Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

150/2018. (8. 28.) a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

150/2018. (VIII. 28.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, 2018. szeptember 1. napi hatállyal - a MartonSport Nonprofit Kft. (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., Cg. 07 09 024940, a továbbiakban: Kft.) Javadalmazási Szabályzatát, mint a Kft. legfőbb szerve a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
 2. A Képviselő-testület felkéri Tóth Balázs Károly ügyvezetőt, hogy a Javadalmazási szabályzatnak a cégiratok közé történő letétbe helyezése felől intézkedjen.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont -  polgármester, 2) pont - ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1) pont – azonnal, 2) pont -15 napon belül


150/2018. (VIII.28.) határozat melléklete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MartonSport Nonporfit KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA


Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító), mint a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2462 Martonvásár, Budai út 13.; a továbbiakban: Társaság) alapítója és egyedüli, kizárólagos tulajdonosa, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény  5. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva és e törvényben meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

 

I. fejezet

Személyi és tárgyi hatály

 

 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kft.
  1. ügyvezetőjére, (továbbiakban: Vezető) és
  2. más vezető állású munkavállalóira (továbbiakban: Vezető állású munkavállaló)
  3. felügyelőbizottság elnökére és tagjaira.

 

 1. A szabályzat tárgyi hatálya a szabályzatban nevesített javadalmazási formákra és módokra, továbbá a javadalmazáshoz kapcsolódó teljesítménykövetelmények kimunkálására terjed ki.

 

 1. A jövedelemnél kiterjed
  1. Vezetők javadalmazására;
  2. a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjára;
  3. a Vezető állású munkavállalói munkabérre

 

 1. A juttatások körében a szabályzat kiterjed
  1. az egyéb juttatásokra.

 

 1. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjára, mértékére és elveire, annak rendszerére, ezen belül különösen
 1. végkielégítés mértékére,
 2. felmondás esetén járó juttatásokra.

 

II. fejezet

Hatásköri szabályok

 

 1. A Vezető díjazását, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíját a taggyűlés határozza meg.

 

 1. A társaság Vezető állású munkavállalói tekintetében a Vezető minősül a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

 

 1. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre a szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

III. fejezet

A javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei

 

 1. A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják károsan a társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

 

 1. A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a tevékenység jellegéhez.

 

 1. A javadalmazási módok és formák kialakításában, bevezetésében és változtatásában érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.

 

 1. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket kell érvényesíteni:
 • az azonos elbírálás,
 • az átláthatóság,
 • a társaságon belüli arányosság,
 • a felelősséggel való arányosság,
 • a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosság,
 • a hatékonysággal való arányosság,
 • a többlet teljesítménnyel, a többleteredménnyel való arányosság,
 • a célhoz, és célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosság,
 • a versenytársakhoz viszonyított arányosság,
 • a minimálbérhez viszonyított arányosság,
 • az inflációval való arányosság,
 • pályázatokon való részvétel, az elnyert pályázatokon szerzett pénzeszközök,
 • a társaság tevékenységéhez kapcsolódó üzletvitelben szerzett jártasság, tapasztalat.

 

 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaság a Vezetőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszerese lehet, illetőleg Vezető állású munkavállalójának pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse.

 

 1. A társaság felügyelőbizottsága évente értékeli a szabályzat rendelkezéseinek érvényesülését, melyről a taggyűlésnek – az éves beszámolóval egyidejűleg – beszámol.

 

IV. fejezet

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

 

 1. A felügyelőbizottság elnöke az Alapító által, annak külön határozatában meghatározott tiszteletdíjban részesül, a felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíj nélkül vállalják a feladat elvégzését.

 

 1. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

 

 1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött Vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

 

 1. Amennyiben egy természetes személy több köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tölt be Vezető tisztségviselői megbízatást, illetve felügyelőbizottsági tisztséget, úgy azt köteles bejelenteni a taggyűlésnek.

 

V. fejezet

A Vezetők és Vezető állású munkavállalók javadalmazása

 

 1. A Vezető munkabérét munkaviszonyának létesítése alkalmával a taggyűlés határozza meg. A Vezető munkabérét a taggyűlés minden évben felülvizsgálja és a megadott irányelvek alapján korrigálja és az éves költségvetéssel együtt elfogadja.

 

 1. A gazdasági társaság Vezetői munkajogi jogviszonyon alapuló bérezésének arányban kell állnia különösen: a Vezető munkavégzésével, a felelőssége mértékével, a gazdasági társaság előző éves gazdasági eredményével, a rábízott vagyon nagyságával és a gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak létszámával.

 

A Vezető állású munkavállaló személyi alapbérét a Vezető állapítja meg, melyről a Felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni.

 

 1. A taggyűlés által meghatározott többletfeladat ellátása esetén a Vezető, illetve a Vezető állású munkavállaló részesülhet egyéb béren felüli juttatásban, melynek mértéke éves viszonylatban nem haladhatja meg bruttó 500.000,- Ft összeget.

 

VI. fejezet

Teljesítményhez kötött juttatások (jutalom, prémium)

 

A Vezető teljesítményhez kötött juttatását a munkaszerződésben kell rögzíteni. Ilyen juttatást a társaságnál, működésének első 12 hónapjában nem lehet megállapítani.

 

VII. fejezet

Végkielégítés

 

A Vezető, valamint a felügyelőbizottság elnöke, illetve tagja részére e jogviszonyukra tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

 

VIII. fejezet

Felmondási idő

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

 

IX. fejezet

A szabályzat időbeli hatálya, átmeneti rendelkezések

 

 

Jelen Javadalmazási Szabályzatot az Alapító Képviselő Testülete ……./2018. (VIII.28.) határozatával fogadta el, és 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

 

Martonvásár, 2018. augusztus …….

 

 

 

..……………………………………                        …………………………………..

           Dr. Szabó Tibor                                                       Tóth Balázs Károly

Martonvásár Város Polgármestere                                            ügyvezető