Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

229/2018. (12. 18.) a Martonvásári Mentőállomás támogatásáról, eszközállomány használatba adásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

229/2018. (XII.18.) határozata

a Martonvásári Mentőállomás

támogatásáról, eszközállomány használatba adásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - a Mentőszolgálat támogatása sor terhére legfeljebb 150.000,- Ft összegben támogatja a Martonvásári Mentőállomás eszközállományának bővítését.

2.) A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti eszközök átadása érdekében a határozat 1.) pontjában foglaltak alapján a határozat mellékletét képező használatba vételi szerződést megkötése, valamint az eszközök átadás-átvétele érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. január 31.

 

229/2018.(XII.18.) határozat melléklete:

 

 

 

OMSZ-Atl-CORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

National Ambulance Service

Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet

H-8200 Veszprém, Almádi u. 36.

* w 8200 Veszprém, Almádi u. 36.   ( w +36 (88) 423-299   Fax w +36 (88) 423-498   w www.mentok.hu

Tárgy:

Használatba vételi szerződés

Melléklet:

         db

 

 

 

Használatba vételi szerződés

 

melyet kötöttek egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószám: 15727433-2-07 bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736082-15727433-00000000, képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester, mint használatba adó/Önkormányzat,

 

másrészről az Országos Mentőszolgálat (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22.,adószám: 15309989-2-41, bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, képviseli: Dr. Csató Gábor mb. főigazgató) mint Használatba vevő/OMSZ.

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzata az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) részére az alábbi szolgálati helyre használatba adja a következő, tulajdonát képező eszközöket:

 

Martonvásár mentőállomás

 

Eszköz megnevezése

Mennyiség

Gyári szám

Garmin Drive 51 LMT-S 5 Európa navigációs készülék

2 db

 

hordágyhoz való BELT-A 5 x 213 cm hosszú rögzítő pánt 60 kg

3 db

 

visszalégzést gátló szelep

2 db

 

hordágy betegrögzítő heveder rendszer Spider - állítható

2 db

 

 

2.) Az OMSZ Közép Dunántúli Régió vállalja, hogy a fenti eszközt (eszközöket) használatba átveszi, nyilvántartásait és napi karbantartását biztosítja. A használatra átadott eszközök nyilvántartásával a Közép Dunántúli Régió gazdasági ügyvezetőt, a napi karbantartás irányításával az állomásvezetőt bízza meg.

 

3.) Az üzemszerű használat során meghibásodott készülékek javításának költségeit az OMSZ biztosítja.

 

4.) A készülékek gazdaságtalan felújítása vagy javítása esetén az OMSZ Közép Dunántúli Régió a használatba átadott készüléket az Önkormányzatnak visszaszolgáltatja, vagy selejtezésére engedélyt kér.

 

5.) A támogatásért, átadott eszközökért egyik felet sem illeti meg sem anyagi, sem egyéb ellenszolgáltatás.

 

6.) Mindkét fél kötelezi magát arra, hogy a köztük felmerülő vitás kérdések rendezése érdekében egymással haladéktalanul tárgyalást kezdeményeznek. Ennek sikertelensége esetén a bírói utat veszik igénybe.

 

7.) A jelen szerződés határozatlan időre lép érvénybe. Amennyiben a vitás kérdések a 6.) pontban meghatározott módon nem rendezhetők, illetve az együttműködés valamely fél részére aránytalanul nagy terhet ró, a szerződés előzetes értesítést követően, 30 napos határidővel felmondható. Ebben az esetben külön kell rendelkezni az addig az OMSZ Közép Dunántúli Régió részére átadott eszközökről.

 

 

Kelt: Veszprém, 2018. december „…….”      Kelt: Martonvásár, 2018. december „…….”

 

 

 

             …………………………………..                             ……………………………………

                         Dr. Csató Gábor                                                       Dr. Szabó Tibor

                          mb. főigazgató                                                           polgármester

                   Országos Mentőszolgálat                                 Martonvásár Város Önkormányzata

 

 

 

Ellenjegyző:

 

 

………………………………………….

Gulyás Antal

mb. gazdasági főigazgató

 

 

………………………………………..

 

mb. Igazgatási és Jogi Osztályvezető