Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati sportfeladatok ellátására
kormányzati támogatás felhasználásáról
a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése vizsgálásra
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése 1223/3 hrsz-ú ingatlan árverésére
esetleges brikett üzem működtetésről
Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatásokról
lejár: 1970. január 01. 01:00
83/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
86/2010. (6. 29.) *
*
lejár: 1970. január 01. 01:00
61/2010. (4. 22.) *
*
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról
a képviselő-testület SzMSz.-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2017. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójáról
az önkormányzat Pályázati Szabályzatának felülvizsgálatáról
az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról
a Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési Programjának meghatározásáról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
további szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervéről
a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos helyettesítésről
a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról
az „ Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra
az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Többlet-önerő biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz
a Martonvásár, külterület 025/27 hrsz-ú (új helyrajzi száma: 1796) ingatlan belterületbe vonásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához
együttműködési megállapodás megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán
Hozzájárulás a MartonSport Nonprofit Kft. által megpályázandó OVI-SPORT pálya kialakításához
Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról a "Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon" c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolójáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2018. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
183/2018. (11. 27.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet III. módosításának előkészítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal a közbeszerzésekkel összefüggő javaslattételének megtárgyalásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásól
a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességéről, valamint egyes hatáskör-átruházásokról
a 2018. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIII. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
"Martongazda Nonprofit Kft. - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről" tárgyú vizsgálathoz készült intézkedési tervek jóváhagyásáról (társasági)
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a 2018. évi Magyar Népdal Napja megvalósításához kapcsolódó, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról szóló 154/2018. (VIII.28.) határozat módosításáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményvezetőjének helyettesítéséről
lejár: 1970. január 01. 01:00
211/2018. (12. 6.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
az MTA kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 053/21, 0119, 064/26, 064/5, 0108/3, 063/4 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
215/2018. (12. 18.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
A martonvásári 1045 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
A Településszerkezeti Terv módosításáról
A "Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében" című közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú és a 025/25 hrsz-ú ingatlanokat érintő, HITELES Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő fogyasztási helyek villamosenergia-ellátása kereskedelmi szerződésének jóváhagyásáról
A Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIV. számú módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó módosított intézkedési tervek jóváhagyásáról
A Martonvásári Védőnői Szolgálat átszervezéséről
megállapodás fogorvosi rendelőhelyiség költségeinek megosztásáról
a közétkeztetési szerződés módosításáról
a Forum Martini főszerkesztőjének határozatlan időre történő megbízásáról
a Martonvásári Mentőállomás támogatásáról, eszközállomány használatba adásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a képviselők 2018. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a polgármester érintettségéről
a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
a Martonvásár, 702/3 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, Váci M. utca 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
239/2018. (12. 18.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
3/2019. (1. 22.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról