulnak hozzám kérve a segítségemet.

További rendszeres tevékenységem közé tartozik a keddenkénti település-bejárás közösen a polgármesteri hivatal dolgozóival. A bejárás során felszólítjuk az elhanyagolt, a város /utca összképét romboló telektulajdonosokat, hogy a következő napokban, de legkésőbb az egy hét múlva esedékes szemléig hozzák rendbe (fűnyírás, gallyazás, stb..) saját telkeiket, azok előkertjeit, észrevételeink betartásával. Téli időszakban a síkosság-mentesítés elvégzésére, fontosságára figyelmeztettük néhány városlakónkat, telektulajdonosunkat.

Amennyiben olyat tapasztalunk, ami saját hatáskörben megoldható és az önkormányzatra háruló feladat (kátyú, hiányzó közúti tábla, áteresz problémák, stb.), értesítjük az önkormányzat illetékes dolgozóit vagy a Martongazda vezetőit és javaslatokat teszünk a megoldásokra.

 

Beszámolóm végén említést szeretnék tenni arról, hogy nagyon rossz fényt vet településünkre azoknak a területeknek az elhanyagolt állapota, amelyek a szomszédos településekkel határos helyeken vannak. Erre példa az úgynevezett baracskai domb. A két települést elválasztó út a baracskai önkormányzathoz tartozik, de mivel évközben nem foglalkoznak az ott illegálisan elhelyezett szemét eltávolításával, azt a látszatot kelti, mintha az martonvásári területen lenne. A Martongazda dolgozóival igyekszünk folyamatosan rendet tartani, rendszeresen kitakarítjuk, de tulajdonképpen ezt a tevékenységet a baracskaiak helyett végezzük. Felvettem a kapcsolatot a baracskai jegyzővel valahányszor indokoltnak tartottam, kérve, hogy intézkedjen a határ-területeik kitakarítása érdekében.

 

Martonvásár, 2023 április 4.

Csiki Botond

mezőőr