Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

111/2023. (5. 30.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről,a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

111/2023. (V. 30.) határozata

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről,

a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről, valamint a települési támogatások rendszeréről szóló 2022. évi beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetőjének 2022. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal


 

111/2022 (V.30.) határozat 1. melléklete:

 

A) A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,

ellátások teljesítéséről szóló 2022. évi beszámoló:

 

 

 

1. A jegyzői hatáskörbe tartozó pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a törvényben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek) igénybevételére.

 - a jogosultsági feltételek megállapítása esetén évente két alkalommal (tárgyév augusztus, illetve november hónapjában), alapösszegű pénzbeli támogatásra jogosult. Az alapösszegű támogatás 2022. évben alkalmanként 6.000.- Ft /gyermek volt. Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek tekintetében, akiknél a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet is fennállt, 6500.- Ft emelt összegű támogatás került kifizetésre. Az alapösszegű és emelt összegű támogatás összegét – a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően – a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A jogosultság megállapítása jövedelemhatárhoz - az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 135%-hoz, egyedülálló szülők esetében illetve a nyugdíjminimum 145%-hoz - kötött, továbbá a család vagyoni helyzetét is vizsgálni szükséges.

A 2022. szeptember 9. napján kihirdetett, a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX.9.) számú Korm. rendelet (2022. május 25- től) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén irányadó jövedelmi értékhatártól való pozitív irányú eltérést határoz meg, egyebekben az általános szabályok alkalmazandók továbbra is. E rendelet értelmében 2022. május 25. napjától az egyedülálló szülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 180%- hoz, egyéb esetben pedig az öregségi nyugdíjminimum 165%- hoz kötött a jogosultság megállapítása.

A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt – tartásra köteles – hozzátartozó havonta a nyugdíjminimum legkisebb összege 22 %-ának megfelelő mértékű pénzbeli ellátást kap, ha nyugellátásban, vagy a jogszabályban felsorolt egyéb járandóságban részesül. Pénzbeli ellátás a 2022. évben nem került megállapításra, illetve folyósításra, tekintettel arra, hogy a családba fogadó gyámok vonatkozásában nem állt fenn a tartási kötelezettség.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma emelkedett a tavalyi évhez képest, melyre az elmúlt három évet nézve nem volt példa. Ebben szerepet játszott a veszélyhelyzet ideje alatt megemelt egy főre jutó jövedelemhatár.

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (2022. december 31. adatok szerint):

 

 • támogatásra jogosultak száma 2022-ben: 15 fő (2021-ben: 12 fő)
 • családok száma 2022- ben: 9 (2021- ben: 6)
 • kiskorú gyermekek száma 2022- ben: 14 fő (2021- ben: 12 fő)
 • ebből 0-5 év közötti 2022- ben: 4 fő (2021- ben: 3 fő)
 • ebből 6-17 év közötti 2022- ben: 10 fő (2021- ben: 9 fő)
 • 1 személy saját jogán volt jogosult igénybe venni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményeket. 2022- ben.

 

b) Gyermekétkeztetés

 

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben, ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést vállalkozási szerződés keretében továbbra is a HPM Plus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja a Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére, az étkeztető saját maga által biztosított főzőkonyha igénybevételével.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen étkeztek az óvodában, az iskolában pedig 50%-os kedvezményben részesültek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról a nevelési- oktatási intézmények minden esetben határozat formájában értesülnek. A jogosultság megszűnését követően az új jogosultság megállapítása nem automatikus, azt a szülőnek kérelmeznie kell.

 

c) Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. §-a alapján 2016. évtől kormányzati döntés eredményeképpen lehetőség nyílt a szünidei gyermekétkeztetésre (napi egyszeri déli meleg főétkezés), mely a gyermekek által ingyenesen vehető igénybe. A központi költségvetés azoknak a gyermekeknek az esetében finanszírozza meg teljes egészében a szünidei gyermekétkeztetést, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A „csupán” rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az önkormányzat saját döntésétől függően, saját költségvetés terhére biztosíthatja ezt.

 

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes képviselőit minden esetben írásban tájékoztattuk a gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről. A tájékoztató levélben feltüntetésre került a szünet időtartama, amely időszakra a szünidei gyermekétkeztetést biztosítottuk, valamint a főzőhely pontos címe és étel átvételének időintervalluma, módja. Az étkeztető helyben fogyasztást biztosítani nem tud, ezért az igénylők  az ételt az elvitelre alkalmas tárolóedényben vihetik el. Ezzel egyidejűleg tájékoztattuk szintén írásban a család- és gyermekjóléti szolgálatot arról, hogy mely törvényes képviselők részére került megküldésre a tájékoztatás. Az igényléshez szükséges nyilatkozatokat a törvényes képviselők többsége nem juttatta vissza a meghatározott időpontig, annak ellenére sem, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat családgondozói az értelmezésben és kitöltésben segítséget nyújtanak. A szünidei étkezést igénylők száma a korábbi évekhez hasonlóan nagyon alacsony. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve elmondható, hogy a rövidebb időtartamú szünetek (tavaszi, őszi, esetenként a téli) időszakában egyáltalán nem élnek az ingyenesen biztosított étkezés lehetőségével a törvényes képviselők. Az indokok között leggyakrabban az szerepel, hogy mindenképpen főz a család többi tagjának is, illetve az, hogy el kell menni az ételért a főzőhelyre. Mindemellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül biztosítja.

 

 

Szünidei gyermekétkeztetést igénybevevők 2022. évi számadatai:

Tavaszi szünetben: 0 gyermek

Nyári szünetben: 3 gyermek,

Őszi szünetben: 0 gyermek,

Téli szünetben: 5 gyermek.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti formája a központi költségvetésből 100%-ban kerül finanszírozásra.

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése alapján  hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

A Gyvt. 67/A. § (2) bekezdése alapján halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

 

Hátrányos helyzet megállapítása:

 • családok száma 2022- ben: 6
 • kiskorú gyermekek száma 2022- ben: 14 fő
 • nagykorú gyermekek száma 2022- ben: 1 fő

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

 • családok száma: 0 fő
 • kiskorú gyermekek száma: 0 fő

 

A hátrányos helyzetű gyermekek száma egy fővel csökkent 2021. évhez képest, a családok száma nem változott, 6 családban éltek hátrányos helyzetű gyermekek a 2022. évben. Valamennyi családban a szülők alacsony iskolai végzettsége volt a jogosító tényező a hátrányos helyzet megállapításához. A hátrányos helyzetű gyermekek 80%-a egyszülős családban nevelkedik.

B) A települési támogatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket 2022. évben is Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolta.

 

 

Az Ör.- ben meghatározott feltételek szerint átruházott hatáskörben a polgármester dönt a rendkívüli településit támogatás megállapításáról és a köztemetés elrendeléséről. Az elmúlt évben a megállapított települési támogatások pénzbeli és természetbeni megoszlása a következőképpen alakult. Pénzbeli ellátás 60 fő részére, 95 esetben, természetbeni ellátás 10 fő részére, 24 esetben került megállapításra. A pénzbeli ellátásokra mindösszesen 2.341.400,- Ft, a természetbeni ellátásokra 2.177.724,- Ft került kifizetésre. Elutasításra 8 esetben került sor, elsősorban a jövedelemhatár túllépése miatt. Köztemetés elrendelése egy esetben történt. A köztemetés megfizetésére 137.160,- Ft- ot költöttünk. 

 

 

 

C) Humán Bizottság (átruházott) hatáskörében pályázati úton adható,

 települési támogatások köre

(egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok):

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési támogatásokról szóló 15/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) évente két alkalommal lehetőséget biztosíthat pályázat útján a szociálisan rászoruló jól tanuló diákok/hallgatók, művészetekben és sportban jól teljesítő tanulók részére, valamint gyermekek táboroztatására történő pályázat kiírására. A 2022. év I. félévében a szociálisan rászoruló, jól tanuló diákok ösztöndíj pályázatainak meghirdetésére nem került sor, azonban az általános iskolás gyerekek nyári szünetben történő elhelyezésének biztosításához 2022. áprilisában a 14 év alatti gyermekek táboroztatási költségeinek támogatásához kiírásra került a pályázat. 2022. II. félévében a tanulmányi eredményeken alapuló ösztöndíj pályázatok is kiírásra kerültek négy kategóriában.

 

Pályázat útján igényelhető települési támogatások számadatai 2022- ben:

 

 • Általános és középiskolás pályázók száma: 9 fő
 • Főiskolai hallgatók: 3 fő
 • Művészeti iskolás pályázók: 2 fő
 • Sportegyesületben sportoló pályázók 1 fő
 • Sportegyesületben sportoló pályázók: 0 fő
 • 14 éven aluli gyermekek táboroztatása: 1 fő

 

A 2022. évben a szociálisan rászoruló, jól tanuló diákok/hallgatók, a művészeti oktatásban, és sportban tehetséges gyermekek részére, valamint a 14 éven aluliak táboroztatási költségeire kifizetett támogatási összeg mindösszesen 1.353.000,- Ft volt.

 

A 2021. évhez képest a legnagyobb eltérést a táboroztatáshoz igényelt támogatások csökkenése jelenti, de jelentős elmaradás mutatkozik az általános- és középiskolások pályázatainak számában is. A csökkenések okaira csak következtetni tudunk, biztos indok és érv nem áll rendelkezésre. A táborokhoz igényelhető támogatások iránti igények alacsony számában talán közrejátszhat az is, hogy lényegesen kevesebb helyi tábor szerveződik a korábbi évekhez képest, a családok nem minden esetben tudják megoldani a gyermekek utaztatását, kényelmesebb helyben táboroztatni a diákokat. Elmondható az is, hogy a családok életszínvonala emelkedést mutat Martonvásáron, több családban növekedtek a bérek, így az egy főre jutó jövedelemhatárt meghaladják, melynek következtében nem igénylik a támogatást.

 

 

111/2022 (V.30.) határozat 2. melléklete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tisztelt Képviselő Testület!                                                            Ikt.sz.: 1-205/2023.

 

 

Mellékelten megküldöm a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2022. évi gyermekvédelmi, valamint szociális tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló tartalmazza az intézmény teljes tevékenységére vonatkozó adatokat, amelyekből külön kiemelésre kerültek a Martonvásár városra vonatkozó adatok.

 

 

 

 

 

 

Készült: Martonvásár Város Képviselő testületének 2023. május 30. napján megtartandó ülésre.

 

 

 

 

Martonvásár, 2023. május 15.                                                Szabóné Pályi Judit

                                                                                                          Igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Martonvásár városban végzett 2022. évi gyermekvédelmi és szociális szakmai munkájáról.

 

 1. Bevezetés

Martonvásár városban a Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint szociális alap illetve gyermekjóléti alapszolgáltatást, nyújtó integrált intézmény biztosítja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területén élő lakosság szociális és gyermekvédelmi ellátását. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat alapszolgáltatásai a lakosság érdekében egy olyan szociális és gyermekjóléti védelmet építenek ki, melynek célja az ellátott településeken élő lakosság szociális biztonságának megteremtése, és megőrzése valamint a gyermekek testi, lelki, erkölcsi veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, megszüntetése.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások integrált formában a Szent László Völgye Segítő Szolgálat szervezetében működnek.

 

 1. Az intézmény ellátási területe

Az intézmény ellátási területét az 1. számú ábra mutatja be. Az ellátási terület a Martonvásári Járás teljes területét lefedi a járási szintű család és gyermekjóléti központi tevékenység vonatkozásában. Egyebekben Kistérségi szolgáltatási feladatot teljesít a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területén. Mindkét ellátási terület központi települése Martonvásár, ahonnan történik az irányítás feladatok kiszabása, a területi munka megszervezése, összehangolása és ellenőrzése.

1. Számú ábra: A Szent László Völgye Segítő Szolgálat ellátási területe

 

 

 

Az ellátási terület nagysága járási feladatok, azaz a Család és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában a Martonvásári Járás teljes lakosságszáma (2022. évben) 28.236 fő.  Az ellátási terület nagysága a gyermekvédelmi és szociális alapszolgáltatások tekintetében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területe: 19756 fő. Martonvásár város 2022. évi lakosságszáma 5824 fő. Ebből a 0-17 éves korú lakosság száma: 1203 fő. A Martonvásári Járás lakosság adatait az 1. számú táblázat és az 2. számú ábra mutatja be.

 

1. sz. Táblázat: Martonvásári Járás lakosság adatai (2018-2021)

Település

Rang

Évszám

 

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

 

Martonvásár

Járás Központ Város

5756

5743

5752

5797

5824

 

Baracska

Község

2790

2786

2833

2852

2897

 

Gyúró

Község

1257

1289

1294

1308

1344

 

Ercsi

Város

8426

8420

8436

8442

8477

 

Kajászó

Község

1106

1124

1163

1168

1200

 

Ráckeresztúr

Község

3437

3521

3537

3581

3583

 

Tordas

Község

2073

2093

2113

2172

2224

 

Vál

Község

2576

2588

2616

2626

2687

 

Összesen

27421

27564

27744

27946

28236

                     

Forrás: Saját készítésű táblázat (KSH lakosságadatai alapján)

 

2. sz. Ábra: Martonvásári Járás lakosság adatai (2018- 2022)

 

Forrás: Saját készítésű táblázat (KSH lakosságadatai alapján)

 

Az intézmény önálló egysége az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I., II., III. csoportja, amely a Társulás 6 településéről (Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó, Tordas, Ráckeresztúr) fogadja 20 hetes kortól 3 éves korig a kisgyermekeket segítve ezzel a szülők munkaerő piaci integrációját. A családi bölcsődei hálózat 24 férőhellyel rendelkezik, melyek lakosságarányosan oszlanak meg a fenntartó települések között. A családi bölcsőde szolgáltatásaira egyre nagyobb az igény a családok részéről. Biztonságos és megnyugtató ellátást jelent számukra a családi bölcsőde szakmai munkája, a kisgyermekekkel való törődés és gondoskodás.

A gyermekvédelmi és szociális alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás/szolgáltatás formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzatok által ellátandó feladat.

A jelenlegi beszámolóban Martonvásár város gyermekvédelmi alapellátása/szolgáltatásai és szociális szolgáltatásainak 2022. évi tevékenysége kerül bemutatásra.

3.Az intézmény által biztosított szolgáltatások, ellátások

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat ellátási területének vonatkozásában az alapszolgáltatási központ feladatköréhez az alábbi alapszolgáltatások kapcsolódnak:

 • Család és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Család és Gyermekjóléti Központ
 • Apró Talpak családi Bölcsődei Hálózat (I., II., III. csoport)
 • Támogató szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás
 • Idősek nappali ellátása
 • Tanyagondnoki szolgálat
 • Szociális étkeztetés

 

3.1. Gyermekvédelmi alapellátás

 

A gyermekvédelmi alapellátás célja, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, és a családban történő nevelését elősegítse. Az alapellátás megelőzésre irányul, célja, tehát hogy a gyermek a veszélyeztető körülményektől mentesen, saját családjában nevelkedhessen. A család és gyermekjóléti szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez a családba történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

Martonvásáron és a többi ellátott településünkön is – az eltelt évek alatt- kiépült az a szociális biztonsági rendszer, ami naprakészen tudja biztosítani a településen élők szociális szükségleteinek kielégítését, biztonságát és védelmét. Az ebben a rendszerben dolgozó szakemberek mindegyikének folyamatosan tájékozottnak kell lennie az évről évre változó társadalmi és gazdasági helyzet hozta nehézségekről, a családokban előforduló problémákról, a változásban lévő érték és norma rendszerről, a jogszabályi változásokról és az ezekkel kapcsolatos új szakmai stratégiák kialakításáról.

Természetesen ez a szociális háló minden állampolgár számára feltétel és megkülönböztetés nélkül rendelkezésre kell, hogy álljon és a szolgálatot teljesítő szakemberek legjobb tudásukkal, kell, hogy segítsék a bajba jutott embert.

 

 

3.1.1. Család és Gyermekjóléti szolgálat:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. § (1) szerint „ a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

 A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 •  Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • Szabadidős programok szervezése,
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • Adományok kiosztása, dologi javak közvetítése

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 •   Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző          rendszerben,
 •  A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat

készítése, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, intézményekkel             való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

 •   Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve      abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő      elhelyezésének lehetőségéről.
 •   A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése          érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

 

 

 

 

 

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 •       A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a      gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes            közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi        ellátások igénybevételét,  pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 

Továbbá ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.)- rögzített családsegítési feladatokat.

Családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését
 • családgondozást
 • konfliktus megoldást
 • közösségfejlesztést
 • csoport terápiás programok szervezését
 • tartós munkanélküliekkel való foglalkozást
 • családokon belül kapcsolatok erősítését szolgáló programokat

 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat által Martonvásár város gyermekvédelmi helyzetére vonatkozó statisztikai adatok bemutatása a 2022. évről.

Az 2. számú táblázat mutatja be az együttműködési megállapodással rendelkező gyermek és felnőtt korúak számát Martonvásár városában.

 

2. Számú táblázat: Az együttműködési megállapodással rendelkező, gondozásban lévő gyermek és felnőtt korúak száma Martonvásár városában.

 

Ellátási terület

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vétel Fő/család

Szociális segítő tevékenység

(Egyéni, családi szociális munka

Fő, halmozott adat.)

Pszichológiai tanácsadás

 

Jogi tanácsadás

 

 

Szociális tanácsadás

 

Kistérség

211/80

2433

39

53

75

(ebből) Martonvásár

36/16

570

6

 1

  15

 

A 3. számú táblázat mutatja be a család és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységét a térségben és Martonvásár városra vonatkozóan.

                                    

3. Számú táblázat: A gyermekjóléti szolgáltatási tevékenység, a kezelt probléma szerint (0-17 év)- Martonvásár városban

Megnevezés

Kezelt probléma száma

Kistérség

(ebből) Martonvásár

Anyagi (megélhetési, lakhatással összevonva) probléma

18

                2

Gyermeknevelési probléma

32

3

Gyermekintézménybe való beilleszkedési probléma

23

3

Családi konfliktus

20

6

Szülők vagy család életvitele

34

6

Családon belüli bántalmazás

1

-

Szülői elhanyagolás

19

7

Magatartás, teljesítményzavar

6

2

Fogyatékosság, retardáció

1

-

Szenvedélybetegségek

4

1

Foglalkoztatással kapcsolatos

-

-

Egészségügyi problémák

4

-

Lelki, mentális problémák

7

2

Összesen:

169

32

 

A beszámoló 4. számú táblázata tartalmazza a család és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi szakmai tevékenységeinek a számát a Kistérségben és ezen belül