Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

177/2023. (9. 26.) a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2023. (IX. 26.) határozata

a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének

ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött Ph/2445-3/2023. iktatószámú feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2023. október 2. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés fejrésze a BERCZI-DENT Kft. adataira tekintettel az alábbiak szerint módosul:

„másrészről a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft., székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.); fióktelepei: 2464 Gyúró, Thököly utca 36., 2473 Vál, Vajda János utca 35.; adószáma: 26248008-1-07; képviseli: dr. Berczi Dániel) között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:”

 

2.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelés ideje:

Hétfő 8:00 – 14:00

Kedd 8:00 – 14:00

Szerda 13:00 – 19:00

Csütörtök 8:00 – 14:00

Péntek Iskolafogászat 8:00 – 14:00

 

Rendelkezésre állási idő: rendelési időn belül

 

3.) A szerződés 5. pontjának helyettesítésre jogosult része az alábbiak szerint módosul:

Dr. Berczi Dániel fogorvos (pecsétszám: 80295, székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.) helyettesítés helye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

Dr. Csongrádi Ágnes fogorvos (pecsétszám: 83522, székhelye: 2473 Vál, Vajda János utca 35.) helyettesítés helye: 2473 Vál, Vajda János utca 35. és 2464 Gyúró, Thököly utca 36., valamint 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

4.) A szerződés 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2023. (I.31.) számú határozatával, míg módosítását …/2023. (IX. 26.) számú határozatával hagyta jóvá, mely jelen szerződés 2. mellékletét képezi.

 

5.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 31.

 

177/2023. (IX. 26.) határozati javaslat 1. melléklete:

 

Ph/2445-3/2023. iktatószámú FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről

Név: BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

 

cégjegyzékszám: 07-09-034507

 

 

adószám: 26248008-1-07

Bankszámlaszám: 12011148-01630185-00100003

mint Megbízott (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft.),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

 

 

  1. Előzmények

 

A Felek között 2023. február 2-án fogorvosi feladatok tárgyában feladat-ellátási szerződés jött létre (a továbbiakban: Szerződés) Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására. A BERCZI-DENT Kft. kezdeményezte a Szerződés módosítást, a rendelési idő változtatása, Dr. Csongrádi Ágnes fogorvos helyettesítési helyének bővítése, valamint arra való tekintettel, hogy a cégnyilvántartásban bejegyezett adatai közül a Szerződés által tartalmazott székhelye és fióktelepe, és ezzel adószáma változott. Az előzőekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása az alábbiak szerint.

 

  1. A szerződésmódosítás tartalma:

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés fejrészét a BERCZI-DENT Kft. adataira tekintettel az alábbiak szerint módosítják:

 

„másrészről a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft., székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.); fióktelepei: 2464 Gyúró, Thököly utca 36., 2473 Vál, Vajda János utca 35.; adószáma: 26248008-1-07; képviseli: dr. Berczi Dániel) között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:”

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:

 

„A rendelés ideje:

Hétfő 8:00 – 14:00

Kedd 8:00 – 14:00

Szerda 13:00 – 19:00

Csütörtök 8:00 – 14:00

Péntek Iskolafogászat 8:00 – 14:00

 

Rendelkezésre állási idő: rendelési időn belül”

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. pontjának helyettesítésre jogosult részét a következők szerint módosítják:

 

„Dr. Berczi Dániel fogorvos (pecsétszám: 80295, székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.) helyettesítés helye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

Dr. Csongrádi Ágnes fogorvos (pecsétszám: 83522, székhelye: 2473 Vál, Vajda János utca 35.) helyettesítés helye: 2473 Vál, Vajda János utca 35. és 2464 Gyúró, Thököly utca 36., valamint 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 15. pontját a következők szerint módosítják:

 

„Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2023. (I.31.) számú határozatával, míg módosítását …/2023. (IX. 26.) számú határozatával hagyta jóvá, mely jelen szerződés 2. mellékletét képezi.”

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

  1. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Felek kijelentik, hogy az I. pontban körülírt Szerződés kizárólag a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.
  2. Jelen III. pontból álló szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2 példány pedig a BERCZI-DENT Kft. illeti. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Martonvásár, 2023. október 02.

 

 

 

 

 .......……………………………….

Martonvásár Város Önkormányzata

           Dr. Szabó Tibor

                 Megbízó

 

…….………………………………

          BERCZI-DENT Kft.

            Dr. Berczi Dániel

                  

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:……………………….

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

  …………………………………………..

                   Dr. Veréb Attila