Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

176/2023. (9. 26.) a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

176/2023. (IX. 26.) határozata

a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének

ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött Ph/647-3/2018. iktatószámú feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2023. október 2. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés fejrésze a BERCZI-DENT Kft. adataira tekintettel az alábbiak szerint módosul:

„másrészről a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft., székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.); fióktelepei: 2464 Gyúró, Thököly utca 36., 2473 Vál, Vajda János utca 35.; adószáma: 26248008-1-07; képviseli: dr. Berczi Dániel) között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:”

 

2.) A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Megbízott az alapellátás körébe tartozó fogorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Némethné Trieber Mónika klinikai fogászati higiénikus és szakasszisztens (nyilvántartási szám: 117363), valamint – heti 30 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Petrik Tiborné fogászati szakasszisztens (nyilvántartási szám: 127735).

 

3.) A szerződés 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 238/2017. (XI. 28.), a 94/2018. (IV. 24.), a 255/2019. (XI. 26.), a 123/2022. (V. 31.), 5/2023. (I.31.) és a …/2023. (IX. 26.) számú határozatával, melyek jelen szerződés 3. mellékletét képezik, továbbá a 221/2022. (X. 11.) számú határozatával elfogadott, Ph/7231-8/2022. iktatószámú feladatellátás tartalmáról szóló megállapodás figyelembevételével hagyta jóvá.

 

4.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 31.


 

 

176/2023. (IX. 26.) határozati javaslat 1. melléklete:

 

Ph/647-3/2018. iktatószámú FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

5. számú módosítása

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről

Név: BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

 

cégjegyzékszám: 07-09-034507

 

 

adószám: 26248008-1-07

Bankszámlaszám: 12011148-01630185-00100003

mint Megbízott (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft.),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

 

 

  1. Előzmények

 

A Felek között 2018. február 19-én fogorvosi feladatok tárgyában feladat-ellátási szerződés jött létre (a továbbiakban: Szerződés), amely Szerződés módosítására mindezidáig 4 alkalommal került sor, legutóbb 2023. február 2. napján. Ezt követően A BERCZI-DENT Kft. arra való tekintettel kezdeményezte a Szerződés újabb módosítását, mivel szükségessé vált további egészségügyi adminisztrációs feladatok és szakasszisztensi feladatok ellátását biztosító szakdolgozó alkalmazása, továbbá a cégnyilvántartásban bejegyezett adatai közül a Szerződés által tartalmazott székhelye és fióktelepe, és ezzel adószáma változott. Az előzőekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása az alábbiak szerint.

 

  1. A szerződésmódosítás tartalma:

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés fejrészét a BERCZI-DENT Kft. adataira tekintettel az alábbiak szerint módosítják:

 

„másrészről a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft., székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.); fióktelepei: 2464 Gyúró, Thököly utca 36., 2473 Vál, Vajda János utca 35.; adószáma: 26248008-1-07; képviseli: dr. Berczi Dániel) között az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:”

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. pontját a következők szerint módosítják:

 

„ 7.)  A Megbízott az alapellátás körébe tartozó fogorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Némethné Trieber Mónika klinikai fogászati higiénikus és szakasszisztens (nyilvántartási szám: 117363), valamint – heti 30 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Petrik Tiborné fogászati szakasszisztens (nyilvántartási szám: 127735).

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 15. pontját a következők szerint módosítják:

 

„15. ) Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 238/2017. (XI. 28.), a 94/2018. (IV. 24.), a 255/2019. (XI. 26.), a 123/2022. (V. 31.), 5/2023. (I. 31.), és a …/2023. (IX. 26.)  számú határozatával, melyek jelen szerződés 3. mellékletét képezik, továbbá a 221/2022. (X. 11.) számú határozatával elfogadott, Ph/7231-8/2022. iktatószámú feladatellátás tartalmáról szóló megállapodás figyelembevételével hagyta jóvá.”

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

  1. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Felek kijelentik, hogy az I. pontban körülírt Szerződés kizárólag a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.
  2. Jelen III. pontból álló szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2 példány pedig a BERCZI-DENT Kft. illeti. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Martonvásár, 2023. október 02.

 

 

 

 .......……………………………….

Martonvásár Város Önkormányzata

           Dr. Szabó Tibor

                 Megbízó

 

…….………………………………

          BERCZI-DENT Kft.

            Dr. Berczi Dániel

                  

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:……………………….

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….