Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

153/2023. (7. 18.) a Képviselő-testület SZMSZ-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

153/2023. (VII.18.) határozata

a Képviselő-testület SZMSZ-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó

1. függelékének módosításáról

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, módosítva 241/2017. (XI.28.) határozatát, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének Martonvásár Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti feladatait megállapító 1. függelékét a határozat 1. melléklete szerint fogadja el.

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosításról tájékoztassa a Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóságát 8 napon belül.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

1. melléklet a 153/2023. (VII.18.) határozathoz:

 

„1. függelék Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Martonvásár Város Önkormányzata

kormányzati funkciók szerinti feladatai

 

Kormányzati funkció

Megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013320

Köztemető-fenntartás és- működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

031030

Közterület rendjének fenntartása

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

045130

Híd, alagút építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063080

 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

072311

Fogorvosi alapellátás

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081010

Sportügyek igazgatása

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083030

Egyéb kiadói tevékenység

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091260

Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092140

Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

102031

Idősek nappali ellátása

102032

Demens betegek nappali ellátása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043

Család és gyermekjóléti központ

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás